Tez Yazım Kılavuzu

Tez Yazım Klavuzu (Ocak 2012 den önce kayıt yaptıranlar)

Tez Yazım Klavuzu (Ocak 2012 den sonra kayıt yaptıranlar)

 Tez Orjinallik Raporunda yer alan benzerlik oranları ve uygulama esaları ile ilgili Enstitü Kurulu Kararı

 Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge

 

Tez Tesliminde Yapılacak İşlemler

Öğrencinin yapacağı işler;

 1. Yüksek Lisans öğrencileri  derslerini ve semineri tamamladığına dair Enstitüden alacakları belgeyi  danışmanına teslim eder. (Enstitüye verilecek dilekçe örneği)
 2. Doktora öğrencileri derslerden, Yeterlik Sınavından, Tez Önerisi Sınavından  ve Tez İzleme Sınavlarından başarılı olduğunu gösterir belgeyi Enstitüden alıp danışmanına teslim eder.  (Enstitüye verilecek dilekçe örneği)
 3. Öğrenci tezini Tez yazım kurallarına uygun bir şekilde yazdığını danışmanına ve  Enstitüde görevli müdür yardımcısına Tez Yazım Kontrol Formu vasıtasıyla onaylatır ve bu formu danışmanına teslim eder.
 4. Öğrenci tezinden bir adet danışmanına yüksek lisans öğrencisi ise 5 adet, doktora öğrencisi ise 7 adet Enstitüye teslim eder.
 5. Tezle ilgili intihal raporunun Enstitü tarafından çıkarılıp tez savunma sınavında görevlendirilecek jüri üyelerine dağıtılabilmesi için öğrenci tarafından yüksek lisans için 6 adet, doktora için 8 adet cd  Enstitüye teslim edilir. Bu cd lerden bir tanesine öğrenci tarafından word den pdf çevrilmiş olarak tezin tamamının yüklenmesi, diğer cd lerinde boş olarak Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir. Çıktıdan taranmış pdf ler kabul edilmeyecektir.

Danışmanın yapacağı işler

 1. Öğrencinin tezinin tez yazım kurallarına uygun bir şekilde yazdığını kontrol eder ve Tez Yazım Kontrol formunu onaylar.
 2. Tezin tamamlandığına dair bir  dilekçe ile birlikte  tez inceleme formunu,  öğrencinin durum belgesini, tez savunma sınavı başvuru formu  ve tezin bir nüshasını Anabilim Dalı Başkanlığına teslim eder.

Anabilim Dalı Başkanlığının yapacağı işler

Tezini teslim eden öğrencinin danışmanı tarafından verilen evrakları ve tezin Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca Tez Savunma sınavı  jüri yazı ekinde Enstitüye gönderir.

 

Tez Savunma Sınavından Sonra Yapılacak İşlemler

 1. Tez Savunma Sınavı yapıldıktan sonra Danışman dilekçe ile birlikte Tez Savunma Sınavı evraklarını (kişisel raporlar, jüri ortak tutanağı) Anabilim Dalı Başkanlığına teslim eder.
 2. Anabilim Dalı Başkanlığı tez savunma tutanaklarını Enstitüye yasal süre içinde Enstitüye bir üst yazı ekinde EBYS üzerinden gönderir.  Ayrıca sınav evraklarının asılları Enstitüye teslim eder.

Öğrencinin yapacağı işler

 1. Danışmanına tezlerin, Tez Veri Giriş Formunun ve cd’lerin kontrol edildiğini gösterir formu imzalatır.
 2. Tez savunma sınavına girdikten sonra öğrenci Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen yasal süre içinde  yüksek lisans öğrencileri  6 adet,  doktora öğrencileri 8 adet tez hazırlar. Eş danışman olduğu takdirde,  tez Araştırma projesi kapsamında ise verilecek tez sayısı artar.
 3. Tezin Türkçe, İngilizce özetlerini ve tamamını ayrı dosyalar halinde  pdf formatında  üzeri etiketli  3 (üç) adet cd’ye kaydeder.
 4. Öğrenci Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasından Tez Veri Giriş Formu doldurup 3 nüsha  imzalar.
 5. İlişik kesme formunu ilgili birimlere imzalatır.
 6. Öğrenci, Tezini, Tez Veri Giriş Formunu,  Evrak Kontrol Formunu, Tezin kayıtlı olduğu 3 adet Cd'yi ve İlişik kesme formunu Enstitüye teslim eder.

Web Sorumlusu : Sevda TURHAN sevda.turhan@balikesir.edu.tr