Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmesi Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Taşeron İşçilerinin Sürekli İşçi ve Geçici İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Takvimi (Ek Liste)


4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 696 sayılı KHK 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24 ncü madde kapsamında sürekli işçi ve geçici işçi kadrosuna geçiş sınavı “Sözlü Sınav” şeklinde 21.03.2018 tarihinde Rektörlük 6. Katı Toplantı Salonunda, İlan Edilen Listelerde Belirtilen Tarih ve Saatte gerçekleştirilecektir.

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 14 üncu maddesinde belirtilen " Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilir. Yapılan ilan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.” hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” Hizmet Alımı Sözleşmesi Açısından Kapsamın Belirlenmesi başlığı altında bulunan 7. maddesinin (3) numaralı bendi gereği Arşiv Araştırma Sonucu olumsuz gelenler işe alım hakkını kaybedecektir.

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların açıklandığı tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde  gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak yapılabilecektir.

Sınava katılacak personellerin Nüfüs Cüzdanını yanında bulundurması zorunludur.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.20/03/2018   

EK 1 :  Sürekli İşçi ve Geçici İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Listesi ve Takvimi (Ek Liste)


Web Sorumlusu :