Ders Hakkında


Dersin Amacı 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin amacı; Türk Devriminin ruhunu ve hedeflerini kavrayarak geliştirecek yeni nesiller yetiştirmektir. Böylece, Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi; "Devrimin amacını kavramış olanlar sürekli olarak onu koruma gücüne sahip olacaklardır". 

Devrimin amacının kavranabilmesi için, Türk Bağımsızlık Savaşı, Atatürk Devrimleri ve Atatürkçü Düşünce Sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru bilgiler vermek, Türk Gençliği'ni Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek gereklidir. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi, bu görevi üstlenmiştir. Cumhuriyet rejiminin sürekli olması, yeni kurumlar oluşturması, Atatürkçü Düşünce Sisteminin yaygınlaştırılıp geliştirilmesi ve ulusumuzun çağdaşlaşması için, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri, vazgeçilmez öneme sahiptir. Bu bağlamda dersin hedef ve gayesi için şunlar söylenebilir. 

a) Milli Mücadele'nin oluşturduğu şartlar, Türk Milli Mücadelesi'nin safhaları, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk İlke ve İnkılâpları ile Atatürkçü Düşünce Sistemi hakkında doğru bilgiler vermek. 

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarının doğru anlaşılmasını sağlayarak gençlerde bu inkılâp ve ilkeleri savunmak ve geliştirmek için bilinç oluşturmak. 

c) Devleti, Milleti ve Ülkesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bir bütün olduğunu yeni nesillere öğretmek ve bu ideal içinde Türk Gençliği'nin bütünleşmesini sağlamak. 

d) Türkiye Cumhuriyeti ile Atatürk İlke ve İnkılâpları, Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek.
 
 

Dersin Tarihçesi 

Günümüzde bütün Türk üniversitelerinde okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi, Atatürk'ün bizzat verdiği direktifle Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren okutulan bir derstir. 

İlk olarak 1925 yılında Ankara Adliye Hukuk Mektebi'nde Mahmut Esat Bozkurt ,"İhtilaller Tarihi" adıyla verdiği derslerde; Türk Devriminin özelliklerini anlatmış, diğer devrim hareketleriyle Türk Devrimini karşılaştırmalı olarak incelemiştir. Cumhuriyet rejiminin halka götürülmesi ve devrimlerin benimsetilmesi hedefiyle İnkılâp Tarihi derslerinin 1930'lu yıllardan itibaren daha geniş kapsamlı verilmesi düşünülmüştür. Yeni oluşturulmaya başlanan tarih tezi ve üniversite reformu kapsamında sürdürülen bu dersler, İstanbul Üniversitesi'nde bir İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün ve Ankara'da Hukuk Fakültesi'ne bağlı İnkılâp Kürsüsü'nün kurulmasıyla yeni bir ivme kazanmıştır. Reşid Galip tarafından hazırlanan ilk taslağa göre, bu dersi okutacak olanların "Türk" olması şartı getirilmiştir. Bu kararın verilmesinde şüphesiz Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında görülen ihanetlerin etkisi vardır. 

Yapılan ilk hazırlıklara göre Enstitü derslerinin dört bölümde verilmesi planlanmıştır. İnkılâbın askeri ve iç siyasi meselelerle ilgili kısmını Recep Peker, hukuk kısmını Mahmud Esad Bozkurt, dış siyasete ait konuları Yusuf Hikmet Bayur ve iktisat bölümünü de Yusuf Kemal Tengirşek okutacaktı.Bu plana göre 4 Mart 1934'te devrin Maarif Vekili Yusuf Hikmet Bayur İstanbul'da, 8 Mart 1934'te Mahmud Esat Bozkurt Ankara'da, 12 Mart 1934'de Yusuf Kemal Tengirşek İstanbul'da derslere başlamışlardır. Askeri ve iç siyasi meselelerle ilgili derslereyse Başvekil İsmet İnönü'nün 20 Mart 1934'te Ankara Halkevi'ndeki konferansı ile başlanmış, daha sonra dersleri Recep Peker devam ettirmiştir. Derslerin aynı zamanda radyoda ve gazetelerde yayınlanmasıyla daha geniş kitlelere ulaşması sağlamıştır. 

