Tez Teslim Sürecinde Ve Mezuniyet Aşamasında Yapılması Gereken İşlemler


 

Tez Savunma Sınavından Önce :

- Tez basılmadan önce öğrenim süresince alınan toplam ders sayısı, kredisi ve AKTS kredisi ile tez konusu Enstitü öğrenci işleri biriminden kontrol ettirilir.

- Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış tezin 1 adet bilgisayar çıktısı alınır.

- Tez danışmanının dilekçesi ekinde çıktısı alınan 1 adet ciltlenmemiş tez, danışman ve öğrenci imzası bulunan “Tez Yazım Kontrol Listesi (Tez Savunma Öncesi)” ve word ve pdf formatında tezin tamamının aktarıldığı CD/USB bellek vb. ile birlikte Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilir.

- Anabilim Dalı Başkanlığından üst yazı ile Enstitüye gönderilen tez, ilgili Müdür Yardımcısı tarafından tez yazım kılavuzuna uygunluğu açısından değerlendirilir.

- Kontrol edilen tez varsa gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra Enstitü tarafından Üniversitemiz intihal programına alınır ve “Orijinallik Raporu” öğrenciye verilir.

- Uygunluğu Enstitü tarafından onaylanan tez spiral ciltli olarak; yüksek lisans için 6 adet, doktora için 8 adet çoğaltılır.

- Tezler Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ile tez danışmanı tarafından doldurulup imzalanan Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu ile birlikte Enstitü öğrenci işlerine teslim edilir.

 

 

Tez Savunma Sınavına Girerken :

- Enstitü web sayfasındaki “Tez Kabul ve Onay” sayfası bilgisayar ortamında doldurup yüksek lisans için en az 8 adet, doktora için en az 10 adet çıktı alınır ve tez danışmanına teslim edilir. (Tez Kabul Onay sayfasındaki Anabilim Dalı, tez başlığı ve sınava katılan jüri üyelerinin isimleri eksiksiz doldurulmalı,  “Yukarıdaki  Doktora  /  Yüksek  Lisans Tezi,  sınav  jüri komisyonu tarafından imzalanarak ….../……/20…. tarihinde teslim edilmiştir.” cümlesindeki tarih kısmı boş bırakılmalıdır).

NOT:Tez Kabul ve Onay sayfası, tez ciltlenirken iç kapaktan sonra gelecek şekilde yer alacak, ciltlenen tezlerin hepsinde ıslak imzalı olacaktır. Tez Kabul ve Onay sayfasının bir nüshası sınav evrakları ile birlikte Enstitüye teslim edilmelidir.

 

 

Tez Savunma Sınavından Sonra :

- Enstitü öğrenci işlerinde kalan 1 adet spiral ciltli tez öğrenci tarafından teslim alınır.

- Tez Savunma Sınavı jüri üyelerinin tezde önerdiği düzeltmeler varsa bu düzeltmeler en geç bir ay içerisinde tamamlanır ve tez son kez danışman tarafından kontrol edilir. (Kontrol süreci tezde hata kalmayıncaya kadar devam etmelidir.)

- Tez son haline getirip çoğaltmadan önce gerekli kontrollerin yapıldığına ilişkin Tez Kontrol Listesi (Tez Savunma Sonrası)”düzenlenir.

- Gerekli kontroller tamamlandıktan sonra tez;

Yüksek lisans için 5 adet, doktora için 7 adet ciltletilir. (Belirlenen jüri sayısına göre ciltlenecek tez adedi değişebilir).

-Bilimsel Araştırma Projelerinden yararlanılmış ise yüksek lisans için 6 adet, doktora için 8 adet tez, 

-İkinci danışman var ise ve jüride yer almamışsa yukarıda belirtilen sayılardan bir fazla tez ciltletilir.

  • Ciltlenen tezler ile birlikte:

-       Web sayfasından çıktısı alınabilecek YL-DR-Tez Teslim Formu”,

-        YÖK'ün “http://tez2.yok.gov.tr” adresindeki Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi Hakkında Kılavuza göre hazırlanacak 2 adet imzalı Tez Veri Giriş Formu da Enstitü öğrenci işlerine teslim edilir.

- Tez savunma sınavından sonra Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ekinde sınav evrakları ile birlikte Enstitüye gönderilen ve Enstitü Müdürü tarafından imzalanan bir adet “Tez Kabul ve Onay” sayfası CD’leri hazırlamak üzere öğrenci işlerinden alınır.

- YÖK'ün http://tez2.yok.gov.tradresinden Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi Hakkında Kılavuza göre hazırlanacak 3 adet CD etiketli ve ayrı ayrı kutu içerisinde olacak şekilde hazırlanır ve CD’ler ile birlikte

  • a) 3 adet fotoğraf,
  • b) Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • c) İlgili birimlerce imzalanmış   "İlişik Kesme Formu",
  • d) Öğrenci kimliği

Enstitüye teslim edilmelidir.

 

CD İçeriğinde Bulunması Gerekenler Dosyalar :

- Tezin tamamı (pdf formatında), tez teslim tarihi yazılıp Enstitü Müdürünce imzalanan Tez Kabul Onay sayfası tezin tamamının bulunduğu dosyaya ciltteki sıraya göre taranarak kopyalanacaktır.

- Tez Özet (pdf formatında)

- Tez Abstract (pdf formatında)

 

CD Etiketinde Bulunması Gereken Bilgiler :

- Anabilim Dalı

- Programı (Doktora / Yüksek Lisans)

- Öğrencinin Adı Soyadı

- Danışmanı

- Dosya Adları

- Tez Konusu

- Tez Sınav Tarihi

- Referans Numarası

CD etiketi örneğine web sayfamızdan ulaşılabilir.

 

NOT: Tezler ve gerekli belgeler öğrencinin tez savunma sınavına girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Enstitümüze teslim edilmelidir. Yönetmelik gereği ihtiyaç duyulduğu takdirde tez teslimi için bir ay daha süre istenebilir.

 


Web Sorumlusu : Fatma İŞLER-Enstitü Sekreteri isler@balikesir.edu.tr