Lisansüstü Programlara Kayıt Hakkı Kazanan Uluslararası ve Özel Öğrenci Listesi


Lisansüstü Programlara  Kayıt Hakkı Kazanan Uluslararası ve Özel Öğrenci Listesi  (tıklayınız)

 

KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

Öğrenciler, kesin kayıtta istenen belgeleri  07-12 Eylül 2018  tarihleri arasında  enstitü öğrenci işleri birimine getirerek kesin kayıtlarını yaptırabilirler. Belirtilen süre sonuna kadar kesin kayıt yaptırmayanlar kesin kayıt haklarını kaybederler.

Uluslararası öğrenciler için- Balıkesir Üniversitesi’nin 21 Aralık 2017 tarih ve 2017/13 sayılı Üniversitemiz Senato kararı gereğince yürürlüğe giren Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Öğrencilerin Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi 7. Madde ve 9. Madde hükümleri uygulanır.

a) Uluslararası öğrenci adayı başvuru formu 

b) Diploma veya mezuniyet belgesi (noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi)

c) Lisans/lisansüstü not döküm belgesi veya diploma eki (noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi)

ç) Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının fotokopisi

d) Lisans/lisansüstü eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan "Diploma Denklik Belgesi" ve/veya "Yükseköğretim Kurulu Tanınma Belgesi",

e) Niyet Mektubu (Öğrencinin lisansüstü eğitim yapma amacını, çalışmalarını ve projelerini içermelidir)

f) Özgeçmiş

 g) 2 adet vesikalık fotoğraf

ğ) Geçerli bir yabancı dil sınav sonuç belgesi (doktora adayları için) Doktora programlarına başvurular için adayların ana dilleri dışında YDS veya YÖKDİL sınavlarından en az 55 puan veya YÖK/ÜAK tarafından geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eş değer bir puan almaları gerekir. Bu asgari puanın girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato karar verir. Bu sınav sonuçlarının geçerlilik süreleri YÖK/ÜAK tarafından belirlenir.

 h) Türkçe Yeterlik Belgesi (varsa)

(1) Adayların, Türkçe yeterlik sınavını yapmakla görevli resmî kuruluşların yaptığı sınavları C1 düzeyinde başarmaları gerekir.

(2) Türkçe Yeterlik Sınavı’nda yeterli puanı alamayanlar ile Türkçe Yeterlik Sınavı’na girmemiş olan adayların kesin kayıt hakkı bir yıl saklı kalır. Bir yıl içerisinde gerekli şart olan C1 Türkçe Yeterlik Belgesini sağlayan adaylar kesin kayıt yaptırıp öğrencilik hakkı kazanırlar.

(3) Lisans veya yüksek lisans eğitimini Türkiye’deki herhangi bir Yükseköğretim Kurumu’nda tamamlayan adaylardan Türkçe Yeterlik Sınavı’na girme şartı aranmaz.

(4) Lisans/lisansüstü eğitimini yurt dışında Türkçe eğitim veren okullarda tamamlayan adaylardan Türkçe Yeterlik Sınavı’na girme şartı aranmaz.

a) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge,

 b) Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı veya noter onaylı sureti,

c) İl Göç İdaresi tarafından verilen öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi (ilgili yarıyıl sonuna kadar)

•  Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olan ya da anabilim dalının ölçütlerini karşılamayan belgelerle yapılan başvurular değerlendirmenin hangi aşamasında olursa olsun değerlendirme dışı bırakılacaktır.


Web Sorumlusu : Sevda TURHAN sevda.turhan@balikesir.edu.tr