SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 

 

 

 

 

 

Müdür

1- Doç.Dr. Mustafa Cem KIRANKABEŞ – Merkez Müdürü

 – İletişim :0266 249 65 35 – Dahili:148

 • Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezindeki hizmetlerini mevcut kanun ve yönetmelikler ile Balıkesir Üniversitesi’nin hazırladığı yönergeler çerçevesinde, genel memnuniyeti üst seviyede tutarak sürdürmek.
 • Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
 • Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
 • Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.
 • Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.
 • Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.
 • Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
 • Yönetim Kurulu ile birlikte merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak Rektörün onayına sunmak.
 • Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak ve bu görüşmeler için Merkezin personelini gerektirdiğinde görevlendirmek, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, ilgili mevzuata göre ihalelere katılmak ya da Merkezin ihalelere katılımını sağlamak, sözleşmeler yapmak.
 • Eğitim programları, kongre, bilgi şöleni, konferans, çalıştay, fuar ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesinde görev alacak taraflarla, eğitici ve diğer personelle sözleşme yapmak.Merkezin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla öngörülen eğitim merkezlerine, Kongre, sempozyum, kurs, seminer, eğitim, araştırma, danışmanlık, tercümanlık, bilirkişilik vb. etkinliklere personeli ile  katılım sağlamak.
 • Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin İta Amiri Balıkesir Üniversitesi Rektörüdür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.
 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Merkez Müdür Yardımcısı  Yrd.Doç.Dr.Gültekin KUVAT yürütecektir.

 

2-Yönetim Kurulu Üyeleri

Doç.Dr.Yavuz EGE    

0 266 241 27 62                     

Yrd.Doç.Dr. Sinan AYTEKİN 

0 266 249 65 35

Yrd.Doç.Dr. Yavuz YÜKSEL

0 266 612 11 97/5707

Yrd.Doç.Dr. Sibel ERGÜN

0 266 612 11 97/5707

 • Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu başkanının daveti üzerine her ay, gerekli  durumlarda ise daha sık toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda kararlar alır. Yönetim Kurulu; Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler. Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlar, uygulanışını denetler ve gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurararak çalışmalarını yürütür. Eğitim programları sonunda başarı belgesi, katılım belgesi ve benzeri belgelerin verilmesiyle ilgili işlemleri yürütür.
 • Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturur.
 • Merkezin çalışması ile ilgili usul ve esasları belirler.
 • Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
 • Merkezin faaliyetleri konusunda kararlar alır.
 • Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik yeni birimlerin kurulmasına karar vermek.
 • Faaliyet dönemi sonunda hazırlanan faaliyet raporunu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler.

 Müdür Yardımcısı

 3-Yrd.Doç.Dr.Gültekin KUVAT- Müdür Yardımcısı

İletişim:0 266 612 14 00 Dahili:1378

 • Merkez Müdürünün olmadığı durumlarda toplantılara görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve  Merkez Müdürlüğüne altı aya kadar vekalet edebilir.
 • Yönetim Kuruluna oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Merkez Müdürü ve Yönetim Kurulunca alınan ve Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde bulunun eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumludur.

 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Merkez Memuru Kadir KURTAY  yürütecektir.

 İdari İşler Memuru

4-Kadir KURTAY Memur

İletişim :0266 249 65 35 – Dahili:1048

 • Balıkesir üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde bulunun eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi adına; gerekli başvuru evraklarının kabulü, tasnifi, Müdürlüğe iletilmesi ve sonlandırılması ile ilgili tüm işlemleri gerekleştirmek.
 • Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin faaliyet konularına giren, ilgili yönetmelikle tanımlanmış; eğitimin planlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla gerekli kurum,özel ve tüzel kişiler ile Merkezin koordinasyonunun sağlanmasına yardımcı olmak.
 • Kurum içi veya kurum dışı kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen yazılara  Elektronik Belge Yönetim Sistemine kaydedilip,  birimlere havaleleri yapılır, birimlerden gelen cevabi yazılar, Müdür’e sunulur, imzalanan evraklar  Elektronik Belge Yönetim sisteminde ilgili yerlere gönderilmek üzere, ilgili birimlerie sevk edilip, yazının bir nüshası dosyalama sisteminde belirtilen kodu taşıyan dosyaya ,diğer nüshası kişi veya kurumlara gönderilmesi konusunda ilgili birimleri yönlendirmek.
 • Resmi Gazetede yayınlanan ve Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezini ilgilendiren mevzuat ile Balıkesir Üniversitesi Kurulu ve Senato Kararları ilgili birimlere aktarmak.
 • Merkezin Mali Konularını ilgilendiren Yönetmelik, Kanun Tebliğler takibi hakkında bilgi sahibi olmak ve gereğini yapmak.
 •  Kalite yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen görevlerini yerine getirmek ve ilgili birimlere bildirmek.
 • Merkezin Taşınır Mal Kayıtları ile ilgili gerekli raporlamaların yapılması.
 • Amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Web Sorumlusu :