Gerçekleştirilenler


BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİNİN
EYLÜL 2012 DURUM RAPORU

 

1/7 2005 tarih ve 5378 sayılı “Özürlüler ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun” ile yasal temelleri oluşan ve kanunun 15. maddesi çerçevesinde 2006 yılında yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma  ve Koordinasyon Yönetmeliği” nin 8. maddesi üniversitelerde konuyla ilgili çalışmaları başlatma, sürdürme ve izlemeye yönelik  bir birim oluşturulmasını öngörmektedir. Bu amaçla Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi zemin katta “Engelli Öğrenci Birimi” oluşturulmuştur. Birimin amacı, engelli öğrenciler ya da diğer bir deyişle özel gereksinimi olan öğrencilerin üniversite yaşamında karşılaştıkları  engel ve güçlükleri  olası en az yardım alarak aşabilmelerini sağlamak, üniversitenin ortam ve olanaklarına erişilebilirliğini artırarak üniversite yaşamını engelsiz kılmaktır. 

   Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda yapılandırılan Engelli Öğrenci Biriminin Eylül 2012 tarihi itibarıyla  geldiği durum aşağıda belirtilmiştir.

1. Koordinasyon biriminin görev yapısı:  Engelli Öğrenci Birimi SKS Daire başkanlığının  bağlı bulunduğu  Rektör Yardımcısının sorumluluğunda atamaları gerçekleştirilen aşağıdaki personel

tarafından çalışmalarını yürütmektedir.


2. Özel gereksinimli öğrencilerin üniversiteye kayıtları sırasında izlenen strateji:

• Özel gereksinimli öğrenciye erken ulaşmak amacıyla üniversite web sayfasında kayıtlara ilişkin  duyurular  yapılmış,
• Engelli öğrenci birimi web sayfasının üniversitenin web sayfasında görülebilir bir kısa yolun oluşturulması sağlanmış,
• Üniversitenin öğrenci işleri daire başkanlığı üzerinden yeni kayıt ve kayıt yenileme sürecinde engelli öğrencilere yönelik nelerin yapılması gerektiği  ve çalışmalara yönelik veri toplanması için birim tarafından hazırlanan bir anketin uygulanması konusunda tüm birimlerle yazışma gerçekleştirilmiştir. Ayrıca birimimiz üniversitenin tüm bağlı birimleriyle engelsizbau@balikesir.edu.tr adresi üzerinden yoğun bir iletişim gerçekleştirmiştir.

Kayıtlar sırasında öğrencilerin,

Öğrencilerin,
a) öncelikle kente gelişlerinde terminal ve garda karşılanması,
b) üniversite kampus alanlarına ulaşmalarının sağlanması
c) kayıt yaptıracakları okullara ulaşımlarının sağlanması
d) engelli öğrenci birimi çalışmalarında görevli enstitü, fakülte ya da yüksek okullardaki koordinatör, yönetici yardımcısı ve koordinatör akademik personel ile iletişiminin sağlanması.
e) kayıt yapmaları sırasında rehberlik edilmesi
f) gerektiği durumlarda öncelik tanınması
g) engelli öğrenci birimi tarafından hazırlanan ve kayıt sırasında özel gereksinimli öğrencinin durumuna ilişkin hazırlanan anket formunun doldurulmasının sağlanması.
h) gönüllü akran desteği sağlanarak engelli öğrencilere üniversitenin sunduğu olanakların  tanıtılması (barınma, yemek, ulaşım, sosyal yaşam, yarı zamanlı iş olanakları vb.) bu yolla endişelerinin azaltılması.
I) Engelli Öğrenci Biriminin İletişim bilgilerinin verilerek iletişim kurmalarının sağlanması.

3.Alt yapıda yapılan ve yapılması planlanan düzenlemeler:


  Engelli Öğrenci Birimi Eylül 2011-2012 tarihleri arasında Birimi alt yapıya yönelik aşağıdaki eylem ve işlemleri gerçekleştirmiştir.
    1- Balıkesir üniversitesine bağlı birimlerin engelli öğrenciler için fiziksel koşulların son durumlarını belirlemeye ilişkin ayrıntılı durum raporu istenerek ortak rapor oluşturulmuştur.
    2- 20 Nisan 2012 tarihinde Balıkesir üniversitesine bağlı birimlerin kurum koordinatörlerinin katıldığı bir toplantıda birinci maddede sözü edilen rapor değerlendirilmiştir.
    3. Spor salonu ve spor alanları fiziksel koşullara uygun hale getirilmiş, etkinliklere ulaşım hizmetleri iyileştirilmiştir.
    4.  Yangın ve benzeri acil durumlarda engelli bireylerin kurumdan çıkarılmasını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılmıştır.


Yapılan Faaliyetler  :
1. Engelli öğrencilerimizle  iletişime geçilerek ihtiyaçları, sorunları ve birim çalışmalarına destek için görüş ve önerileri sorulmuş ve bu kapsamda ilgili idari birimlere ihtiyaçlar aktarılmıştır.
2.  Engelli Öğrenci Birimi 22-23 Mart 2012 Yeditepe Üniversitesi 6.Engelsiz Üniversiteler Çalıştayına katılmıştır.
3. BAÜ ne bağlı tüm kurumlarda engelli park yeri düzenlemeleri yapılmıştır.

4. Engelli Öğrenci Birimi  yönetici, öğretim elemanı, engelli ve engelli olmayan öğrenciler ile üniversitenin diğer çalışanlarına yönelik farkındalık eğitimi çalışmalarını “ Engel Siz Olmayın. Engelsiz Olun.”  Ana temasına dayalı olarak planlamaktadır.


Web Sorumlusu :