Türk İnkılâp Tarihi dersinin sorumluluğu 15 Nisan 1942'de kabul edilen 4204 Sayılı Kanunla Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne bağlı olarak kurulan "Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü"ne verilmiştir. Dersin adı da "İnkılâp Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Rejimi" olarak değiştirilerek fakülte ve yüksekokullarda zorunlu ders haline getirilmiştir. 

27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra dersin içeriğinde bir takım değişiklikler yapılmış, Fakültelerde iki sömestri, Yüksekokullarda bir yıl olarak okutulması kararlaştırılmıştır. 20 Mart 1968'de toplanan Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü danışma kurulu kararıyla dersin adı bu kez "Türk Devrim Tarihi" olarak değiştirilmiştir. Aynı Enstitü 1 Şubat 1971'de, Devrim Tarihi dersinin amacını, niteliğini, özelliğini yeniden düzenleyerek bu dersi halka benimsetmek ve daha verimli hale getirmek için yeni bir kanun tasarısı hazırlamıştır. 

12 Eylül 1980 ihtilali sonrasında dersin adı tekrar değiştirilerek "Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi" yapılmış, bu arada dersin içeriğinde de bir takım değişikliklere gidilerek ve yeni esaslar çerçevesinde bir ders kitabı hazırlanmıştır. Ardından 6 Kasım 1981 tarih ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu'nun 4. ve 5. maddeleri uyarınca, bütün Yüksek Öğretim Kurumlarında, tüm eğitim ve öğretim süresince okutulması zorunlu bir ders olması kabul edilmiştir. 1990 yılında ise dersin süresi yeniden 1 ders yılına indirilmiştir. 

DERSİN TEMEL KANAKLARI

http://w3.balikesir.edu.tr/~metinay/
http://www.metinayisigi.com/


Atatürk'ün Hayatı, Hatıraları, Belgeleri

 
Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk / Söylev, IV Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını. 
Kemal Atatürk, 
Nutuk / 1919-1927, (Bugünkü dile aktaran Zeynep Korkmaz), Atatürk Araştırma Merkezi yayını. 
Mustafa Kemal Atatürk, Anafartalar Muharebatına Ait Tarihçe
Mustafa Kemal Atatürk, Arıburnu Muharebeleri Raporu
Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'ün Hatıraları, (Haz. Falih Rıfkı Atay). 
Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'ün Hatıra Defteri, (Haz. Ş. Tezer). 
Mustafa Kemal Atatürk'ün Karlsbard Hatıraları
Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, (Bugünkü dile aktaran Ali Sevim vd.), Atatürk Araştırma Merkezi yayını. 
Bugünkü Dille Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, (Bugünkü dile aktaran Ali Sevim vd.), Atatürk Araştırma Merkezi yayını. 
Afet İnan, Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün El Yazıları, Atatürk Araştırma Merkezi yayını. 
Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, (Haz. Utkan Kocatürk), Atatürk Araştırma Merkezi yayını. 
Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı Yazışmaları, (Haz. Mustafa Onar), Kültür Bakanlığı yayını. 
Uluğ İğdemir, Atatürk'ün Yaşamı, Türk Tarih Kurumu yayını. 
Leman Şenalp, Atatürk Kaynakçası, II Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını. 
Bilal N. Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, IV cilt, Türk Tarih Kurumu yayını. 
Bilal N. Şimşir, Atatürk'ün Hastalığı, Türk Tarih Kurumu yayını. 
Atatürk'ün Bütün Eserleri, XX Cilt, Kaynak Yayınları.
Eren Akçiçek, Atatürk'ün Sağlığı, Hastalıkları ve Ölümü, Güven Kitabevi.
Az Bilinen Yönleriyle Atatürk, (Edt. Necmi Ülker, Latif Daşdemir), Ege Üniversitesi yayını. 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları, Atatürkçü Düşünce
 
Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, Atatürk Araştırma Merkezi yayını. 
Atatürk Düşüncesinde Din ve Laiklik, (Haz. Ethem Ruhi Fığlalı vd.), Atatürk Araştırma Merkezi yayını. 
Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Atatürk Araştırma Merkezi yayını. 
Suna Kili, Atatürk Devrimi / Bir Çağdaşlaşma Modeli, Türkiye İş Bankası yayını. 
Afet İnan, Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk Devrimi, Türk Tarih Kurumu yayını. 
Düşünceleriyle Atatürk, (Der. Arı İnan), Türk Tarih Kurumu yayını. 
Suat Sinanoğlu, Türk Hümanizmi, Türk Tarih Kurumu yayını. 
Enver Ziya Karal, Atatürk ve Devrim, ODTÜ yayını. 
Enver Ziya Karal, Atatürk'ten Düşünceler, ODTÜ yayını. 
Şerafettin Turan, Atatürk'ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar, Türk Tarih Kurumu yayını. 
Ahmet Mumcu, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, İnkılap Kitabevi. 
Atatürk ve Çağdaşlaşma, (Haz. Mehmet Saray), Atatürk Araştırma Merkezi yayını. 
Atatürk İlkeleri ve Dayandığı Tarihi Temeller, (Haz. İbrahim Kafeoğlu-Mehmet Saray), İstanbul Üniversitesi yayını. 
Reşat Genç, Türkiye'yi Laikleştiren Yasalar, Atatürk Araştırma Merkezi yayını. 
Ahmet Taner Kışlalı, Kemalizm-Laiklik ve Demokrasi, İmge Kitabevi. 
Bilal Şimşir, Dış Basında Laik Cumhuriyetin Doğuşu, Bilgi Yayınevi. 
Özer Ozankaya, Dünya Düşünürleri Gözüyle Atatürk ve Cumhuriyeti, Türkiye İş Bankası yayını. 
Özer Ozankaya, Cumhuriyet Çınarı, Cem Yayınları. 
Özer Ozankaya, Türkiye’de Laiklik, Cem Yayınları. 
Mustafa Baydar, Atatürk ve Devrimlerimiz, Türkiye İş Bankası yayını. 

Türk Milli Mücadelesi

Gotthard Jaeschke, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, II Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını. 
Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, II Cilt, Türkiye İş Bankası yayını. 
Selahattin Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya, IV Cilt, Milli Eğitim Bakanlığı 
Bülent Tanör, Kurtuluş Kuruluş, Cumhuriyet Kitap. 
Tevfik Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, II Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını. 
Bayram Sakallı, Milli Mücadele'nin Sosyal Tarihi (Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri), Atatürk Araştırma Merkezi yayını. 
Fethi Tevetoğlu, Milli Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar, Türk Tarih Kurumu yayını. 
Erol Mütercimler, Bu Vatan Böyle Kurtuldu, Alfa Kitabevi. 
Bilal Şimşir, İngiliz Belgeleriyle Sakarya'dan İzmir'e
Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali, Kastaş Yayınları. 
Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, Türk Tarih Kurumu yayını. 
Turgut Özakman, Vahdettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele, Yalanlar, Yanlışlar, Yutturmacalar, Bilgi Yayınları. 
Alptekin Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı’nın Mali Kaynakları, Türk Tarih Kurumu yayını. 
Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri, 1920-1923 / 1923-1927, Zeus Yayınları. 
Cemil Bilsel, Lozan, II Cilt, Sosyal Yayınları. 
Seha Meray, Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar-Belgeler, VIII Cilt, Yapı Kredi Yayınları. 
Salahi Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, II Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını. 
Stefanos Yerasimos, Kurtuluş Savaşı'nda Türk-Sovyet İlişkileri, 1917-1923, Boyut Yayınları. 
İzzet Öztoprak, Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele, Türk Tarih Kurumu yayını. 

