PERSONEL DURUMU VE 2017 YILI İŞ DAĞILIMI

 

 

1-Öğr.Gör. Serkan YEŞİLIRMAK- Yüksekokul Sekreter V. – 0 266 373 57 50                                                                                                                                                                                            – Dahili:119

 • Yüksekokul Sekreterliği bünyesinde yürütülen işlere ilişkin yazışmaların yapılmasını sağlamak,
 • Akademik ve idari hizmetlere ilişkin olarak BAÜ birimleriyle yapılan yazışmaların hazırlanmasını ve MÜDÜR'e onaya sunulmasına sağlamak,
 • Gelen yazıların tasnif edilerek MÜDÜR'e iletilmesi sağlamak,
 • Yüksekokula kurum içi ve kurum dışından gelen evrakın ve dokümanın havalesini yaparak kaydedilmesini sağlamak,
 • Yüksekokul Sekreterliği ile ilgili gizli evrak ve dokümanın dosyalanmasını sağlamak,
 • Yüksekokul Sekreterliği bünyesinde bulunan geçmiş döneme ait her türlü evrakın arşivlenmesini sağlamak,
 • Yüksekokul demirbaş malzeme ve kırtasiye ihtiyaç ve kullanım listelerini yapmak ve takibini sağlamak, ihtiyaç duyulan malzemelerin temini için işlemleri izlemek.
 • Yüksekokul Sekreterliği içindeki günlük faaliyetlerle ilgili olarak, çalışanlarla yapılacak toplantıları düzenlemek ve yürütmek,
 • Astların özlük haklarına ilişkin talepleri ile ilgilenmek,
 • Yüksekokul Sekreterliği içindeki alt birimler arasındaki talepleri değerlendirmek ve yanıtlamak,
 • Yüksekokul Sekreterliği ve idari hizmetler ile ilgili olarak çalışanlardan ve birimlerden gelen görüşleri, önerileri ve şikayetleri değerlendirmek, yanıtlamak ve uygun bulunanların yerine getirilmesini sağlamak,
 • Öğrencilerden gelen talepleri değerlendirmek ilgili üst birimlere bildirmek,
 • Yüksekokul Sekreterliği bünyesinde yürütülen işlerle ilgili günlük faaliyetleri planlamak,
 • Yüksekokul Sekreterliği idari personelinin birbirleri ile olan ilişkilerini ve verilen görevleri yerine getirip, getirmediklerini denetlemek,
 • Yüksekokul Sekreterliği idare birimleri ile ilgili tüm araç-gereç ve malzemenin yıllık sayımının yapılması ve buna ilişkin raporların düzenlenmesini sağlamak,
 • Yüksekokul ile ilgili bütçe çalışma programı tasarısını hazırlamak,
 • Yüksekokul Sekreterliğine bağlı birimlerde çalışan idari personel görev dağılımlarını yapmak,
 • BAÜ Rektörlüğü tarafından organize edilen toplantılara katılmak,
 • Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu toplantılarına raportör olarak katılmak,
 • Öğrenci kayıtları, öğrenci dosyalarının hazırlanması ve muhafazası, öğrencilerin bilgisayar kayıtlarının kontrol ve takibini yapmak,
 • Öğrenci hareketliliği bilgilerini zamanında ilgili birimlere iletilmesini sağlamak,
 • Bölüm Başkanlıklarından gelen Akademik Takvim ve Ders Planları taslakları ile Yatay Geçiş Kontenjanları, bilgilerini ilgili kurullara iletmek,
 • Program dışı konferans salonu toplantı salonu, laboratuarlar ve dersliklerin ayarlanmasını sağlamak.
 • Dönem Sonu Sınavları ile ilgili koordinasyon yapmak,
 • Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirme formlarının düzenli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,

 

 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Müdür Yardımcısı  Öğr.Gör. Akif Birol DUMANAY yürütecektir.

Personel İşleri

  1-Elif KARAKAŞ- Bilgisayar İşletmeni  – Dahili:103

 • Akademik ve İdari personelin her atama ve yazışma işlemleri
 • Akademik ve İdari personelin özlük dosyalarının düzenlenmesi ve korunması,
 • Akademik ve İdari personelin her türlü yazışma işlemleri, evrakların muhafazası,
 • Akademik ve İdari personelin, her türlü izin işlemleri  ve muhafazası,
 • Akademik ve İdari personelin Yurt içi ve Yurt Dışı Görevlendirme iş ve işlemleri.

 

 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Özel Kalem Memuru      Kezban ÖREN yürütecektir.

