Personel Durumu Ve Görev Dağılımı


Prof.Dr. Mehmet BAŞTÜRK — Dekan :0266 2412762 Dahili: 101-102-103

Fakülte Sekreterliği

Nihat ÇELİK

 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 33.maddesi uyarınca Fakültenin Gerçekleştirme Görevlisi hizmetlerini yürütmek. Fakülte Sekreterliği bünyesinde yürütülen işlere ilişkin yazışmaların yapılmasını sağlamak,
 • Akademik ve idari hizmetlere ilişkin olarak BAÜ birimleriyle yapılan yazışmaların hazırlanmasını ve Dekan onayına sunulmasına sağlamak,
 • Gelen yazıların tasnif edilerek Dekana iletilmesini sağlamak,
 • Fakülteye kurum içi ve kurum dışından gelen evrakın ve dokümanın havalesini yaparak kaydedilmesini sağlamak,
 • Fakülte Sekreterliği ile ilgili gizli evrak ve dokümanın dosyalanmasını sağlamak,
 • Fakülte Sekreterliği bünyesinde bulunan geçmiş döneme ait her türlü evrakın arşivlenmesini sağlamak,
 • Fakülte demirbaş malzeme ve kırtasiye ihtiyaç ve kullanım listelerini yapmak ve takibini sağlamak, ihtiyaç duyulan malzemelerin temini için işlemleri izlemek.
 • Fakülte Sekreterliği içindeki günlük faaliyetlerle ilgili olarak, çalışanlarla yapılacak toplantıları düzenlemek ve yürütmek,
 • Astların özlük haklarına ilişkin talepleri ile ilgilenmek,
 • Fakülte Sekreterliği içindeki alt birimler arasındaki talepleri değerlendirmek ve yanıtlamak,
 • Fakülte Sekreterliği ve idari hizmetler ile ilgili olarak çalışanlardan ve birimlerden gelen görüşleri, önerileri ve şikayetleri değerlendirmek, yanıtlamak ve uygun bulunanların yerine getirilmesini sağlamak,
 • Öğrencilerden gelen talepleri değerlendirmek ve ilgili üst birimlere bildirmek,
 • Fakülte Sekreterliği bünyesinde yürütülen işlerle ilgili günlük faaliyetleri planlamak,
 • Fakülte Sekreterliği idari personelinin birbirleri ile olan ilişkilerini ve verilen görevleri yerine getirip, getirmediklerini denetlemek,
 • Fakülte Sekreterliği idare birimleri ile ilgili tüm araç-gereç ve malzemenin yıllık sayımının yapılması ve buna ilişkin raporların düzenlenmesini sağlamak,
 • Fakülte ile ilgili bütçe çalışma programı tasarısını hazırlamak,
 • Fakülte Sekreterliğine bağlı birimlerde çalışan idari personel görev dağılımlarını yapmak,
 • BAÜ Rektörlüğü tarafından organize edilen toplantılara katılmak,
 • Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu toplantılarına raportör olarak katılmak,
 • Öğrenci kayıtları, öğrenci dosyalarının hazırlanması ve muhafazası, öğrencilerin bilgisayar kayıtlarının kontrol ve takibini yapmak,
 • Öğrenci hareketliliği bilgilerini zamanında ilgili birimlere iletilmesini sağlamak,
 • Bölüm Başkanlıklarından gelen Akademik Takvim ve Ders Planları taslakları ile Yatay Geçiş Kontenjanları, bilgilerini ilgili kurullara iletmek,
 • Program dışı konferans salonu toplantı salonu, laboratuarlar ve dersliklerin ayarlanmasını sağlamak.
 • Dönem Sonu Sınavları ile ilgili koordinasyon yapmak,
 • Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirme formlarının düzenli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,
 • Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.
 • Kurumda yapılmasına karar verilen kongre, seminer, toplantı ve ağırlama çalışmalarının yürütülmesini sağlar.
 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Şube Müdürü Erdinay UZUN yürütecektir.

 

 

Özel Kalem

Sibel İKİZ – Memur - 0266 2412762 - Dahili :102-103

 • Fakülte ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında yapılan protokollerin düzenlenmesine ilişkin yazışmalar.
 • Açılış ve mezuniyet törenlerinde görevlerin ilgililere duyurulmasına ilişkin yazışmalar ve davetiyelerin düzenlenmesi.
 • Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Disiplin Kurulu Kararlarının yazılması, dosyalanması ve muhafazası
 • Dekanlık Makamının randevu ve telefon görüşmelerinin koordinasyonunu sağlamak ve Fakülte santral telefonlarına bakmak.
 • Hizmet sunduğu kişi ve kuruluşlara karşı sürekli güler yüzlü davranmak.
 • Üst yönetici/yöneticiler tarafından verilecek diğer işler ve işlemler
 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Bilgisayar İşletmeni Gonca KÜÇÜKEFE veya Bilgisayar İşletmeni Fatmanur AYDENİZ yürütecektir.

