Staj Yönergesi


 

T.C.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

 

Amaç

MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Turizm Fakültesi’nde  öğrenim gören öğrencilerin kamu ve/veya özel sektördeki iş alanlarını tanımalarını, eğitim-öğretim programlarında edindikleri bilgileri iş ortamında uygulayabilmelerini ve çalışma deneyimi kazanmalarını sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE 2- (1)Bu Yönerge, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin tüm bölümlerinde kayıtlı öğrencilerinin, öğrenim süresince yapmakla yükümlü olduğu staj ve stajın yapılacağı işletme ile ilgili uyulacak usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1)Bu Yönerge, Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1)Bu Yönergede geçen;

Fakülte                 : Turizm Fakültesi’ni,

Bölüm                  : Turizm İşletmeciliği Bölümü,Rekreasyon Yönetimi Bölümü Konaklama İşletmeciliği Bölümü, Seyahat İşletmeciliği Bölümü, Turizm Rehberliği Bölümü ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Danışman             : Turizm Fakültesi tarafından öğrencilere atanan öğretim elemanını,

Yönerge               : Turizm Fakültesi Staj Yönergesini,

İlgili Komisyon    :  Bölüm Staj Komisyonunu, ifade eder.

 

Staj Zorunluluğu

MADDE 5-  (1) Öğrencilerin fakültede teorik olarak öğrendikleri bilgileri ilgili sektörde uygulayabilme becerilerini geliştirmeye ve iş tecrübesi edinmelerine yönelik staj yapma zorunlulukları vardır. Her öğrenci, mezun olabilmek için bu Yönerge hükümleri uyarınca yapması gereken stajları başarı ile tamamlamak zorundadır.

(2) Bir işyerinde sigortalı olarak çalışan öğrencilerimiz bu çalışmalarını staj olarak gösterebilirler. Staj süresince, SGK onaylı ya da internetten alınarakstaj yapılan İşletme tarafından onaylanmışsigorta dökümleri öğrenci işlerine teslim edilir.

(3)  Öğrenciler stajlarını yurtdışında yapabilir. Bu öğrencilerin stajlarının değerlendirmeye alınabilmesi için yurtdışına çıkarken Yüksekokulumuza aitStaj formunu almaları gerekmekte, alınan bu Staj Formunun gerekli yerleri doldurulmalı ve doldurulan sayfaların alt kısımlarında bulunan ilgili yerler onaylatılmalıdır (imza ve varsa kaşe ile).  Yurtdışında staj yapan öğrenciler staj dosyalarınıpasaport fotokopileri  ile beraber Öğrenci İşlerine teslim edilmelidir. Yurtdışında staj yapan öğrenciler sigorta ve iş sözleşmeleri evraklarını dosyaya eklemelidirler.

Staj Süresi

MADDE 6- (1)  Lisans diploması almak isteyen öğrenciler için staj süresi;  90 gündür.

            (2) Önlisans diploması almak isteyen öğrenciler için staj süresi 90 gündür.

 

Staj Dönemi

MADDE 7- (1)Öğrenciler stajlarını, eğitim-öğretim programı süresince  yaz tatilleri  veya eğitim – öğretim dönemi içinde uygulama otelleri ve hastane işletmeciliği vb. yerlerde , yapmakla ve başarıyla tamamlamakla yükümlüdürler.

            (2) Stajlarını yaptıkları halde ilgili Komisyon tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin stajları, takip eden dönemlerde tekrarlatılır.

             

 

 

 

 

 

Staj Yeri

MADDE 8- (1)Staj yerleri Turizm Fakültesi tarafından belirlenebileceği gibi öğrenciler tarafından da bulunabilir. Ancak, öğrenci bulduğu işletmede,  Bölüm Staj Komisyonun “uygun” görüşünü ve Bölüm Başkanlığının onayını almadan kendi girişimiyle staja başlayamaz ve Fakülte Dekanlığı ,Bölüm başkanlığına veya Staj Komisyon başkanlığına haber vermeden staj yerini değiştiremez.

