ADI SOYADI GÖREVİ SORUMLULUK ALANI
Doç. Dr. Yusuf AYMANKUY Genel Sekreter V. Genel Sekreter
Gülten GÜNGÖR Yazı İşleri Şube Müdürü Yazı İşleri Şube Müdürlüğü
Ahmet TEKİN Yazı İşleri Şef - EBYS Sistem Yöneticisi
- Ceza Kurulu Sekretaryası
- Balıkesir Üniversitesi Disiplin Kurulu Sekretaryası
- Genel Sekreterlik kalite takımı iş ve işlemleri
- Genel Sekreterlik Birim Faaliyet Raporunun hazırlanması
- Genel Sekreterlik e-bütçe çalışmaları
- Valilik tarafından istenen rutin raporların gönderilmesi
- Genel Sekreterlik Web Sayfasının düzenlenmesi
- Kurum içi ve dışı çeşitli yazışmalar
Nazmiye KARADEMİR Yazı İşleri Şef - Balıkesir Üniversitesi Senatosu Sekretaryası
- Balıkesir Üniversitesi Yönetim Kurulu Sekretaryası
- Balıkesir Üniversitesi Yönetmelik ve Yönergeleri ile ilgili yazışmalar
- Genel Sekreterlik Arşiv Sorumlusu
- Kurum içi ve dışı çeşitli yazışmalar
Emel ERGÜVEN Yazı İşleri Şef - Döner Sermaye Yürütme Kurulu Sekretaryası
- Akademik Personel Bilim, Sanat ve Teşvik Ödülleri Komisyonu Sekretaryası
- Kurum İdari Kurulu Yazışmaları
- Yıllık İl İstatistik Raporları
- İlam Tebliğleri
- Valilik tarafından istenen rutin raporların gönderilmesi
- Kurum içi ve dışı çeşitli yazışmalar
Ünsal ULUBAY Yazı İşleri Şef - Bilgi Edinme, BİMER ve CİMER başvurularının kabul ve takip işlemleri
- Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Komisyonu Sekretaryası
- Balıkesir Üniversitesi Yayın Komisyonu Sekretaryası
- Kurum içi ve dışı çeşitli yazışmalar
Gülşah GÜLEN Evrak Kayıt Şef - YÖK Faaliyet Raporlarının hazırlanması
- Bilgi Edinme, BİMER ve CİMER başvurularının kabul ve takip işlemleri
- YÖKSİS Kurumsal Değerlendirme Raporunun hazırlanması ve veri girişi işlemleri
- YÖK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Sekretaryası
- YÖK Kamu- Üniversite-Sanayi işbirliği (KUSİ) Eylem Planı Sekretaryası
- Balıkesir Üniversitesi TEKNOKENT Sekretaryası
- ADIM Üniversiteleri Sekretaryası
- İlam Tebliğleri,
- YÖK Denetim Dosyasının hazırlanması
- Üniversitemiz Akademik personeline ait araştırma izinlerinin ilgili kurumlarla yazışmaları ve takibi
- KEP Sistem İşlem Yetkilisi
- Rektörlük Gelen Evrak Kayıt işlemleri
- Üniversitemize kurum dışından gelen her tür evrakın kabul ve tasnifi,
- Üniversitemiz Rektörlüğünden başka kurum ve kuruluşlara giden posta(Zimmet ile elden, normal posta, iadeli, kargo ve idari tebligat) işlemlerinin yürütülmesi,
> - Bilimsel toplantı, seminer, konferans, yönetmelik, mevzuat v.b. her türlü duyurunun Üniversitemiz birimlerine iletilmesi için gönderilen çeşitli yazışmaların iletilmesi ve geri dönüşü ile ilgili yazışmalar,
- Üniversitemiz birimlerinin diğer kurum ve kuruluşlar ile yapılacak işlemlerinin ilgili yerlere iletilmesi
Tuncay AKBAŞ Evrak Kayıt Bilgisayar İşletmeni - EBYS Sistem Yöneticisi
- KEP Sistem Yöneticisi
- Muhtar Bilgi Sistemi Sekretaryası
- Genel Sekreterlik Maaş Mutemedi
- Üniversitemize dışarıdan gelen her türlü evrakın kabulü ve tasnifi
- Genel Sekreterlik biriminde kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerin puantaj ve yazışmaları
- Rektörlük Genel Evrak Kayıt işlerinin yürütülmesi
- Rektörlükten başka kurum ve kuruluşlara giden Posta (Zimmet ile elden, Normal posta, İadeli, Kargo ve İdari Tebligat )işlerinin yürütülmesi
Nuray ÖZTÜRK Evrak Kayıt Memur - Rektörlük Genel Evrak Kayıt işlerinin yürütülmesi
- Rektörlükten başka kurum ve kuruluşlara giden Posta (Zimmet ile elden, Normal posta, İadeli, Kargo ve İdari Tebligat )işlerinin yürütülmesi
- Bilimsel toplantı, seminer, konferans v.b. her türlü duyurunun ve Üniversitemiz Birimlerine iletilmesi için gönderilen çeşitli yazışmaların iletilmesi ve geri dönüşü ile ilgili yazışmalar
- Üniversitelerarası Kurul Kararları takibi Üniversitemiz birimlerine duyurulması
- Günlük Resmi Gazete takibi ve ilgili mevzuatın birimlerimize duyurulması
- Yönetmelik,  Genelge vb. mevzuat ile ilgili yazışmalar
- Üniversitemize dışarıdan gelen her türlü evrakın kabulü ve tasnifi
- Bilimsel Faaliyet Raporu takibi
- Diğer kamu kurum kuruluşlarda yapılacak toplantılara katılacak isimlerin takibi ve kişilere duyurulması ile ilgili yazışmalar
Fatma TÜRKOĞLU Özel Kalem Müdürü Rektörlük Özel Kalem
Çiğdem AVCIALP Sekreter Rektörlük Özel Kalem
Merve AK Sekreter Rektörlük Özel Kalem
Seda ÇAKAR Sekreter Rektör Yardımcısı Sekreteri
Necla ÖZTÜRK Sekreter Rektör Yardımcısı Sekreteri
Yasemin ERTÜRK Sekreter Rektör Yardımcısı Sekreteri
Ali YALÇIN Santral Memuru Rektörlük Santrali
Metin İNCE Santral Memuru Rektörlük Santrali
Doğan ALTINIŞIK Hizmetli Hizmetli
Hayri KISA Hizmetli Hizmetli

Web Sorumlusu : Ahmet TEKİN