 

 

Öğrenci İşleri Birimi

1-Erdinay UZUN - Şube Müdürü — 0266 2412762 - Dahili: 111

 • Fakültemizi kazanan ve yeni kayıt yaptıran öğrencilerin sicil bilgilerini, bilgisayar programına kaydetmek, eksik bilgileri öğrencilerden istemek.
 • Fakülte öğrencilerine yönelik kayıt kabul ve eğitim-öğretim hizmetleri ile ilgili işlemleri ve yazışmaları hazırlamak
 • Mezun öğrencilerin sicil formlarını bilgisayarda hazırlanan programlara kaydetmek, sicil defterine işlemek
 • Yeni kayıt olan ve öğrenim görmekte olan öğrencilerin kimlik kartı ve diğer işlemlerle ile ilgili evrak ve dokümanları hazırlamak ve sunmak.
 • Diplomaları hazırlamak ve imzaya hazır hale getirmek.
 • Diploma eki ile ilgili yazışmaları yapmak
 • Staj dosyası ile ilgili yazışmaları yapmak
 • Yatay ve dikey geçişle alınacak öğrenciler ile ilgili yazışmalar yapmak
 • Afla, yatay ve dikey geçişle gelen, ikinci üniversitesini okuyan öğrencilerin intibakını yapmak, muafiyet notlarını sisteme girmek.
 • Başka üniversitelerden yaz okulu, farabi ve erasmusla gelen öğrencilerin notlarını sisteme girmek.
 • Hocaların girdiği hatalı notları düzeltmek.
 • Öğrenci harç listelerini düzenlemek (yatay, aftan gelen, II öğretimde ’a giren ve artık yıl okuyan öğrencilerin verilerini hazırlamak) bunları Fakülte Sekreterliğine iletmek
 • Öğrencilerin askerlik işlemlerinin takip edilmesi ve gerekli evrakların hazırlanması
 • Görev alanına giren günlük işleri takip etmek
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca istenen istatistik formlarını hazırlayarak sunmak.
 • YÖKSİS’e her ay istatistikleri girmek.
 • Fakültemiz öğrenci işlerinde yapılan işlere ilişkin olarak, Balıkesir Üniversitesi birimleriyle, kurum dışı, özel ve kamu kurumları ve kuruluşları ile olan yazışmaları kaydetmek hazırlamak ve Fakülte Sekreterinin onayına sunmak, dosyalamak ve arşivlemek
 • Öğrencilerden gelen talepleri değerlendirmek, yanıtlamak, uygun olanları yerine getirmek, Fakülte Sekreterine sunmak.
 • Öğrenci Temsilciliği seçimi ile ilgili yazışmalar yapmak.
 • Otomasyon Bilgi Sistemi ile ilgili yazışmaları yapmak.
 • Formasyon öğrencilerinin kaydını yapmak, sisteme girmek, ders açmak, ders atamak, ders programı hazırlamak, mezuniyet belgelerini düzenlemek.
 • Aile Danışmanlığı Sertifika Programına öğrencilerin kaydını yapmak, sertifikalarını düzenlemek.
 • Part-Time çalışan öğrencilerin puantajlarını yapmak ve çalışmalarını takip etmek.
 • Yaz okuluna gelen öğrencilerin kayıtlarını almak diğer üniversitelerden gelen öğrencilerin notlarını okullarına göndermek.
 • 2007 ve öncesi mezun olan öğrencilerin işlemlerini yapmak.
 • Kredi ve Yurtlar Kurumu sitesine kayıt sildiren, kayıt donduran ve mezun olanları düzenli olarak bildirmek
 • Yabancı Uyruklu öğrencileri her ayın 10’a kadar ilgili yerlere bildirmek.
 • Fakülte Sekreterliğince düzenlenen toplantılara katılmak.
 • Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek,
 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Bilgisayar İşletmeni İsmail ÇALIŞIR yürütecektir.

2-İsmail ÇALIŞIR – Bilgisayar İşletmeni — 0266 2412762- Dahili: 111

 • Fakültemizi kazanan ve yeni kayıt yaptıran öğrencilerin sicil bilgilerini, bilgisayar programına kaydetmek, eksik bilgileri öğrencilerden istemek.
 • Fakülte öğrencilerine yönelik kayıt kabul ve eğitim-öğretim hizmetleri ile ilgili işlemleri ve yazışmaları hazırlamak
 • Mezun öğrencilerin sicil formlarını bilgisayarda hazırlanan programlara kaydetmek, sicil defterine işlemek
 • Yeni kayıt olan ve öğrenim görmekte olan öğrencilerin kimlik kartı ve diğer işlemlerle ile ilgili evrak ve dokümanları hazırlamak ve sunmak.
 • Diplomaları hazırlamak ve imzaya hazır hale getirmek.
 • Diploma eki ile ilgili yazışmaları yapmak
 • Staj dosyası ile ilgili yazışmaları yapmak
 • Yatay ve dikey geçişle alınacak öğrenciler ile ilgili yazışmalar yapmak
 • Afla, yatay ve dikey geçişle gelen, ikinci üniversitesini okuyan öğrencilerin intibakını yapmak, muafiyet notlarını sisteme girmek.
 • Başka üniversitelerden yaz okulu, farabi ve erasmusla gelen öğrencilerin notlarını sisteme girmek.
 • Hocaların girdiği hatalı notları düzeltmek.
 • Öğrenci harç listelerini düzenlemek (yatay, aftan gelen, II öğretimde ’a giren ve artık yıl okuyan öğrencilerin verilerini hazırlamak) bunları Fakülte Sekreterliğine iletmek
 • Öğrencilerin askerlik işlemlerinin takip edilmesi ve gerekli evrakların hazırlanması
 • Görev alanına giren günlük işleri takip etmek
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca istenen istatistik formlarını hazırlayarak sunmak.
 • YÖKSİS’e her ay istatistikleri girmek.
 • Fakültemiz öğrenci işlerinde yapılan işlere ilişkin olarak, Balıkesir Üniversitesi birimleriyle, kurum dışı, özel ve kamu kurumları ve kuruluşları ile olan yazışmaları kaydetmek hazırlamak ve Fakülte Sekreterinin onayına sunmak, dosyalamak ve arşivlemek
 • Öğrencilerden gelen talepleri değerlendirmek, yanıtlamak, uygun olanları yerine getirmek, Fakülte Sekreterine sunmak.
 • Öğrenci Temsilciliği seçimi ile ilgili yazışmalar yapmak.
 • Otomasyon Bilgi Sistemi ile ilgili yazışmaları yapmak.
 • Formasyon öğrencilerinin kaydını yapmak, sisteme girmek, ders açmak, ders atamak, ders programı hazırlamak, mezuniyet belgelerini düzenlemek.
 • Aile Danışmanlığı Sertifika Programına öğrencilerin kaydını yapmak, sertifikalarını düzenlemek.
 • Part-Time çalışan öğrencilerin puantajlarını yapmak ve çalışmalarını takip etmek.
 • Yaz okuluna gelen öğrencilerin kayıtlarını almak diğer üniversitelerden gelen öğrencilerin notlarını okullarına göndermek.
 • 2007 ve öncesi mezun olan öğrencilerin işlemlerini yapmak.
 • Kredi ve Yurtlar Kurumu sitesine kayıt sildiren, kayıt donduran ve mezun olanları düzenli olarak bildirmek
 • Yabancı Uyruklu öğrencileri her ayın 10’a kadar ilgili yerlere bildirmek.
 • Fakülte Sekreterliğince düzenlenen toplantılara katılmak.
 • Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek,
 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Bilgisayar İşletmeni Mustafa ÇEVRAN yürütecektir.