Yakın Tarihin Önemli Hatıratları
 
Kazım Özalp, Milli Mücadele, II Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını. 
Rahmi Apak, İstiklal Harbi'nde Garp Cephesi Nasıl Kuruldu, Türk Tarih Kurumu yayını. 
Mazhar Müfit Kansu, Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber, II Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını. 
Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, Temel Yayınevi. 
Ali Fuat Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk, Temel Yayınevi. 
Celal Bayar, Ben de Yazdım, 10 cilt, Celal Bayar Vakfı yayını. 
Fahrettin Altay, Görüp Geçirdiklerim: 10 Yıl Savaş ve Sonrası, İnsel Kitabevi. 
Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Pozitif yayınları. 
Falih Rıfkı Atay, Zeytindağı, Pozitif yayınları. 
Falih Rıfkı Atay, Atatürk'ün Bana Anlattıkları, Pozitif Yayınları. 
Fethi Okyar, Üç Devirde Bir Adam
Hasan İzzettin Dinamo, Kutsal Barış, IV Cilt, Tekin Yayınevi. 
Hasan İzzettin Dinamo, Kutsal İsyan, V Cilt, Tekin Yayınevi. 
İbrahim Ethem Akıncı, Demirci Akıncıları, Türk Tarih Kurumu yayını 
Ahmet İzzet Paşa, Feryadım, II Cilt, Nehir Yayınları. 
Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, Emre Kitabevi. 
İsmet İnönü, Hatıralar, (Haz. Sabahattin Selek), Bilgi Yayınevi. 
İsmet İnönü, Defterler, (Haz. Ahmet Demirel), Yapı Kredi yayını. 
Fevzi Çakmak, Mareşal Fevzi Çakmak ve Günlükleri, (Haz. Nilüfer Hatemi), Yapı Kredi Yayını. 
Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam, Remzi Kitabevi. 
Hüsrev Gerede'nin Anıları, (Haz. Sami Önal), Literatür Yayınları. 
Cemal Paşa, Hatıralar, Türkiye İş Bankası yayını. 
Talat Paşa, Hatıralarım ve Müdafaam, Kaynak Yayınları. 
Liman Von Sanders, Türkiye'de Beş Yıl, (Haz. Resul Bozyel), Kesit Yayınları. 

Biyografiler

Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, III Cilt, Remzi Kitabevi. 
Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam, III Cilt, Remzi Kitabevi. 
Şevket Süreyya Aydemir, Enver Paşa, III, Cilt, Remzi Kitabevi. 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Atatürk, İletişim Kitabevi. 
Andrew Mango, Atatürk: Modern Türkiye'nin Kurucusu, Remzi Kitabevi. 
William Campell, Atatürk, Türk Tarih Kurumu yayını. 
H.C. Amstrong, Bozkurt, Nokta Kitap. 
Lord Kinross, Atatürk / Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Altın Kitaplar. 
Attila İlhan, Hangi Atatürk, Türkiye İş Bankası yayını. 

