Ders Havuzu USD Yönerge OBS Adaptasyonu Sıkça Sorulan Sorular

 

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ  ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Balıkesir Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans programlarında okutulması planlanan Üniversite Seçmeli Derslerinin uygulama ilkelerini düzenlemektir. Bu Yönerge, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi hariç, Balıkesir Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullar tarafından açılan Üniversite Seçmeli Dersleri ve uygulama esaslarını kapsar. 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Birim: Balıkesir Üniversitesine bağlı fakülteleri ve yüksekokulları (Tıp Fakültesi hariç), 

b) İlgili Kurullar: Üniversite Seçmeli Dersi olarak önerilen dersleri akademik olarak incelemek ve onaylamakla görevli bölüm ve fakülte/yüksekokul kurullarını, 

c) Senato: Balıkesir Üniversitesi Senatosunu, 

ç) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini, 

d) Rektör: Balıkesir Üniversitesini Rektörünü, 

e) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Balıkesir Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını, 

f) Üniversite Seçmeli Dersleri (ÜSD): Öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte, sanat, genel kültür, edebiyat, yabancı diller, tarih, spor, sağlık, çevre, bilgisayar programları, bilim ve teknoloji, kişisel gelişim, sosyal sorumluluk, sosyal duyarlılık, ekonomi, eğitim, psikoloji, girişimcilik, hukuk, değerler eğitimi gibi kişisel değişime ve gelişime değer katan her türlü güncel ve popüler konuların yer aldığı dersleri  ifade eder.

g) Eğitim Öğretim Komisyonu: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının sekretaryasını yürüttüğü Rektör tarafından belirlenen Komisyonu, 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Üniversite Seçmeli Dersler Kurulu Oluşumu, Görevleri Çalışma Usul ve Esasları 

Üniversite Seçmeli Derslerinin Düzenlenmesi 

MADDE 4- (1) Üniversite Seçmeli Derslerinin düzenlenmesi ve eşgüdümünden Eğitim Öğretim Komisyonu sorumludur. 

(2) Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten bir üye aynı usulle yeniden seçilebilir. İzinsiz ve özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan veya en az altı ay süreyle izinli olan üyenin, üyeliği kendiliğinden sona erer. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için, aynı usulle yeni üye seçilir. 

(3) Üniversite Seçmeli Dersler Kurulu başkanı kurul üyeleri arasından bir kişiyi başkan yardımcısı olarak seçer. Başkanın görevinin sona ermesiyle birlikte başkan yardımcılığı görevi de sona erer. 

(4) Üniversite Seçmeli Dersler Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve karar alır. Başkanın katılmadığı toplantılarda başkan yardımcısı, kurul toplantılarına başkanlık eder. 

(5) Üniversite Seçmeli Dersler Kurulunun sekreteryası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ders Açma ve Değerlendirme İlkeleri 

Ders Açma ve Değerlendirme 

MADDE 5- (1) Fakülte ve yüksekokulların ders planlarında güz döneminde USD-1, bahar döneminde USD-2 derslerine yer verilir. ÜSD ders planlarında 3. yarıyıldan itibaren yer alır. 

(2) ÜSD havuzunda yer alacak dersler, öğretim elemanının teklifi, bölüm kurulu ve ilgili birim kurul kararı ve Eğitim Öğretim Komisyonunun teklifi üzerine Senatonun onayıyla açılır. 

(3) ÜSD önerileri her yıl ders planlarıyla birlikte Eğitim Öğretim Komisyonunda görüşülmek üzere teklif edilir. 

(4) Bir öğretim elemanı kendi bölümünün öğretim programında yer almayan bir dersi ÜSD olarak önerebilir. 

(5) Fakülte ve yüksekokullar dışında görev yapan öğretim elemanları lisans düzeyindeki birimlere bağlı bölümlerde, ilgili birim kurullarının onayıyla ders açmayı önerebilirler. 

(6) ÜSD havuzuna önerilen ve Senato tarafından kabul edilen derslerin listesi, derslerin tanıtım formları ve derslere ilişkin varsa diğer bilgiler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından internet ortamında ilan edilir. 

(7) ÜSD kapsamındaki her bir ders; 2 kredi teorik ve 3 AKTS olarak değerlendirilir. 

(8) ÜSD, ders planındaki zorunlu dersler yerine sayılamaz. Öğrenci, ders planında bulunan bir ders ile intibak esasları çerçevesinde içerik benzerliği olması durumunda ilgili ÜSD’ye kayıt yapamaz. 

(9) ÜSD, Senato tarafından belirlenecek gün ve saatte yapılır ve bu durum akademik takvimde belirtilir. Senato tarafından ÜSD için belirlenen gün ve saatte ilgili fakülte/yüksekokul tarafından başka ders yapılamaz. 

(10) ÜSD ara sınav/yarıyıl sonu sınavı/bütünleme sınavı tarihleri akademik takvimde belirtilir. ÜSD sınavlarının yapılacağı saatlerde başka hiçbir sınav yapılamaz.  

(11) ÜSD, dersi açan birimin sağlayacağı derslik, salon veya diğer fiziki alanlarda verilir. Görevlendirmeler ilgili akademik birimlerce yapılır. Dersin idari sorumluluğu ilgili birimdedir. 

(12) Bir dersin açılabilmesi için asgari öğrenci sayısı 10’dur. 

(13) Her bölüm/program güz ve bahar yarıyılları için en az bir ders önerir. Önerilen ve onaylanan ders daha sonraki yarıyıllarda yeniden açılmak üzere önerilebilir. 

 (14) Derse kayıt, öğrencinin öğrenci bilgi sistemi üzerinden açılan ÜSD havuzundan seçim yapması ve akademik danışmanının onayı ile kesinleşir. 

(15) (Mülga : 01.08.2019 ) Öğrencilerin, öğrenim hayatları boyunca 2 adet ÜSD almaları zorunludur.

(16) Öğrenci, aldığı dersten başarısız olduğu takdirde, başarısız olduğu dersin yerine ÜSD havuzundan veya kendi programındaki seçmeli derslerden bir dersi de seçebilir.” 

(17) ÜSD’lere kayıt, derslerin değerlendirilmesi ve tekrarlanması Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. 

(18) (Mülga : 01.08.2019 ) ÜSD’ler ile ilgili düzenlemeler Üniversite Seçmeli Dersler Kurulu ve fakülteler ile yüksekokulların işbirliği ile yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler  

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 6- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Senato karaları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 7- (1) Bu Yönerge, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren ilk defa kayıt olacak öğrencilerde uygulanmak üzere yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 8- (1) Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

 

 

 


Web Sorumlusu : Ali ÖZTÜRK aozturk@balikesir.edu.tr