3-Belgin ÇALIŞIR – Bilgisayar İşletmeni — 0266 2412762 - Dahili: 111

 • Fakültemizi kazanan ve yeni kayıt yaptıran öğrencilerin sicil bilgilerini, bilgisayar programına kaydetmek, eksik bilgileri öğrencilerden istemek.
 • Fakülte öğrencilerine yönelik kayıt kabul ve eğitim-öğretim hizmetleri ile ilgili işlemleri ve yazışmaları hazırlamak
 • Mezun öğrencilerin sicil formlarını bilgisayarda hazırlanan programlara kaydetmek, sicil defterine işlemek
 • Yeni kayıt olan ve öğrenim görmekte olan öğrencilerin kimlik kartı ve diğer işlemlerle ile ilgili evrak ve dokümanları hazırlamak ve sunmak.
 • Diplomaları hazırlamak ve imzaya hazır hale getirmek.
 • Diploma eki ile ilgili yazışmaları yapmak
 • Staj dosyası ile ilgili yazışmaları yapmak
 • Yatay ve dikey geçişle alınacak öğrenciler ile ilgili yazışmalar yapmak
 • Afla, yatay ve dikey geçişle gelen, ikinci üniversitesini okuyan öğrencilerin intibakını yapmak, muafiyet notlarını sisteme girmek.
 • Başka üniversitelerden yaz okulu, farabi ve erasmusla gelen öğrencilerin notlarını sisteme girmek.
 • Hocaların girdiği hatalı notları düzeltmek.
 • Öğrenci harç listelerini düzenlemek (yatay, aftan gelen, II öğretimde ’a giren ve artık yıl okuyan öğrencilerin verilerini hazırlamak) bunları Fakülte Sekreterliğine iletmek
 • Öğrencilerin askerlik işlemlerinin takip edilmesi ve gerekli evrakların hazırlanması
 • Görev alanına giren günlük işleri takip etmek
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca istenen istatistik formlarını hazırlayarak sunmak.
 • YÖKSİS’e her ay istatistikleri girmek.
 • Fakültemiz öğrenci işlerinde yapılan işlere ilişkin olarak, Balıkesir Üniversitesi birimleriyle, kurum dışı, özel ve kamu kurumları ve kuruluşları ile olan yazışmaları kaydetmek hazırlamak ve Fakülte Sekreterinin onayına sunmak, dosyalamak ve arşivlemek
 • Öğrencilerden gelen talepleri değerlendirmek, yanıtlamak, uygun olanları yerine getirmek, Fakülte Sekreterine sunmak.
 • Öğrenci Temsilciliği seçimi ile ilgili yazışmalar yapmak.
 • Otomasyon Bilgi Sistemi ile ilgili yazışmaları yapmak.
 • Formasyon öğrencilerinin kaydını yapmak, sisteme girmek, ders açmak, ders atamak, ders programı hazırlamak, mezuniyet belgelerini düzenlemek.
 • Aile Danışmanlığı Sertifika Programına öğrencilerin kaydını yapmak, sertifikalarını düzenlemek.
 • Part-Time çalışan öğrencilerin puantajlarını yapmak ve çalışmalarını takip etmek.
 • Yaz okuluna gelen öğrencilerin kayıtlarını almak diğer üniversitelerden gelen öğrencilerin notlarını okullarına göndermek.
 • 2007 ve öncesi mezun olan öğrencilerin işlemlerini yapmak.
 • Kredi ve Yurtlar Kurumu sitesine kayıt sildiren, kayıt donduran ve mezun olanları düzenli olarak bildirmek
 • Yabancı Uyruklu öğrencileri her ayın 10’a kadar ilgili yerlere bildirmek.
 • Fakülte Sekreterliğince düzenlenen toplantılara katılmak.
 • Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek,
 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Bilgisayar İşletmeni Rabia GÜNGÖR yürütecektir.