Yakın Dönem Türk ve Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler
 
Gotthard Jaeschke, Türkiye Krolonojisi (1938-1945), Türk Tarih Kurumu yayını. 
Utkan Kocatürk, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi (1918-1938), Türk Tarih Kurumu yayını. 
Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye'nin Yakın Tarihi (1789-1980), İmaj yayıncılık. 
Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İletişim Kitabevi. 
Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu yayını. 
Stefanos Yerasimos, Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye, III Cilt, İmge Kitabevi. 
Tarihi Gelişmeler İçinde Türkiye'nin Sorunları Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu yayını. 
Selim Deringil, Denge Oyunu: İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası, Yapı Kredi yayını. 
Arnold Toynbee- Kenneth P. Kirkwoood, Türkiye: İmparatorluktan Cumhuriyete Geçiş Serüveni, Birey Yayınları. 
Feroz Ahmed, Modern Türkiye'nin Oluşumu, Kaynak Yayınları. 
Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetimi'nin Kurulması, Tarih Vakfı Yurt Yayınları 
Taner Timur, Türk Devrimi ve Sonrası, İmge Yayınları. 
Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, 2 Cilt, İmge Yayınları. 
Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, Alfa Kitabevi. 
Niyazi Berkes, Türkiye'nin Çağdaşlaşması, Yapı Kredi yayını. 
Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, VII Cilt, İletişim Kitabevi. 
Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, Yapı Kredi yayını. 
Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyasi Partiler
Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri
François Georgedon, Osmanlı-Türk Modernleşmesi (1900-1930), Yapı Kredi yayını. 
Mümtazer Türköne, Türk Modernleşmesi
Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İletişim Kitabevi. 
İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim Kitabevi. 
Stefanos Yerasimos, Milliyetler ve Azınlıklar, İletişim Kitabevi. 
Aykut Kansu, 1908 Devrimi, İletişim Kitabevi. 
Ali Akyıldız, Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, İletişim Kitabevi. 
Ali Akyıldız, Anka'nın Sonbaharı / Osmanlı'da İktisadi Modernleşme ve Uluslararası Sermaye, İletişim Yayınları. 
Ahmet Bedevi Kuran, İnkılap Tarihimiz ve Jön Türkler, Kaynak Yayınları. 
Selim Deringil, Simgeden Millete: 2. Abdülhamid'den Mustafa Kemal'e Devlet ve Millet, Yapı Kredi yayını. 
A. L. Macfie, Osmanlı'nın Son Yılları 1908-1923, (Çev. Damla Acar-Funda Soysal), Kitap Yayınları. 
Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu ve Büyük Güçler, (Edt. Marian Kent), Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 
Kemal Karpat, Osmanlı Nüfusu 1830-1914, Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 
Feroz Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme, Kaynak Yayınları. 
Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat Terakki, İmge Kitabevi. 
Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995, (Komisyon), Siyasal Kitabevi. 
Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, (Edt. Baskın Oran), İletişim Yayınları. 
Zafer Toprak, İttihad-Terakki ve Cihan Harbi, Savaş Ekonomisi ve Türkiye'de Devletçilik, 1914-1918, Homer Yayınları. 
Yahya Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, 1923-1950, Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 
Paul Kennedy, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, 16. Yüzyıldan Günümüze Ekonomik Değişim ve Askeri Çatışmalar, (Çev. Birtane Karanakçı), Türkiye İş Bankası yayını. 
Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1789-1914, Türk Tarih Kurumu yayını. 
Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Alkım Yayınları. 
Eric Hobsbawn, Kısa 20. Yüzyıl, 1914-1991 Aşırılıklar Çağı, Everest Yayınları. 
Georges Langlois, 20. Yüzyıl Tarihi, (Çev. Ömer Turan), Nehir Yayınları. 
Gökçen Alpkaya-Faruk Alpkaya, 20. Yüzyıl Dünya ve Türkiye Tarihi, Tarih Vakfı Yayınları. 
David Fromkin, Barışa Son Veren Barış, Modern Ortadoğu Nasıl Yaratıldı?, 1914-1922, Epsilon Yayınları. 
Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta Yayınları. 
Beril Dedeoğlu, Dünden Bugüne Avrupa Birliği, Boyut Yayınları. 
Mehmet Uğur, Avrupa Birliği ve Türkiye, Bir Dayanak / İnandırıcılık İkilemi, Agora Yayınları. 
Erol Manisalı, Dünden Bugüne Kıbrıs, Gündoğan Yayınları. 
Süleyman Koç, Dünden Bugüne Kıbrıs Sorunu ve Stratejik Yaklaşımlar, IQ Kültür Sanat Yayınları. 
Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları. 
Ahmet Taner Kışlalı, Siyasal Sistemler, İmge Yayınları. 
Erol Mütercimler, Gelibolu 1915, Alfa Yayınları. 
Nigel Steel-Peter Hurt, Gelibolu / Yenilginin Destanı, Sabah Kitap. 

Ermeni Meselesi
 
Bilal N. Şimşir, Ermeni Meselesi /1774-2005, Bilgi Yayınevi. 
Recep Karacakaya, Ermeni Meselesi: Kronoloji ve Kaynakça, Gökkubbe Yayını. 
Mehmet Perinçek, Rus Devlet Arşivlerinden 100 Belgede Ermeni Meselesi, Doğan Kitap. 
Ermeni Sorunu: Tarihi Gerçekler ve Bilim Işığında, (Haz. Süleyman Beyoğlu vd.), IQ Kitap. 
Mim Kemal Öke, Ermeni Sorunu, Yüzyılın Kan Davası, İrfan Yayıncılık. 
Tarihten Güncelliğe Ermeni Sorunu, (Karma), Kaynak Yayınları 
Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün, İnkılap Kitabevi. 
Sürgün ve Göç, (Edt. Hikmet Özdemir), Türk Tarih Kurumu yayını. 
Kemal Çiçek, Ermenilerin Zorunlu Göçü, 1915-1917, Türk Tarih Kurumu yayını. 
Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, Türk Tarih Kurumu yayını. 
Ermeni Meselesi Üzerine Araştırmalar, (Haz. Erhan Afyoncu), Tatav yayını. 

Ansiklopediler

Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Kitabevi. 
Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Kitabevi.
Cumhuriyet Ansiklopedisi, Yapı Kredi Yayınları. 