 

Yazı İşleri   

1- Elif KARAKAŞ - Bilgisayar İşletmeni  – Dahili:114

 • Yüksekokul ile ilgili her türlü yazışmalar,
 • Yönetim Kurulu, Yüksekokul Kurulu ve Disiplin Kurulu Kararlarının yazılması, dosyalanması ve muhafazası
 • Her türlü yazışma dosyalarının hazırlanması ve arşivlenmesi

 

 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Özel Kalem Memuru      Kezban ÖREN yürütecektir.

 

Bölüm Sekreterliği

1- Elif KARAKAŞ - Bilgisayar İşletmeni  – Dahili:114

 • Bölüm Başkanlığına ait her türlü yazışmaların yapılması,
 • Bölüm toplantılarının her türlü yazışmalarının yapılması, kararların dosyalanması ve arşivlenmesi
 • Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Özel Kalem Memuru      Kezban ÖREN yürütecektir.

İdari ve Mali İşler

1- Mehmet YILMAZ- Memur - Dahili:117

 • Satın alma ve ihale işlemlerine ilişkin kurum içi ve kurum dışı resmi yazıların hazırlanması,
 • Devlet malzeme ofisinden alınacak tüketim malları ile demirbaşların kredi evraklarının hazırlanması,
 • Satınalma ve ihale hizmetleri ile ilgili ödemelerin  yürütülmesi,
 • Satınalma ve ihale hizmetleri ile ilgili taleplerin Yüksekokul Sekreterine bildirilmesi ve uygun bulunanların  yerine getirilmesi,
 • Satınalma konusunda piyasa araştırmalarının  yapılması,
 • Akaryakıt, temizlik, telefon, kalorifer, elektrik ve su ödemelerine ilişkin aylık evrakların hazırlanması.
 • Yüksekokul ile ilgili araç-gereç ve malzemelerin sayımına ve buna ilişkin raporların düzenlenmesine yardımcı olunması,
 • Konularıyla ilgili olarak kurum içi ve kurum dışı kişilerle telefon görüşmelerinin  yapılması,
 • Yüksekokul idari ve akademik personelin geçici ve sürekli görev yolluklarının tahakkuk ettirilerek ödenecek safhaya getirilmesi,
 • Yüksekokul idari personelinin fazla mesailerinin tahakkuk ettirilerek ödenecek safhaya getirilmesi,
 • Yüksekokul öğretim elemanlarının ders ücretlerinin tahakkuk ettirilerek ödenecek safhaya getirilmesi,
 • Yüksekokulumuzun idari ve akademik personelinin aylık maaş ve tahakkuk hizmetleri ile ilgili evrak ve dokümanların hazırlanarak Rektörlük İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına sunulması,
 • Maaş ve tahakkuk hizmetleri satınalma ile ilgili olarak yayınlanan tüm kanunları, tebliğleri ve yönetmeliklerin  çoğaltarak gerekli birimlere sunulması,
 • Yüksekokulda  ders ücretli olarak görev yapan öğretim elemanlarının evrak ve ücret bordolarının tahakkuk ettirilerek ödenecek safhaya getirilmesi,
 • Yüksekokulda  çalışan geçici işçilerin temizlik şirketi elemanlarının evrak ve aylık puantajlarının hazırlanarak Yüksekokul Sekreterine ve Rektörlük İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına sunulması,
 • Sağlık giderleri ile ilgili olarak yayınlanan tüm kanun, yönetmelik ve tebliğlerin takip edilerek çoğaltılıp gerekli birimlere bildirilmesi,
 • Plan ve bütçe kanunları, II.Öğretim harç kanunu, tasarruf genelgeleri başta olmak üzere mevzuatın  düzenli olarak incelenmesi,
 • Yüksekokulun gelecek mali yıla ait  bütçe teklifine ait evrak ve formlarını hazırlayarak Müdürlük aracılığı ile Rektörlük İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına sunulması,
 • Mali yılı Bütçe Kanununun uygulanması,
 • Bütçe ödeneğine ilişkin harcamalar ve ödeneklerin düzenli olarak takibinin yapılması,
 • Öğrenci harçlarının takibinin yapılması,

 

 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Bilgisayar İşletmeni Sadet COZA yürütecektir.

Taşınır Kayıt Kontrol

2- Sadet COZA - Bilgisayar İşletmeni - Dahili:114

 • Yüksekokula alınan her türlü mal ve malzemenin taşınır işlemlerini yönetmeliğe uygun olarak kayıtlarını yapmak, muhafaza etmek, yıl sonunda sayım ve döküm cetvellerini hazırlamak ve Yüksekokul Sekreterine sunmak.
 • Birimiyle ilgili yazışma dosyalarının hazırlanması, arşivlenmesi ve korunması,
 • Akademik ve İdari personelin malzeme taleplerini (büro malzemesi, kırtasiye malzemesi vb.) yönetmeliklere uygun olarak teslim etmek.
 • Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen diğer görevleri yerine getirmek
 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri İdari Mali İşler Memuru Mehmet YILMAZ yürütecektir.