4-Mustafa ÇEVRAN – Bilgisayar İşletmeni — 0266 2412762 - Dahili: 404

 • Fakültemizi kazanan ve yeni kayıt yaptıran öğrencilerin sicil bilgilerini, bilgisayar programına kaydetmek, eksik bilgileri öğrencilerden istemek.
 • Fakülte öğrencilerine yönelik kayıt kabul ve eğitim-öğretim hizmetleri ile ilgili işlemleri ve yazışmaları hazırlamak
 • Mezun öğrencilerin sicil formlarını bilgisayarda hazırlanan programlara kaydetmek, sicil defterine işlemek
 • Yeni kayıt olan ve öğrenim görmekte olan öğrencilerin kimlik kartı ve diğer işlemlerle ile ilgili evrak ve dokümanları hazırlamak ve sunmak.
 • Diplomaları hazırlamak ve imzaya hazır hale getirmek.
 • Diploma eki ile ilgili yazışmaları yapmak
 • Staj dosyası ile ilgili yazışmaları yapmak
 • Yatay ve dikey geçişle alınacak öğrenciler ile ilgili yazışmalar yapmak
 • Afla, yatay ve dikey geçişle gelen, ikinci üniversitesini okuyan öğrencilerin intibakını yapmak, muafiyet notlarını sisteme girmek.
 • Başka üniversitelerden yaz okulu, farabi ve erasmusla gelen öğrencilerin notlarını sisteme girmek.
 • Hocaların girdiği hatalı notları düzeltmek.
 • Öğrenci harç listelerini düzenlemek (yatay, aftan gelen, II öğretimde ’a giren ve artık yıl okuyan öğrencilerin verilerini hazırlamak) bunları Fakülte Sekreterliğine iletmek
 • Öğrencilerin askerlik işlemlerinin takip edilmesi ve gerekli evrakların hazırlanması
 • Görev alanına giren günlük işleri takip etmek
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca istenen istatistik formlarını hazırlayarak sunmak.
 • YÖKSİS’e her ay istatistikleri girmek.
 • Fakültemiz öğrenci işlerinde yapılan işlere ilişkin olarak, Balıkesir Üniversitesi birimleriyle, kurum dışı, özel ve kamu kurumları ve kuruluşları ile olan yazışmaları kaydetmek hazırlamak ve Fakülte Sekreterinin onayına sunmak, dosyalamak ve arşivlemek
 • Öğrencilerden gelen talepleri değerlendirmek, yanıtlamak, uygun olanları yerine getirmek, Fakülte Sekreterine sunmak.
 • Öğrenci Temsilciliği seçimi ile ilgili yazışmalar yapmak.
 • Otomasyon Bilgi Sistemi ile ilgili yazışmaları yapmak.
 • Formasyon öğrencilerinin kaydını yapmak, sisteme girmek, ders açmak, ders atamak, ders programı hazırlamak, mezuniyet belgelerini düzenlemek.
 • Aile Danışmanlığı Sertifika Programına öğrencilerin kaydını yapmak, sertifikalarını düzenlemek.
 • Part-Time çalışan öğrencilerin puantajlarını yapmak ve çalışmalarını takip etmek.
 • Yaz okuluna gelen öğrencilerin kayıtlarını almak diğer üniversitelerden gelen öğrencilerin notlarını okullarına göndermek.
 • 2007 ve öncesi mezun olan öğrencilerin işlemlerini yapmak.
 • Kredi ve Yurtlar Kurumu sitesine kayıt sildiren, kayıt donduran ve mezun olanları düzenli olarak bildirmek
 • Yabancı Uyruklu öğrencileri her ayın 10’a kadar ilgili yerlere bildirmek.
 • Fakülte Sekreterliğince düzenlenen toplantılara katılmak.
 • Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek,
 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Bilgisayar İşletmeni İsmail ÇALIŞIR yürütecektir.