Ders Kitapları
 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, III Cilt, YÖK yayını. 
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, II Cilt, (Durmuş Yalçın vd.), Atatürk Araştırma Merkezi yayını. 
İlk İnkılap Tarihi Ders Notları, (Mahmut Esat Bozkurt, Recep Peker, Yusuf Kemal Tengirşek), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı yayını. 
Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ercan Kitabevi. 
İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılâp Tarihi, (Edt. Cemil Öztürk), Pegema Yayıncılık. 
Tuncer Baykara, Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Akademi Kitabevi. 
Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, (Edt. Semih Yalçın vd.), Siyasal Kitabevi. 
Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (Edt. Ayten Sezer), Siyasal Kitabevi. 
Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I / Kaynaklar, Siyasal Kitabevi. 
Toktamış Ateş, Türk Devrim Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayını. 
Suna Kili, Türk Devrim Tarihi, İş Bankası yayını. 
Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, IV Cilt, Bilgi Yayınevi.
Mevlüt Çelebi, Türk İnkılap Tarihi,  

Romanlar
 
Turgut Özakman, Şu Çılgın Türkler, Bilgi Yayınevi.
Turgut Özakman, Diriliş, Çanakkale 1915, Bilgi Yayınevi 
Hıfzı Topuz, Çamlıca'nın Üç Gülü, Remzi Kitabevi. 
Hıfzı Topuz, Gazi ve Fikriye, Remzi Kitabevi. 
Halide Edip Adıvar, Ateşten Gömlek, Özgür Yayınları. 
Halide Edip Adıvar, Türkün Ateşle İmtihanı, Özgür Yayınları. 
İlhan Selçuk, Yüzbaşı Selahattin'in Romanı, Cumhuriyet Kitap. 
Kemal Tahir, Esir Şehrin İnsanları, İthaki Yayınları. 
Kemal Tahir, Esir Şehrin Mahpusu, İthaki Yayınları. 
Kemal Tahir, Hür Şehrin İnsanları, Tekin Yayınevi. 
Kemal Tahir, Kurt Kanunu, İthaki Yayınları. 
Kemal Tahir, Yorgun Savaşçı, İthaki Yayınları. 
Attila İlhan, Allahın Süngüleri: Reis Paşa, Türkiye İş Bankası yayını. 
Attila İlhan, Gazi Paşa, Türkiye İş Bankası yayını. 
Attila İlhan, Kurtlar Sofrası, Türkiye İş Bankası yayını. 
Attila İlhan, O Sarışın Kurt, Türkiye İş Bankası yayını. 
Teoman Ergül, İşgal, İnkılap Kitabevi. 
Dido Sotiriyu, Benden Selam Söyle Anadolu'ya, Can yayınları. 
Mehmet Niyazi, Çanakkale Mahşeri, Ötüken Neşriyat. 
Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Ötüken Neşriyat. 
Peyami Safa, Fatih-Harbiye, Ötüken Neşriyat. 
Tarık Buğra, Küçük Ağa, Ötüken Neşriyat. 
Tarık Buğra, Firavun İmanı, Ötüken Neşriyat. 
Sevinç Çokum, Ağustos Başağı, Ötüken Neşriyat. 
Samim Kocagöz, Kalpaklılar, Dünya Aktüel. 
Samim Kocagöz, Doludizgin, Dünya Aktüel. 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara, İletişim Kitabevi. 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, İletişim Kitabevi. 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Sodom ve Gomore, İletişim Kitabevi. 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Vatan Yolunda, İletişim Kitabevi. 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Panorama, İletişim Kitabevi. 

Ders Notları
 
Çeşitli üniversitelerin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi bölümlerinin hazırlamış olduğu, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ve II derslerinin konularını içeren ders notlarına aşağıdan ulaşalabilirsiniz. Bu ders notları dışında yukarıda verilmiş ayrıntılı bibliyografyada yer alan kitaplardan ve Bağlantılar kısmındaki linklerden de faydalanabilirsiniz. 
Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Lisans İçin Ders Notları (Tüm Yıl
Harran Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Ders Notları (I. Yarıyıl / II. Yarıyıl
Mersin Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Ders Notları (Tüm Yıl
Sakarya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Ders Notları (I. Yarıyıl / II. Yarıyıl
Selçuk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Ders Notları (I. Yarıyıl / II. Yarıyıl)

Web Sorumlusu :