Misyon:

Yüksek Öğretim Kanunu’nun 49. Maddesinde belirtildiği üzere Yabancı Diller Yüksek Okullları’nın temel görevleri yabancı dilde eğitim alan öğrencileri bu dilde hazırlayıp belli bir düzeye yükselmelerini sağlamaktır. Bununla birlikte 23 Mart 2016 tarihinde 29662 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin yönetmeliğin İkinci Bölümünün 5. Maddesinde “Yabancı dil öğretiminin amacı, öğrenciye aldığı yabancı dilin temel kurallarını öğretmeyi, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmeyi, yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilmeyi ve kendisini sözlü veya yazılı olarak ifade edebilmeyi; yabancı dilde öğretimin amacı ise önlisans, lisans ve lisansüstü diploma programı mezunlarının alanlara ilişkin dil yeterliliklerini kazanmalarını sağlamaktır.”

Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü üniversitemiz bünyesinde hazırlık sınıfı açılmış olan bölümlerin lisans öğrencilerine Hazırlık Sınıfları Muafiyet Sınavlarını yapmak, lisans ve önlisans seviyesindeki öğrencilere yabancı dil seviyelerini belirleyen Muafiyet Sınavlarını yapmak,  yüksek lisans öğrencilerine Merkezi Yabancı Dil Sınavını yapmak ile yükümlüdür.

Yabancı Diller Yüksek Okulu üniversitemizin misyonu olan başta Balıkesir olmak üzere ülkemizin gelişmişlik düzeyi ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamayı ve toplumsal değerlere bağlı, insan haklarına saygılı, bilgi ve teknoloji üreten, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı bireyler yetiştirmeyi görev edinmesi olarak belirlenen ilkeler doğrultusunda Yabancı Diller Yüksek Okulunun misyonu özellikle öğrencilerin yabancı dil öğrenmeleri için gerekli tüm bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamaktır.

Vizyon:

Balıkesir Üniversitesinin vizyonu olan uluslararası standartlarda eğitim-öğretim kalitesi, bilimsel üretimi ve üniversite-kent-sanayi işbirliğini sağlamış, tercih edilen bir üniversite olmak olarak belirlenen ilkeler doğrultusunda Yabancı Diller Yüksek Okul Müdürlüğünün vizyonu eğitim-öğretimin kalitesini en üst düzeye çıkarmak, bununla birlikte üniversite-kent-sanayi işbirliği çerçevesine Balıkesir ilinin yabancı dil konusundaki her türlü ihtiyacına akılcı çözümler sunabilmektir.

Bir diğer vizyonumuz, güçlü eğitim kadrosuyla yabancı dil eğitiminde bilişim teknolojisinin sağladığı imkanları kullanarak yenilikçi yaklaşımları takip etmek ve bunları sınıf ortamına uyarlamaktır.

Balıkesir Üniversitesinin başarılarına katkı sağlamak ve benzer eğitim kurumları ile işbirlikçi bir tutum içerisine girerek Balıkesir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu ayrıcalıklı bir konuma yükseltmektir. 


Web Sorumlusu :