5-Rabia GÜNGÖR – Bilgisayar İşletmeni — 0266 2412762 - Dahili: 111

 • Fakültemizi kazanan ve yeni kayıt yaptıran öğrencilerin sicil bilgilerini, bilgisayar programına kaydetmek, eksik bilgileri öğrencilerden istemek.
 • Fakülte öğrencilerine yönelik kayıt kabul ve eğitim-öğretim hizmetleri ile ilgili işlemleri ve yazışmaları hazırlamak
 • Mezun öğrencilerin sicil formlarını bilgisayarda hazırlanan programlara kaydetmek, sicil defterine işlemek
 • Yeni kayıt olan ve öğrenim görmekte olan öğrencilerin kimlik kartı ve diğer işlemlerle ile ilgili evrak ve dokümanları hazırlamak ve sunmak.
 • Diplomaları hazırlamak ve imzaya hazır hale getirmek.
 • Diploma eki ile ilgili yazışmaları yapmak
 • Staj dosyası ile ilgili yazışmaları yapmak
 • Yatay ve dikey geçişle alınacak öğrenciler ile ilgili yazışmalar yapmak
 • Afla, yatay ve dikey geçişle gelen, ikinci üniversitesini okuyan öğrencilerin intibakını yapmak, muafiyet notlarını sisteme girmek.
 • Başka üniversitelerden yaz okulu, farabi ve erasmusla gelen öğrencilerin notlarını sisteme girmek.
 • Hocaların girdiği hatalı notları düzeltmek.
 • Öğrenci harç listelerini düzenlemek (yatay, aftan gelen, II öğretimde ’a giren ve artık yıl okuyan öğrencilerin verilerini hazırlamak) bunları Fakülte Sekreterliğine iletmek
 • Öğrencilerin askerlik işlemlerinin takip edilmesi ve gerekli evrakların hazırlanması
 • Görev alanına giren günlük işleri takip etmek
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca istenen istatistik formlarını hazırlayarak sunmak.
 • YÖKSİS’e her ay istatistikleri girmek.
 • Fakültemiz öğrenci işlerinde yapılan işlere ilişkin olarak, Balıkesir Üniversitesi birimleriyle, kurum dışı, özel ve kamu kurumları ve kuruluşları ile olan yazışmaları kaydetmek hazırlamak ve Fakülte Sekreterinin onayına sunmak, dosyalamak ve arşivlemek
 • Öğrencilerden gelen talepleri değerlendirmek, yanıtlamak, uygun olanları yerine getirmek, Fakülte Sekreterine sunmak.
 • Öğrenci Temsilciliği seçimi ile ilgili yazışmalar yapmak.
 • Otomasyon Bilgi Sistemi ile ilgili yazışmaları yapmak.
 • Formasyon öğrencilerinin kaydını yapmak, sisteme girmek, ders açmak, ders atamak, ders programı hazırlamak, mezuniyet belgelerini düzenlemek.
 • Aile Danışmanlığı Sertifika Programına öğrencilerin kaydını yapmak, sertifikalarını düzenlemek.
 • Part-Time çalışan öğrencilerin puantajlarını yapmak ve çalışmalarını takip etmek.
 • Yaz okuluna gelen öğrencilerin kayıtlarını almak diğer üniversitelerden gelen öğrencilerin notlarını okullarına göndermek.
 • 2007 ve öncesi mezun olan öğrencilerin işlemlerini yapmak.
 • Kredi ve Yurtlar Kurumu sitesine kayıt sildiren, kayıt donduran ve mezun olanları düzenli olarak bildirmek
 • Yabancı Uyruklu öğrencileri her ayın 10’a kadar ilgili yerlere bildirmek.
 • Fakülte Sekreterliğince düzenlenen toplantılara katılmak.
 • Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek,
 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Bilgisayar İşletmeni Belgin ÇALIŞIR yürütecektir.

 

 

Personel-Özlük İşleri
Reyhan GÖKTAŞ –
0266 2412762 - Dahili: 130

 • Akademik ve İdari personelin atama ve yazışma işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Akademik personelin yeniden atama tarihlerini takip etmek ve yazışmalarını yürütmek.
 • Akademik ve idari personelin emeklilik işlemlerini ve yazışmalarını yürütmek.
 • Akademik ve İdari personelin özlük dosyalarının düzenlenmesi ve korunmasını sağlamak.
 • Akademik ve İdari personelin her türlü yazışma işlemlerini yapmak, evrakları muhafaza etmek.
 • Akademik ve İdari personelin, her türlü izin işlemleri ile ilgili evraklarını düzenlemek ve muhafaza etmek.
 • İzin formlarını her ayın sonunda ilgili yerlere göndermek.
 • Akademik ve İdari personelin Yurt içi ve Yurt Dışı Görevlendirme iş ve işlemlerini düzenlemek.
 • Akademik ve idari personelin izin durumlarını sisteme kaydetmek.
 • Fakültedeki idari görevlerde meydana gelen değişiklikleri Rektörlüğe bildirmek.
 • Gelen Evrak Yetkilisinin EBYS üzerinden sevk ettiği tüm yazışmaları yapmak.
 • Fakülte Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bölüm Başkanları ve Anabilim Dalı Başkanlarının görev sürelerini takip etmek ve yazışmalarını yapmak.
 • Fakülte kurum içi ders görevlendirmeleri, 2547 Sayılı Kanunun 40/a, 40/d ve 31. Maddelerine istinaden ders görevlendirme yazışmalarını takip etmek, olurlarını hazırlayıp Rektörlüğe sunmak.
 • Bölüm Başkanlıklarından gelen proje yazılarını Rektörlük Makamına sunmak.
 • Birimler ve bölümlerden gelen yazıları cevaplamak ve takibini yapmak.
 • Faaliyet raporlarını düzenlemek.
 • Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak
 • Gelen ve kayda alınan evrakları Fakülte Sekreterine sunmak.
 • Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi öğrencilerinin yazışmalarını yapmak.
 • Kurum dışından gelen dershane, kitapevi ve yayınevlerinin stant açma talepleri için yazı hazırlamak.
 • Fakülte birimlerinin kurum içi ve kurum dışı yazışmalarını yapmak.
 • Bölüm başkanlıklarından gelen arazi uygulamaları ve geziler için araç tahsisi yazılarını ilgili kurumlara yazı ile bildirmek.
 • Faaliyet Raporu, Denetleme Raporunu düzenleyerek Rektörlüğe göndermek.
 • Konferans Salonu tahsis talep yazılarını Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına iletmek.
 • Hizmet sunduğu kişi ve kuruluşlara karşı sürekli güler yüzlü davranmak.
 • Üst yönetici/yöneticiler tarafından verilecek diğer işler ve işlemler.
 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Veznedar Zafer ŞİMŞEK yürütecektir.

