Staj


Moleküler biyoloji ve genetik bölümü mezunlarının çalışabileceği her türlü iş sektörüne öğrencileri hazırlamak ve öğrencilerin okuldan mezun olduktan sonra çalışmak istedikleri alanlarla ilgili deneyim sahibi olmalarını sağlamak. Bu amaçla öğrenciler 3. Sınıf 2. Dönem sonrası yaz döneminde zorunlu olan stajı üniversitelerin, fen, tıp, ziraat, eczacılık ve veterinerlik fakültelerinde buna ek olarak devlet sektöründe; araştırma enstitülerinde, ilaç ve gıda endüstrilerinde araştırma-geliştirme ve kalite kontrol birimlerinde, hastanelerde, özel tahlil laboratuarlarında, kriminal laboratuarlarında, özel kuruluşların AR-GE ve kalite kontrol laboratuarlarında ve tüp bebek ünitelerinde 30 iş günü yaparlar.


 

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ STAJ PROGRAMI

Staj hükümleri Fen-Edebiyat Fakültesi Staj Yönergesi'nde açıklanmıştır. Yönerge için tıklayınız.

Bölümümüz öğrencileri stajlarını 6. Yarıyıl sonundan itibaren yaz tatili içerisinde yapabilirler.

Staj yapacak öğrenciler websayfasında duyurusu yapılacak olan  tarih aralıklarından birinde stajlarını yapacaklardır.

Staj süresi 30 iş günüdür. Bu süre bölünemez, sadece bir iş yerinde tamamlanabilir.

Öğrenciler staj yapacakları işyerini kendileri bulacaklardır. Staj yurt içi ya da yurt dışında yapılabilir. Staj yapılacak yerin nitelikleri ile stajın içeriğinin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün eğitim ve staj uygulamasının amacına uygun olması gerekir.

Staja devam zorunludur. Öğrenciler staj süresince aldıkları sağlık raporları, doğal afetler, ailevi vb. nedenler ile staj yapılan yerdeki iş yeri yetkilisinin 3 iş gününü aşmayan yazılı izin verdiği durumlar için mazeretli sayılırlar. Ancak bu günler staj süresinin % 20'sini geçemez.


 STAJ BAŞVURUSU NASILYAPILIR?

Öğrencilerimiz;

 1. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölüm sayfasından EK-1'in 3 (üç) adet çıktısını alırlar.
 2. İlgili kısımlarını doldurup imzalatırlar.
 3. İmzalanan forma nüfus cüzdanlarının fotokopilerini ekleyerek staj yapılacak kuruma onaylatırlar (Kurum yetkilisinin imza ve kaşesi gerekli).
 4. Kurum onaylı formları (2 NÜSHA) belirtilen son başvuru tarihine kadar Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm başkanına imzalatarak bölüm sekreterine teslim ederler.                                                                   

NOT: EK-1 FORMUNUN ÜÇ NÜSHASI DA ORİJİNAL OLMALIDIR. DOLDURULMUŞ VE ONAYLANMIŞ FORMUN FOTOKOPİ, FAKS VB... İLE ÇOĞALTILMIŞ KOPYALARI KABUL EDİLMEYECEKTİR! 


  STAJ SIRASINDA NELER YAPILIR?

 1. Stajyer, staj süresince, öğrencilik yükümlülüklerine ve staj yerinin kurallarına uymak durumundadır. Staj değerlendirilmesinde; stajyerin devamsızlığı, iş yeri ve öğrenci disiplin kurallarına aykırı hareketi, staja ilişkin sahte evrak düzenlenmesi vb. gibi hallerde “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.
 2. Öğrenciler, staj yaptığı kurumun çalışma ilkelerine, iş koşullarına, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına uymak zorundadır. Üretim ve hizmetle ilgili gizliliği gerektiren konularda başkalarına bilgi veremez, sendikal etkinliklere katılamazlar. İşletme yetkilileri, aksine hareket eden öğrencilerin stajına son vererek durumu dekanlığa bildirir.
 3. Staja devam zorunludur. Öğrenciler staj süresince aldıkları sağlık raporları, doğal afetler, ailevi vb. nedenler ile staj yapılan yerdeki iş yeri yetkilisinin 3 iş gününü aşmayan yazılı izin verdiği durumlar için mazeretli sayılırlar. Ancak bu günler staj süresinin % 20'sini geçemez.
 4. Öğrenciler belirtilen tarihler arasında staj yaptıkları iş yerindeki çalışmalarını günlük olarak  Staj Defteri'ne yazarlar ve staj sonunda bu defterin her sayfasını staj yaptıkları kurumun yetkili elemanlarına imzalatırlar. Staj defteri için tıklayınız.
 5. Staj yapılan kurum staj sonunda Staj Tamamlama Belgesi (EK-2)  ve öğrencilerin devam, çalışma başarıları ile tutum ve davranışlarını değerlendirmek üzere hazırlanan Staj Değerlendirme Formu (EK-3)'nu doldurarak kapalı bir zarf içinde öğrencinin staj evrakına ekler. EK 2 için tıklayınız. EK3 için tıklayınız.
 6. Öğrencinin stajda başarılı sayılması için öncelikle işletmelerce doldurulacak staj değerlendirme formuna göre başarılı olması gereklidir.
 7. Öğrenciler Staj Defteri ve Staj Değerlendirme Formu’nu içeren dosyayı stajı takip eden akademik takvimin başlangıcından itibaren iki hafta içerisinde bölüm staj sorumlusuna teslim etmek zorundadırlar. Zamanında teslim edilmeyen staj dosyaları Staj Komisyonu tarafından kabul edilmez.
 8. Staj yapan öğrenciler Fen-Edebiyat Fakültesi Staj Yönergesi'nde belirtilen hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

  Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Staj Komisyonu

   Doç. Dr. Serap UZUNOĞLU

  Dr. Öğr. Üy. Selma ÇELEN YÜCETÜRK

  Dr. Öğr. Üy. Sümeyye AYDOĞAN TÜRKOĞLU

 

 


Web Sorumlusu : Araş.Gör. Dr. Nelin HACIOĞLU nelinhacioglu@balikesir.edu.tr