Yönetmelik


 

                Balıkesir Üniversitesinden:

Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve

Uygulama Merkezi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

                Amaç

                Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

                Kapsam

                Madde 2 — Bu Yönetmelik; Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine, çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı  Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Üniversite           : Balıkesir Üniversitesini,

             Rektör                 : Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,

             Merkez                : Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             Müdür                 : Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

             Yönetim Kurulu : Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunu

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

                Merkezin faaliyet alanları

                Madde 5 — Merkezin faaliyet alanları; Merkezin amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere gerek duydukları alanlarda eğitim programları planlamak, konuya özel paket programlar önermek, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, eğitim fuarları düzenlemek ve bu tip etkinliklerin altyapı çalışmalarıyla ilgili malzeme, araç-gereç temini ve koordinasyonu sağlamaktır.

                Merkezin yönetim organları

                Madde 6 — Merkezin yönetim organları; Müdür ve Yönetim Kurulundan oluşur.

                Müdür

                Madde 7 — Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün herhangi bir nedenle altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Rektör,  Müdüre yardımcı olmak amacıyla en fazla iki kişiyi Müdürün önerisi ile müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

                Müdür yardımcıları; Müdürün daveti üzerine, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

                Müdürün görevleri

                Madde 8 — Müdür; Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak, her faaliyet dönemi sonunda Merkez faaliyetlerini içeren raporu düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmakla görevlidir.

                Yönetim kurulu

                Madde 9 — Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Müdürün önereceği iki kat aday içerisinden, Rektör tarafından görevlendirilecek dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten aday tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevinin sona ermesi veya görevden ayrılması durumunda, Yönetim Kurulu üyeliği görevi de kendiliğinden sona erer. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

                Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu başkanının daveti üzerine her ay, gerekli  durumlarda ise daha sık toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda kararlar alır. Yönetim Kurulu; Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler. Eğitim programları sonunda başarı belgesi, katılım belgesi ve benzeri belgelerin verilmesiyle ilgili işlemleri yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

                İta amiri

                Madde 10 — Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine devredebilir.

                Yürürlük

                Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.


Web Sorumlusu :