2-Zafer ŞİMŞEK- 0266 2412762 - Dahili: 130

 • Akademik ve İdari personelin atama ve yazışma işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Akademik personelin yeniden atama tarihlerini takip etmek ve yazışmalarını yürütmek.
 • Akademik ve idari personelin emeklilik işlemlerini ve yazışmalarını yürütmek.
 • Akademik ve İdari personelin özlük dosyalarının düzenlenmesi ve korunmasını sağlamak.
 • Akademik ve İdari personelin her türlü yazışma işlemlerini yapmak, evrakları muhafaza etmek.
 • Akademik ve İdari personelin, her türlü izin işlemleri ile ilgili evraklarını düzenlemek ve muhafaza etmek.
 • İzin formlarını her ayın sonunda ilgili yerlere göndermek.
 • Akademik ve İdari personelin Yurt içi ve Yurt Dışı Görevlendirme iş ve işlemlerini düzenlemek.
 • Akademik ve idari personelin izin durumlarını sisteme kaydetmek.
 • Fakültedeki idari görevlerde meydana gelen değişiklikleri Rektörlüğe bildirmek.
 • Gelen Evrak Yetkilisinin EBYS üzerinden sevk ettiği tüm yazışmaları yapmak.
 • Fakülte Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bölüm Başkanları ve Anabilim Dalı Başkanlarının görev sürelerini takip etmek ve yazışmalarını yapmak.
 • Fakülte kurum içi ders görevlendirmeleri, 2547 Sayılı Kanunun 40/a, 40/d ve 31. Maddelerine istinaden ders görevlendirme yazışmalarını takip etmek, olurlarını hazırlayıp Rektörlüğe sunmak.
 • Bölüm Başkanlıklarından gelen proje yazılarını Rektörlük Makamına sunmak.
 • Birimler ve bölümlerden gelen yazıları cevaplamak ve takibini yapmak.
 • Faaliyet raporlarını düzenlemek.
 • Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak
 • Gelen ve kayda alınan evrakları Fakülte Sekreterine sunmak.
 • Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi öğrencilerinin yazışmalarını yapmak.
 • Kurum dışından gelen dershane, kitapevi ve yayınevlerinin stant açma talepleri için yazı hazırlamak.
 • Fakülte birimlerinin kurum içi ve kurum dışı yazışmalarını yapmak.
 • Bölüm başkanlıklarından gelen arazi uygulamaları ve geziler için araç tahsisi yazılarını ilgili kurumlara yazı ile bildirmek.
 • Faaliyet Raporu, Denetleme Raporunu düzenleyerek Rektörlüğe göndermek.
 • Konferans Salonu tahsis talep yazılarını Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına iletmek.
 • Hizmet sunduğu kişi ve kuruluşlara karşı sürekli güler yüzlü davranmak.
 • Üst yönetici/yöneticiler tarafından verilecek diğer işler ve işlemler.
 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Bilgisayar İşletmeni Reyhan GÖKTAŞ yürütecektir.

 

 

Yazı İşleri-Evrak Kayıt

1-Tarık YAVAŞ – Hizmetli -0266 2412762 - Dahili: 130

 • Gelen ve kayda alınan evrakları Fakülte Sekreterine sunmak.
 • Giden evrak kayıtlarını takip etmek ve postaya hazırl
 • Hizmet sunduğu kişi ve kuruluşlara karşı sürekli güler yüzlü davranmak.
 • Üst yönetici/yöneticiler tarafından verilecek diğer işler ve işlemler.
 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Bilgisayar İşletmeni Zafer ŞİMŞEK yürütecektir.

İdari ve Mali İşler Birimi

1-Emine Misket YURTOĞLU- Şef — 0266 2412762 –Dahili -511

 • Satın alma ve ihale işlemlerine ilişkin kurum içi ve kurum dışı resmi yazıları hazırlamak.
 • Devlet malzeme ofisinden alınacak tüketim malları ile demirbaşların kredi evraklarını hazırlamak.
 • İhtiyaç duyulduğunda diğer birimlere yardımcı olmak.
 • Fakülte ile ilgili araç-gereç ve malzemelerin sayımına ve buna ilişkin raporların düzenlenmesine yardımcı olmak.
 • Fakültede çalışan geçici işçilerin temizlik şirketi elemanlarının evrak ve aylık puantajlarını hazırlayarak Fakülte Sekreterine ve Rektörlük İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına sunmak.
 • Plan ve bütçe kanunları, II.Öğretim harç kanunu, tasarruf genelgeleri başta olmak üzere mevzuatı düzenli olarak incelemek.
 • Fakültenin gelecek mali yıla ait bütçe teklifine ait evrak ve formlarını hazırlayarak Dekanlık aracılığı ile Rektörlük İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına sunmak.
 • Mali yılı Bütçe Kanununu uygulamak.
 • Bütçe ödeneğine ilişkin harcamalar ve ödeneklerin düzenli olarak takibini yapmak.
 • Konuları ile ilgili evrak ve dokümanları arşivlemek.
 • Amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Teknisyen Hasan Hüseyin BIÇAKLI yürütecektir.

