7143 Sayılı Af Başvuruları Hakkında Duyuru


2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa geçici maddeler ekleyen ve 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile düzenlenen Geçici 78 nci Maddesi aşağıda yer almaktadır.
 

Bu kapsamda, maddenin yürürlük tarihi olan 18 Mayıs 2018 tarihinden önce söz konusu madde kapsamında Üniversitemizden ilişiği kesilenler, dört ay içerisinde (18 Eylül 2018 tarihine kadar) ilişiklerinin kesildiği Dekanlığa/Müdürlüğe müracaat etmeleri halinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 78 inci maddesinde yer alan esaslar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından çıkartılacak uygulama esaslarına bağlı olarak öğrenimlerine başlayabileceklerdir.

 

GEÇİCİ MADDE 78- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

 

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

 

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

 

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.”

 

BAŞVURU TARİHLERİ : 18 Mayıs – 18 Eylül 2018

Kesin Kayıt Tarihleri : 24-27 Eylül 2018

 

Başvuru ve Kayıt Yeri:

Başvurular; ilgili akademik birimlere yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeli başvurular ile eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmez, değerlendirilmez. Kayıtlar ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları tarafından yapılacaktır.

  

Başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ

  

Kesin Kayıt İçin İstenen Evraklar:

 

1-     Diploma veya yeni tarihli Mezuniyet Belgesinin aslı (Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı kayıt sırasında görüldükten sonra birimimiz tarafından onaylanan fotokopisi öğrenci dosyasına konulacak olup, aslı öğrenciye iade edilecektir. Belgenin aslı görülmeden kayıt işlemi yapılmaz.),

2-     Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği,

3-     İkametgah belgesi,

4-     Askerlik çağına gelmiş veya daha yüksek yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak "bir lisansüstü eğitim programına kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair" belge,

5-     Son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf. (6 adet) ,

6-     İlgili döneme ait Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Harç Dekontu (aslı),

7-     Adli Sicil Belgesi* (Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler bu kanundan yararlanamaz),

 

(*) Adli Sicil Belgesinin tarihi başvuru tarihinden en fazla 10 gün öncesine ait olmalıdır.


Web Sorumlusu : Fatma İŞLER-Enstitü Sekreteri isler@balikesir.edu.tr