 

(2) Öğrenciler, yurt içi ve yurt dışında aşağıda belirtilen işletmelerde stajlarını yapabilirler;

 

1. Turistik İşletme belgesine sahip tesisler,

2. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış Özel belgeli işletmeler,

3. Seyahat Acentaları,

4. Sosyal Tesis İşletmeleri ve Uygulama Otelleri,

5. Staj Komisyonu tarafından uygun görülen kamu ve özel sektöre ait işletmeler,

6. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane İşletmeciliği bölümünde,

7. Turizm İşletme belgeli yiyecek –içecek işletmeleri,

8. Yat, Marina İşletmeleri,

9.Ulaştırma İşletmeleri (Kara, hava, deniz ve demiryolları),

9. Catering İşletmeleri,

10. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Kültür Turizm Müdürlükleri,

11. Fakülte veya Bölüm Başkanlığı  tarafından uygun görülen diğer alan ile ilgili kurum ve kuruluşlar.

 

(3)       Staj yerleri; bölüm eğitim programının özelliklerine göre belirlenmelidir. Öğrenciler eğitim aldıkları alana ilişkin bir işletmede staj yapmalıdırlar. Bu staj öğrencilerin teorik eğitim aldıkları alanda bilgi, beceri ve tecrübelerini arttırabilecekleri nitelikte olmalıdır.

 

 

MADDE 9- (1)Yabancı ülkelerde yapılacak stajlar ve staj yerlerine ilişkin hususlar;

  1. Erasmus kapsamında yurtdışına staj amaçlı giden öğrenciler,
  2. Work and Travel projeleri kapsamında yurtdışında staj yapılabilir,
  3. Özel anlaşmalar kapsamında ilgili işletmelerde staj yapılabilir,
  4. Bundesagentur Für Arbeit Zentrale Auslands-und Fachvermitlung (ZAV) işletmelerinde,
  5. Öğrenciler yurtdışındaki işletmelerden davet mektubu ile staj çalışması yapabilirler.

 

            (2) Yurtdışında staj hareketliliğine katılan öğrencilerin, 5510 sayılı yasa gereğince staj başvurusunda bulunan öğrencinin iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta primlerinin ödeme yükümlülüğü kendilerine veya çalıştıkları işletmeye aittir.

 

Bölüm Staj Komisyonu ve  Görevleri

 

MADDE 10- (1) Staj Komisyonu; öğrencilerin staj işlemlerini yürütmek üzere her bölüm için, Fakülte Dekanlığının onayı ile ilgili Bölüm Başkanlığı tarafından görevlendirilen üç öğretim elemanından oluşur.

Bu Komisyonun görevleri şunlardır;

a)      Öğrencilerin staj çalışmalarını değerlendirmek ve sisteme girilmesini sağlamak,

b)      Gerekli görüldüğü durumda staj ile ilgili olarak mülakat ve uygulamalar düzenlemek.

c)      İhtiyaç duyulması halinde staj yerlerinde öğrencileri denetlemek

 

Staja Başlama ve Stajın Uygulanması

MADDE 11- (1) Öğrenci staj yapacağı kurumdan staj yapma isteğinin kabul edildiğine dair başlıklı ve kaşeli, tarihli ve stajın adını içeren bir belge ile  Bölüm Başkanlığına başvurur.

(2) Öğrencilerin Zorunlu Staj Formunda belirtilen staj başlangıç ve bitiş tarihlerine uymaları gerekir. Zorunlu hallerde  ilgili Komisyon kararı ile öğrencinin stajı başka bir tarihe ertelenebilir.

            (3) Staj yapılan işletmelerce staj bitiminde, staj tamamlama belgesi  ve değerlendirme raporu  bölüm başkanlığına  gönderilir.

 

 

Stajın Yürütülmesi

MADDE 12- (1) Stajyer, staj süresince,  staj yerinin kurallarına uymak zorundadır. Staj değerlendirilmesinde; stajyerin devamsızlığı, iş yeri ve öğrenci disiplin kurallarına aykırı hareketi, staja ilişkin sahte evrak düzenlenmesi vb. gibi hallerde “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

(2) Öğrenciler, staj yaptığı kurumun çalışma ilkelerine, iş koşulları, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına uymak zorundadır. Stajer öğrenci çalıştığı işletme ile ilgili  başkalarına bilgi veremezler. İşletme yetkilileri, aksine hareket eden öğrencilerin stajına son vererek durumu Turizm Fakültesi Dekanlığına veya Bölüm Başkanlığına  bildirir. Bu durumda öğrenciler stajlarını tekrarlamak zorundadır.

MADDE 13- (1) Staja devam zorunludur. Öğrenciler staj süresince aldıkları sağlık raporları, doğal afetler, ailevi vb. nedenler ile staj yapılan yerdeki iş yeri yetkilisinin yazılı izin verdiği durumlar için mazeretli sayılırlar. Ancak bu günler staj süresinin % 10'unu geçmemelidir. Resmi ve hafta sonu tatilleri staj süresine dahildir.