2-Hasan Hüseyin BIÇAKLI — 0266 2412762 – Dahili: 509

 • Satın alma ve ihale işlemlerine ilişkin kurum içi ve kurum dışı resmi yazıları hazırlamak.
 • Devlet malzeme ofisinden alınacak tüketim malları ile demirbaşların kredi evraklarını hazırlamak.
 • Satınalma ve ihale hizmetleri ile ilgili ödemeleri yürütmek.
 • İhtiyaç duyulduğunda diğer birimlere yardımcı olmak.
 • Satınalma ve ihale hizmetleri ile ilgili talepleri Fakülte Sekreterine bildirmek ve uygun bulunanları yerine getirmek.
 • Satınalma konusunda piyasa araştırmaları yapmak.
 • Akaryakıt, temizlik, telefon, kalorifer, elektrik ve su ödemelerine ilişkin aylık evrakların hazırlanması.
 • Fakülte ile ilgili araç-gereç ve malzemelerin sayımına ve buna ilişkin raporların düzenlenmesine yardımcı olmak.
 • Plan ve bütçe kanunları, II.Öğretim harç kanunu, tasarruf genelgeleri başta olmak üzere mevzuatı düzenli olarak incelemek.
 • Fakültenin gelecek mali yıla ait bütçe teklifine ait evrak ve formlarını hazırlayarak Dekanlık aracılığı ile Rektörlük İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına sunmak.
 • Mali yılı Bütçe Kanununu uygulamak.
 • Bütçe ödeneğine ilişkin harcamalar ve ödeneklerin düzenli olarak takibini yapmak.
 • Konuları ile ilgili evrak ve dokümanları arşivlemek.
 • Amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Şef Emine Misket YURTOĞLU yürütecektir.

3-Derviş DAĞ- Bilgisayar İşletmeni 0266 2412762 – Dahili: 112

 • Fakülte idari ve akademik personelin geçici ve sürekli görev yolluklarının tahakkuk ettirilerek ödenecek safhaya getirmek.
 • Fakülte idari personelinin fazla mesailerinin tahakkuk ettirilerek ödenecek safhaya getirmek.
 • Fakülte öğretim elemanlarının ders ücretlerinin tahakkuk ettirilerek ödenecek safhaya getirmek.
 • Fakültemizin idari ve akademik personelinin aylık maaş ve tahakkuk hizmetleri ile ilgili evrak ve dokümanların hazırlanarak Rektörlük İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına sunmak.
 • Maaş ve tahakkuk hizmetleri satın alma ile ilgili olarak yayınlanan tüm kanunları, tebliğleri ve yönetmelikleri çoğaltarak gerekli birimlere sunmak.
 • Fakültede ders ücretli olarak görev yapan öğretim elemanlarının evrak ve ücret bordolarını tahakkuk ettirilerek ödenecek safhaya getirmek.
 • Fakültede sigorta karşılığı ücretli derslere giren kişilerin evraklarını hazırlamak, sisteme girmek.
 • Plan ve bütçe kanunları, II.Öğretim harç kanunu, tasarruf genelgeleri başta olmak üzere mevzuatı düzenli olarak incelemek.
 • Fakültenin gelecek mali yıla ait bütçe teklifine ait evrak ve formlarını hazırlayarak Dekanlık aracılığı ile Rektörlük İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına sunmak.
 • Mali yılı Bütçe Kanununu uygulamak.
 • Bütçe ödeneğine ilişkin harcamalar ve ödeneklerin düzenli olarak takibini yapmak.
 • Konuları ile ilgili evrak ve dokümanları arşivlemek.
 • İhtiyaç duyulduğunda diğer birimlere yardımcı olmak.
 • Amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Bilgisayar İşletmeni Fatmanur AYDENİZ yürütecektir.

4-Fatmanur AYDENİZ- Bilgisayar İşletmeni 0266 2412762 – Dahili: 112

 • Fakülte idari ve akademik personelin geçici ve sürekli görev yolluklarının tahakkuk ettirilerek ödenecek safhaya getirmek.
 • Fakülte idari personelinin fazla mesailerinin tahakkuk ettirilerek ödenecek safhaya getirmek.
 • Fakülte öğretim elemanlarının ders ücretlerinin tahakkuk ettirilerek ödenecek safhaya getirmek.
 • Fakültemizin idari ve akademik personelinin aylık maaş ve tahakkuk hizmetleri ile ilgili evrak ve dokümanların hazırlanarak Rektörlük İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına sunmak.
 • Maaş ve tahakkuk hizmetleri satın alma ile ilgili olarak yayınlanan tüm kanunları, tebliğleri ve yönetmelikleri çoğaltarak gerekli birimlere sunmak.
 • Fakültede ders ücretli olarak görev yapan öğretim elemanlarının evrak ve ücret bordolarını tahakkuk ettirilerek ödenecek safhaya getirmek.
 • Fakültede sigorta karşılığı ücretli derslere giren kişilerin evraklarını hazırlamak, sisteme girmek.
 • Plan ve bütçe kanunları, II.Öğretim harç kanunu, tasarruf genelgeleri başta olmak üzere mevzuatı düzenli olarak incelemek.
 • Fakültenin gelecek mali yıla ait bütçe teklifine ait evrak ve formlarını hazırlayarak Dekanlık aracılığı ile Rektörlük İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına sunmak.
 • Mali yılı Bütçe Kanununu uygulamak.
 • Bütçe ödeneğine ilişkin harcamalar ve ödeneklerin düzenli olarak takibini yapmak.
 • Konuları ile ilgili evrak ve dokümanları arşivlemek.
 • İhtiyaç duyulduğunda diğer birimlere yardımcı olmak.
 • Amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Bilgisayar İşletmeni Derviş DAĞ yürütecektir.

