2017-2018 Erasmus+ Personel Eğitim Alma ve Ders Verme Hareketliliği Başvuruları


2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilmek için Asgari Şartlar

Personel ders verme hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Balıkesir Üniversitesi'nde tam/yarı zamanlı istihdam edilmiş ve kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir.

Gidilecek Kurum

Bu faaliyet Balıkesir Üniversitesi öğretim personelinin yurt dışındaki bir ortak Yükseköğretim Kurumunda ders vermesine olanak tanımaktadır. Ders verme hareketliliği faaliyeti Balıkesir Üniversitesi ile kurumlar arası anlaşma yapmış yükseköğretim kurumlarında yapılır.

Faaliyetin Süresi

Erasmus+ Ders verme hareketliliği faaliyeti süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü, en fazla 2 ay olarak gerçekleştirilebilinmekte olup, 2017-2018 faaliyet dönemi için faaliyet süresi 3+2 (3 gün faaliyet ve 2 gün yol) olmak üzere toplam 5 gün olarak planlanmıştır.  Faaliyet süresi içerisinde en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin en geç 30 Eylül 2018'de tamamlanmış olması gerekir.

Online Başvuru ve Başvuru Evrakları

Erasmus + Programı çerçevesinde 2017-2018 akademik yılı Ders Verme Hareketliliği programından faydalanmak isteyenlerin  27 Aralık 2017 tarihine kadar online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvurular http://ulaum.balikesir.edu.tr/erasmus/ adresinden online olarak yapılmaktadır. Başvuruya eklenmesi gereken belgeler aşağıda yer almaktadır:

 Kabul Mektubu: Personelin kabul edildiğine dair misafir olunacak kurum yetkilisinden gelen davetiye yazısı olup başvuru esnasında online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Yabancı dil belgesi (ÜDS/KPDS/YDS/TOEFL, vb. geçerliliği olan bir dil belgesi): Başvuru esnasında online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Ders verme hareketliliği için öğretim programı: Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen, taraflarca imzalanmış bir öğretim programının (teaching programme) olması ve bu öğretim planının başvuru esnasında online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Değerlendirme, Rektörlükçe ‘resmi görevlendirme’ ile görevlendirilmiş bir seçim komisyonu tarafından yapılacaktır. Değerlendime kriteleri, oluşturulan komisyon tarafından belirlenmiştir. Kriterler aşağıda yer almaktadır.

Seçim sonuçları,  29 Aralık 2017 günü Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin web sayfasından ilan edilecektir.

Eğitim Alma Hareketliliğine Katılabilmek için Asgari Şartlar

Personel eğitim alma hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Balıkesir Üniversitesi'nde tam/yarı zamanlı istihdam edilmiş ve kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir.

Gidilecek Kurum

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, Balıkesir Üniversitesi'nde istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir.

Faaliyetin Süresi

Eğitim alma hareketliliği faaliyetinin süresi en az 2 iş günü, en fazla 2 ay olarak gerçekleştirilebilmekte olup, 2017-2018 faaliyet süresi için 3+2 (3 gün faaliyet,2 gün yol) olmak üzere toplam 5 gün olarak planlanmıştır. Katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda faaliyet geçersiz kabul edilir. Faaliyetin en geç 30 Eylül 2018'de tamamlanmış olması gerekir.

 Online Başvuru ve Başvuru Evrakları

Erasmus + Programı çerçevesinde 2017-2018 akademik yılı Eğitim Alma Hareketliliği programından faydalanmak isteyenlerin  27 Aralık 2017 tarihine kadar online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvurular http://ulaum.balikesir.edu.tr/erasmus/ adresinden online olarak yapılmaktadır. Başvuruya eklenmesi gereken belgeler aşağıda yer almaktadır:

Kabul Mektubu: Personelin kabul edildiğine dair misafir olunacak kurum/şirket yetkilisinden gelen davetiye yazısı (Acceptance Letter) olup başvuru esnasında online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Yabancı dil belgesi (ÜDS/KPDS/TOEFL/YDS, vb. geçerliliği olan bir dil belgesi): Eğer var ise başvuru esnasında online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Eğitim alma hareketliliği için iş planı (eğitim alma programı): Hem gönderen hem de misafir olunan kurum/işletme tarafından kabul edilen ve imzalanan  bir iş planının (work plan) olması ve bu iş planının (taranmış kopyasının) başvuru esnasında online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Değerlendirme, Rektörlükçe ‘resmi görevlendirme’ ile görevlendirilmiş bir seçim komisyonu tarafından yapılacaktır. Değerlendime kriteleri, oluşturulan komisyon tarafından belirlenmiştir. Kriterler aşağıda yer almaktadır.

Seçim sonuçları,  29 Aralık 2017 günü Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin web sayfasından ilan edilecektir.

Hibeler

Personel Hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah miktarları ülkelerin yaşam standartları göz önüne alınarak, Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

GİDİLEN ÜLKELERE GÖRE HİBE MİKTARLARI

GİDİLEN ÜLKELERE GÖRE HİBE MİKTARLARI

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük Hibe Miktarları (Avro)

Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç

144

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç,Polonya, Romanya, Türkiye, Yunanistan

126

Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti

108

Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya

90

 

Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanmalıdır.