Öğrenci İşleri

1- Mehmet BIKMAZ - Bilgisayar İşletmeni - Dahili 108

2- Elif KARAKAŞ - Bilgisayar İşletmeni - Dahili -108

3- Ayşe ESNER - Sözleşmeli Personel - Dahili -108

 • Yüksekokulumuzu kazanan ve yeni kayıt yaptıran öğrencilerin sicil bilgilerini, bilgisayar programına kaydetmek, eksik bilgileri öğrencilerden istemek.
 • Yüksekokul öğrencilerine yönelik kayıt kabul ve eğitim-öğretim hizmetleri ile ilgili işlemleri ve yazışmaları hazırlamak
 • Mezun öğrencilerin sicil formlarını bilgisayarda hazırlanan programlara kaydetmek, sicil defterine işlemek
 • Yeni kayıt olan ve öğrenim görmekte olan öğrencilerin kimlik kartı ve diğer işlemlerle ile ilgili evrak ve dokümanları hazırlamak ve sunmak.
 • Diplomaları hazırlamak ve imzaya hazır hale getirmek.
 • Diploma eki ile ilgili yazışmaları yapmak
 • Staj dosyası ile ilgili yazışmaları yapmak
 • Yatay ve dikey geçişle alınacak öğrenciler ile ilgili yazışmalar yapmak
 • Öğrenci harç listelerini düzenlemek (yatay, aftan gelen, II öğretimde ’a giren ve artık yıl okuyan öğrencilerin verilerini hazırlamak) bunları Yüksekokul Sekreterliğine iletmek
 • Öğrencilerin askerlik işlemlerinin takip edilmesi ve gerekli evrakların hazırlanması
 • Görev alanına giren günlük işleri takip etmek
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca istenen istatistik formlarını hazırlayarak sunmak
 • Yüksekokulumuz öğrenci işlerinde yapılan işlere ilişkin olarak, Balıkesir Üniversitesi birimleriyle, kurum dışı, özel ve kamu kurumları ve kuruluşları ile olan yazışmaları kaydetmek hazırlamak ve Yüksekokul Sekreterinin onayına sunmak, dosyalamak ve arşivlemek
 • Öğrencilerden gelen talepleri değerlendirmek, yanıtlamak, uygun olanları yerine getirmek. Gerekirse Yüksekokul Sekreterine sunmak
 • Öğrenci Temsilciliği seçimi ile ilgili yazışmalar yapmak
 • Otomasyon Bilgi Sistemi ile ilgili yazışmaları yapmak
 • Yüksekokul Sekreterliğince düzenlenen toplantılara katılmak

 

 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri dönüşümlü olarak diğer Öğrenci İşleri personeli yürütecektir.

Teknik Hizmetler

1- Ümit SAVUR -Teknisyen - Dahili -139

 • Laboratuarın ve açık alan çalışmalarının öğretim elemanının isteği doğrultusunda hazır edilmesi,
 • Laboratuarların bakım ve onarımlarının  yapılması,
 • Öğrencilere teknik konularda yardım edilmesi,
 • Yanlış kullanımlara karşı korumanın sağlanması,
 • Arızaların giderilmesi; arıza giderilemiyorsa raporlayıp bildirilmesi ve ilgili daire başkanlığından yardım talep edilmesi,
 • İnternet hizmetlerinin kesintisiz düzenli bir şekilde çalışmasının sağlanması,
 • Network kablo işlerinin yapılması,
 • Yüksekokulumuzun  marangozluk, elektrik, su, kaynak, boya-badana işlerinin yapılması,

 

 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Teknisyen HAKAN AYRIK  yürütecektir.

2- Hakan AYRIK -Teknisyen - Dahili -139

 • Laboratuarın ve açık alan çalışmalarının öğretim elemanının isteği doğrultusunda hazır edilmesi,
 • Laboratuarların bakım ve onarımlarının  yapılması,
 • Öğrencilere teknik konularda yardım edilmesi,
 • Yanlış kullanımlara karşı korumanın sağlanması,
 • Arızaların giderilmesi; arıza giderilemiyorsa raporlayıp bildirilmesi ve ilgili daire başkanlığından yardım talep edilmesi,
 • İnternet hizmetlerinin kesintisiz düzenli bir şekilde çalışmasının sağlanması,
 • Network kablo işlerinin yapılması,
 • Yüksekokulumuzun  marangozluk, elektrik, su, kaynak, boya-badana işlerinin yapılması,

 

 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Teknisyen HAKAN AYRIK  yürütecektir.

