Üniversitemiz Kriterleri - İlgili Kanunlar - Yönetmelikler


Üniversitemiz Kriterleri

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterleri

Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (Sağlık Bilimleri)  EK-1

Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (Fen Bil. ve Sos. Bilimler)  EK-2

31 Temmuz 2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda  Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"

 

Kanunlar

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu


Yönetmelikler

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

Akademik Teşkilat Yönetmeliği

Doçentlik Sınav Yönetmeliği

Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmenlik

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği

Lisansüstü Öğretim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracatları Hakkında Yönetmelik

Kadro İhdası, Serbest bırakma ve Kadro Değişikliği İle Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik

Sakatların Devlet Memurlupuna Alınma Şartları İle Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelik

Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik

Devlet Memurları Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik

Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği

Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik

Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

Kamu Personeli ve Bunların Emeklilerinin Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik

Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik

Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik

Resmi Mühür Yönetmeliği


Web Sorumlusu : Kadir Ok