 

 

Bölüm Sekreterliği

1-Kader AKKOÇ YAPIŞKAN – Teknisyen – 0266 2412762 – Dahili : 471

 • Bölüm Başkanlığına ait her türlü yazışmaları yapmak,
 • Bölüm toplantılarının her türlü yazışmalarını yapmak, kararları dosyalamak ve arşivlemek
 • Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak
 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Bilgisayar İşletmeni İsa DURAK yürütecektir.

2-Fatmanur ARI – Uzman – 0266 2412762 – Dahili : 537

 • Bölüm Başkanlığına ait her türlü yazışmaları yapmak,
 • Bölüm toplantılarının her türlü yazışmalarını yapmak, kararları dosyalamak ve arşivlemek
 • Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak
 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Teknisyen Kader AKKOÇ YAPIŞKAN yürütecektir.

3-İsa DURAK – Bilgisayar İşletmeni – 0266 2412762 – Dahili : 471

 • Bölüm Başkanlığına ait her türlü yazışmaları yapmak,
 • Bölüm toplantılarının her türlü yazışmalarını yapmak, kararları dosyalamak ve arşivlemek
 • Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak
 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Uzman Fatmanur ARI yürütecektir.

 

 

Teknik Hizmetler

1-Erol ALTINÖZ – Teknisyen 0266 2412762 – Dahili : 119

 • Laboratuarı ve açık alan çalışmalarını öğretim elemanının isteği doğrultusunda hazır etmek,
 • Laboratuarların bakım ve onarımlarını yapmak,
 • Öğrencilere teknik konularda yardım etmek,
 • Yanlış kullanımlara karşı koruma sağlamak,
 • Arızaların giderilmesi; arıza giderilemiyorsa raporlayıp bildirme ve ilgili daire başkanlığından yardım talep etmek,
 • Fakültemizin marangozluk, elektrik, su, kaynak, boya-badana işlerinin yapılması,
 • Hizmet ve görev bakımından ilgili birim amirlerine ve Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.
 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Kaloriferci Mevlüt AKBAŞ yürütecektir.

 

 

Destek Hizmetleri Birimi

1-Ahmet KARSLIOĞLU - Hizmetli — 0266 2412762 – Dahili -0 

 • Sorumluluğunda olan iç ve dış alanların düzenli, temiz ve hijyenik olmasını, birimlerin bina, eklenti ve katlarında yerleşimin düzeninin devamının sağlanması,
 • Sınıf, laboratuar, koridor gibi alanların havalandırılması,
 • Fotokopi, teksir gibi işlere yardımcı olmak, evrak dağıtımını gerçekleştirmek,
 • Elektrik, su, cam, çerçeve, kapılarda vb. aksaklıkları fakülte sekreterine bildirmek, yanan lamba, açık kalmış ışık, açık kalmış musluk vb. israfa neden olan her şeye müdahale etmek.
 • Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlar,
 • Hizmetli görev bakımından Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.
 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Hizmetli Mehmet GÜNGÖREN yürütecektir.

2-Mehmet GÜNGÖREN - Hizmetli — 0266 2412762 – Dahili -114

 • Sorumluluğunda olan iç ve dış alanların düzenli, temiz ve hijyenik olmasını, birimlerin bina, eklenti ve katlarında yerleşimin düzeninin devamının sağlanması,
 • Sınıf, laboratuar, koridor gibi alanların havalandırılması,
 • Fotokopi, teksir gibi işlere yardımcı olmak, evrak dağıtımını gerçekleştirmek,
 • Elektrik, su, cam, çerçeve, kapılarda vb. aksaklıkları fakülte sekreterine bildirmek, yanan lamba, açık kalmış ışık, açık kalmış musluk vb. israfa neden olan her şeye müdahale etmek.
 • Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlar,
 • Hizmetli görev bakımından Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.
 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Hizmetli Ahmet KARSLIOĞLU yürütecektir.

3-Temizer BOSTAN - Hizmetli — 0266 2412762 – Dahili -114

 • Sorumluluğunda olan iç ve dış alanların düzenli, temiz ve hijyenik olmasını, birimlerin bina, eklenti ve katlarında yerleşimin düzeninin devamının sağlanması,
 • Sınıf, laboratuar, koridor gibi alanların havalandırılması,
 • Fotokopi, teksir gibi işlere yardımcı olmak, evrak dağıtımını gerçekleştirmek,
 • Elektrik, su, cam, çerçeve, kapılarda vb. aksaklıkları fakülte sekreterine bildirmek, yanan lamba, açık kalmış ışık, açık kalmış musluk vb. israfa neden olan her şeye müdahale etmek.
 • Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlar,
 • Hizmetli görev bakımından Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.
 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Kaloriferci Mevlüt AKBAŞ yürütecektir.

4-Mevlüt AKBAŞ -Kaloriferci — 0266 2412762 – Dahili -114

 • Sorumluluğunda olan iç ve dış alanların düzenli, temiz ve hijyenik olmasını, birimlerin bina, eklenti ve katlarında yerleşimin düzeninin devamının sağlanması,
 • Sınıf, laboratuar, koridor gibi alanların havalandırılması,
 • Fotokopi, teksir gibi işlere yardımcı olmak, evrak dağıtımını gerçekleştirmek,
 • Elektrik, su, cam, çerçeve, kapılarda vb. aksaklıkları fakülte sekreterine bildirmek, yanan lamba, açık kalmış ışık, açık kalmış musluk vb. israfa neden olan her şeye müdahale etmek.
 • Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlar,
 • Hizmetli görev bakımından Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.
 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Hizmetli Temizer BOSTAN yürütecektir.

Web Sorumlusu :