3- Burhan ATİK - Hizmetli -Dahili -139

 • Laboratuarın ve açık alan çalışmalarının öğretim elemanının isteği doğrultusunda hazır edilmesi,
 • Laboratuarların bakım ve onarımlarının  yapılması,
 • Öğrencilere teknik konularda yardım edilmesi,
 • Yanlış kullanımlara karşı korumanın sağlanması,
 • Yüksekokulumuzun  marangozluk, elektrik, su, kaynak, boya-badana işlerinin yapılması,
 • Kaloriferlerin yakılması, bakımı ve temizliğinin yapılması,
 • Öğrencilere yemek fişi satılması
 • ÖSYM Bürosunda hizmet verilmesi.
 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Teknisyen Ümit SAVUR  yürütecektir.

 

Özel Kalem

1- Kezban ÖREN - Memur - Dahili 100

 • Yüksekokul ile ilgili her türlü iç ve dış yazışmaların yapılması,
 • Yüksekokul ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında yapılan protokollerin düzenlenmesine ilişkin yazışmaların yapılması,
 • Açılış ve mezuniyet törenlerinde görevlerin ilgililere duyulmasına ilişkin yazışmalar ve davetiyelerin düzenlenmesi.
 • Bölüm Başkanlıklarından gelen proje yazılarının Rektörlük Makamına sunulması,
 • Rektörlük Makamından gelen kongre, konferans yazışmalarının yapılması ve Yüksekokul tarafından düzenlenen panel, konferans gibi etkinliklerin Rektörlüğe ve Kaymakamlığa bildirilmesi ve bu etkinliklere ait salon tahsisi yazışmaları ile ilgili kişilere gönderilen davet yazılarının hazırlanması. Etkinlikle ilgili çıkan haber metinlerinin  Basın klasöründe arşivlenmesi,
 • Bölüm başkanlıklarından gelen arazi uygulamaları ve geziler için araç tahsisi yazılarının ilgili kurumlara yazı ile bildirilmesi,
 • Yükseköğretim Kurumunun 2547 Sayılı Kanunun 31. Md. Ve 40/a maddesine göre ders görevlendirilmesi ile ilgili yazışmaların hazırlanması., Rektörlük Makamının onayına sunulması.  Birimler ve bölümlerden gelen yazıları sunarak evrak takibi yapılması.
 • Yönetim Kurulu, Yüksekokul Kurulu ve Disiplin Kurulu Kararlarının yazılması, dosyalanması ve muhafazası
 • Her türlü yazışma dosyalarının hazırlanması ve arşivlenmesi.
 • Müdürlük Makamının randevu ve telefon görüşmelerinin koordinasyonunun sağlanması ve Yüksekokul santral telefonlarına bakılması.

 

 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Bilgisayar İşletmeni Elif KARAKAŞ  yürütecektir.

Temizlik Hizmetleri

1- Kerim BESLEME – Kadrolu Hizmetli Dahili -143

2- Muhsin TURAN- Özel Temizlik Şirketi Elemanı -Dahili -143

3- Sema BAKLACI - Özel Temizlik Şirketi Elemanı -Dahili -143

4- Hüseyin KOÇ- Özel Temizlik Şirketi Elemanı -Dahili -143

 

 • Yüksekokul bina ve bahçesi, büro, atölye ve laboratuarların temizliğinin yapılması,
 • Yüksekokul idari birimlerinde günlük temizlik işlemlerinin yapılması,
 • Yüksekokul idari birimleri arasında kurum dışına gönderilen malzeme, evrak ve postanın ulaştırılmasının sağlanması,
 • Diğer taşıma hizmetlerinin yerine getirilmesi,
 • Sınıfların temizliğinin kontrol edilmesi, eksiklerin bildirilmesi,

 

 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri dönüşümlü olarak diğer Temizlik  Personeli Yürütecektir.

 

 

Koruma ve  Güvenlik

1- Ozan TATAR - Güvenlik Şirketi Elemanı Dahili - 110-107

2- Zekai TONGA- Güvenlik Şirketi Elemanı Dahili - 110-107

3- Emrah GÜMÜŞÇÜ- Güvenlik Şirketi Elemanı Dahili - 110-107

4- Çağlar GÜNDOĞAN- Güvenlik Şirketi Elemanı Dahili - 110-107

 

1.      Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

2.      Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

3.    Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama.

4.    Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.

5.    Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.

6.      Hava Meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

7.      Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.

8.      Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.

9.      Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.

10.   Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama.

11.  Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma.”

12.   5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre amiri tarafından verilen görev ve talimatları yerine getirmek.

 

 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri dönüşümlü olarak diğer Güvenlik Personeli Yürütecektir.

 


Web Sorumlusu : Serkan YEŞİLIRMAK syesilirmak@hotmail.com