Türkiye'deki Jeotermal Kaynaklar


Türkiye düşük sıcaklıktaki jeotermal kaynaklar açısından oldukça yüksek bir potansiyele sahiptir. Türkiye'de yaklaşık 170 jeotermal alan bulunmaktadır, bu kaynakların %95 kadarı düşük ve orta seviyede sıcaklıkta jeotermal akışkan sağlamaktadır. Düşük sıcaklıktaki kaynaklar çoğunlukla ısıtma uygulamalarında kullanılmaktadır. Jeotermal ısıtma uygulamaları genellikle indirek şekilde oluşturulmaktadır. Yani jeotermal akışkandan alınan ısı enerjisi, şebekede dolaşan temiz suya eşanjörler yardımıyla iletilmektedir.

 Günümüze kadar Türkiye'de 420 jeotermal üretim kuyusu ve 300 gradient kuyusu açılmıştır. Türkiye'nin potansiyeli düşünüldüğünde, jeotermal üretim kuyularının sayısı oldukça azdır. Jeotermal kuyulardaki sıcaklık dağılımı tablo1. de listelenmektedir. Türkiye'nin jeotermal enerji potansiyelinin bölgelere göre dağılımı tablo2. de gösterilmiştir. Bu dağılım doğrultusunda en yüksek jeotermal enerji potansiyeline sahip olan bölge Ege Bölgesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

 Türkiye'de bulunan jeotermallerle ısıtılabilen alanlar Tablo3'te ifade edilmektedir. Bu bölgelerin bazılarında ısıtma yapılırken bazı bölgelerde henüz ısıtma yapılmamaktadır. 1 km derinlikten yapılan sondajlardan elde edilen sıcaklık gradyanı değerlerinin 500 m derinliğe interpolasyonu aşağıda görülmektedir.

                Şekil 1. Türkiye'nin 500 m Derinliğindeki Sıcaklık Dağılımı Haritası

 

Şekil 2. Sıcaklık Gradyanı Haritası

  Aşağıdaki Şekilde jeotermal sahanın simülasyonları sırasında kullanılan en düşük sıcaklık değerlerine gore sıklıkları ve aynı zamanda bunların yüzdece ifadesi gösterilmektedir.


Web Sorumlusu :