 

 

Staj  Formu

MADDE 14- (1) Öğrenci staja başlarken "Gizli" damgalı staj başarı formunu staj yapacağı iş yerine vermek zorundadır. Staj bitiminde işletmenin yetkili amiri veya amirleri tarafından doldurulan form posta aracılığıyla Turizm Fakültesi Dekanlığı’na veya Bölüm Başkanlığına gönderilir.

 

Staj Raporu Hazırlama

MADDE 15- (1) Staj Raporu öğrenci tarafından hazırlanarak Bölüm Başkanlığına teslim  edilir. Staj raporu Times New Roman veya Arial yazı tipiyle, 1,5 satır aralığı , 12 punto,  kenar boşlukları 3 cm., A4 kağıt boyutu,  bir kapak şeklinde  staj raporunu hazırlanır. Öğrenci staj esnasında edindiği tecrübeleri staj raporuna yazmalıdır.

(2) Staj yapılan işletme ile ilgili ek belge ve dokümanlar eklenecektir.

 

 

Staj Raporu Teslimi

MADDE 16- Stajını eğitim – öğretim dönemi içerisinde yapan öğrenciler akademik takvim bitiminden itibaren iki hafta içerisinde, stajını yaz döneminde yapan  öğrenciler akademik takvimin başlangıcından itibaren iki hafta içerisinde staj raporu dosyalarını Bölüm Başkanlığına  teslim etmek zorundadırlar. Zamanında teslim edilmeyen staj dosyaları Staj Komisyonu tarafından kabul edilmez. Bu durumda stajın yenilenmesi gerekmektedir.

 

 

Stajın Değerlendirilmesi

MADDE 17- (1) Her öğrenci staj süresince yaptığı çalışmaları staj raporuna kaydeder. Stajını tamamlayan öğrenci, staj dosyasını ve çalışmalarına ait diğer belgeleri Bölüm Başkanlığına  teslim eder. Bölüm Başkanlığı  öğrencilerin stajlarıyla ilgili belgeleri, Staj Komisyonuna sunar. Öğrencinin stajda başarılı sayılması için öncelikle işletmelerce doldurulacak staj değerlendirme formuna göre başarılı olması zorunludur. Staj değerlendirme sonuçları; staj dosyası ve gereksinim duyulması halinde öğrenciden istenebilecek stajla ilgili ek bilgi ve belgelerin Komisyonca incelenmesi sonucunda "BAŞARILI/BAŞARISIZ" olarak belirlenir. Komisyon, değerlendirme aşamasında öğrenciden staj çalışmalarının sözlü sunumunu isteyebilir. Değerlendirmede başarısız bulunan öğrencilerin stajlarını yenilemeleri zorunludur.

 

 (2) Komisyonun stajın değerlendirilmesiyle ilgili verdiği karara karşı, ilan tarihini izleyen beş işgünü içerisinde Dekanlık / bölüm başkanlığına yazılı olarak itiraz edilebilir.

 

            (3) Zorunlu stajını başarı ile tamamlamış öğrenciler, isteğe bağlı olarak tekrar staj yapabilirler. İsteğe bağlı tekrar staj yapmak isteyen öğrencilerin,  iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta primlerinin ödeme yükümlülüğü kendilerine veya staj yaptıkları işletmeye aittir.

 

 

Stajın Denetlenmesi

MADDE 18- Dekanlığın oluru ve bölüm başkanlığının teklifi ile, görevlendireceği öğretim elemanları,  stajın amacına ve kurallarına uygun yürütülmesi için gerekli denetimleri yapabilir veya, staj yapılan bölgedeki ilgili yükseköğretim kurumu ile işbirliği yaparak staj yapan öğrencilerin denetlenmesini sağlayabilir.

 

Staj Muafiyet Talebi

MADDE 19- Yatay veya dikey geçiş yoluyla gelen öğrenci, bu Yönergede belirlenen esaslara göre staj yaptığını belgelemek koşulu ile stajdan muaf sayılır. Yönergeye uygun staj yaptığını belgeleyemezse eksiklerini gidermek veya yeniden staj yapmak zorundadır. Gerekli kararlar Bölüm Staj Komisyonu tarafından verilir.

 

Yürürlük

MADDE 20- Bu Yönerge, Balıkesir Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 21- Bu Yönergeyi Turizm Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülür.

 

 


Web Sorumlusu : Arş. Gör. Cemali BUZLUKÇU cemalibuzlukcu@balikesir.edu.tr