Yasal Temeller


Türkiye`de Yasa, Tanım ve Yönetmelik

Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkânı sağlanır.

Özürlü üniversite öğrencilerinin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için Yükseköğretim Kurulu bünyesinde araç-gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, özürlülere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanmasının temini gibi konularda çalışma yapmak üzere Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezi kurulur.

Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezinin çalışma usûl ve esasları, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu ile Özürlüler İdaresi Başkanlığınca müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.
Özürlüler Kanunu (5378) Temmuz 2005: 15.Madde. http://www.ozida.gov.tr/mevzuat/kanun.htm

Özürlü Tanımı

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel,zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlamada ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlük çeken ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi özürlü olarak tanımlanır
Özürlüler Kanunun 3.Madde (3/a) http://www.ozida.gov.tr/mevzuat/kanun.htm

YÖK Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği (Haziran 2006)

8.Madde: Yüksek öğretim kurumları tarafından bir rektör yardımcısı sorumluluğunda, özürlü öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarnı tespit etmek ve bu ihtiyaçları karşılamak için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere; mediko-sosyal, sağlık, kültür ve spor işleri daire başkanlığına bağlı özürlü öğrenciler birimi oluşturulur. Birimin çalışma usul ve esasları yükseköğretim kurumlarınca belirlenir
http://www.ozida.gov.tr/mevzuat/yokozurlukoordinasyon.htm

Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği`ndeki 8.maddeye göre geliştirilen Engelli Öğrenci Danışmanlık Birimlerinin bilgileri
http://www.tiu.org.tr/turkce/content/view/34/65/


Web Sorumlusu :