100-499 km arası       

180 avro

500-1999 km arası     

275 avro

2000-2999 km arası   

360 avro

3000-3999 km arası   

530 avro

4000-7999 km arası   

820 avro

8000 km ve üzeri       

1100 avro

 

Talep eden personel Erasmus+ personel hareketliliği hibesinden feragat ederek faaliyetten yararlanabilir.

 

Kontenjan sayısı:

Ulusal Ajansın 2017-2018 dönemi için üniversitemize sağladığı hibe miktarı çerçevesinde ders verme hareketliliği için 11, eğitim alma hareketliliği için 9 (Gidilen ülkelere göre değişiklik gösterebilmektedir) kişi kontenjan belirlenmiştir.

Seçim Sonuçlarına itiraz:

2017-2018 dönemi için ilan edilen seçim sonuçlarına itiraz etmek isteyen personel, ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde dilekçe ile Balıkesir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne başvuruda bulunabilir. İtiraz başvuruları seçim komisyonu tarafından değerlendirilerek, personele bilgi verilecektir.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

TABAN PUAN OLUŞTURMA:

100 PUAN

 

* Erasmus+ Bölüm/Birim Koordinatörü:

+15

* Erasmus+ Bölüm/Birim Koordinatörü Yardımcısı:

+10

* İdari Personel olmak

+10

* Engelli Personel olmak

+10

* Gazi Personel ile şehit ve gazi yakını personel olmak

+10

* Bir önceki yıl gitmeye hak kazandığı halde sağlık zorunlu nedenler dışında gerekçe göstermeksizin gitmekten vazgeçme:

-20

* Bir önceki yıl programdan faydalanmış olmak:

-20

* İki yıl önce programdan faydalanmış olmak:

-10

* Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak:

-5

* Aynı proje dönemi içerisinde programların birinden faydalanmış/faydalanacak olmak:

-40

* Programdan 1 kez faydalanmış olmak:

-20

* Programdan 2 kez faydalanmış olmak:

-30

* Programdan 3 ve 3+ faydalanmış olmak:

-40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Değerlendirme yapılırken puanlar toplanır ve taban puandan çıkarılır.

 

Puanların eşitliği durumunda;

1- İdari personele, engelli personele ve gazi personel ile şehit ve gazi yakını personele,

2- Balıkesir Üniversitesi'nde hizmet süresi daha uzun olan personele,

3- Son iki akademik yıl içerisinde bölümünde/biriminde personel hareketliliği toplamı bakımından daha az hareketlilik gerçekleştirmiş bölüm/birimlere,

öncelik tanınır.

 

* Yükseköğretim kurumu gerekli gördüğü taktirde, değerlendirme ölçütlerinde değişiklik yapabilir.

 

Erasmus+ Personel  Hareketliliği aday başvurularının değerlendirilmesinde yukarıdaki ölçütler değerlendirme komisyonu tarafından esas alınacaktır.

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ PROGRAMI PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

TABAN PUAN OLUŞTURMA:

100 PUAN

 

* Erasmus+ Bölüm/Birim Koordinatörü:

+15

* Erasmus+ Bölüm/Birim Koordinatörü Yardımcısı:

+10

* Engelli Personel olmak

+10

* Gazi Personel ile şehit ve gazi yakını personel olmak

+10

* Bir önceki yıl gitmeye hak kazandığı halde sağlık zorunlu nedenler dışında gerekçe göstermeksizin gitmekten vazgeçme:

-20

* Bir önceki yıl programdan faydalanmış olmak:

-20

* İki yıl önce programdan faydalanmış olmak:

-10

* Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak:

-5

* Aynı proje dönemi içerisinde programların birinden faydalanmış/faydalanacak olmak:

-40

* Programdan 1 kez faydalanmış olmak:

-20

* Programdan 2 kez faydalanmış olmak:

-30

* Programdan 3 ve 3+ faydalanmış olmak:

-40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Değerlendirme yapılırken puanlar toplanır ve taban puandan çıkarılır.

 

Puanların eşitliği durumunda;

1- Engelli personele ve gazi personel ile şehit ve gazi yakını personele,

2- Son iki akademik yıl içerisinde bölümünde/biriminde personel hareketliliği toplamı bakımından daha az hareketlilik gerçekleştirmiş bölüm/birimlere,

3- Balıkesir Üniversitesi'nde hizmet süresi daha uzun olan personele,

öncelik tanınır.

 

* Yükseköğretim kurumu gerekli gördüğü taktirde, değerlendirme ölçütlerinde değişiklik yapabilir.

 

 

Erasmus+ Personel  Hareketliliği aday başvurularının değerlendirilmesinde yukarıdaki ölçütler değerlendirme komisyonu tarafından esas alınacaktır.

 

Daha fazla bilgi için lütfen Ulusal Ajans'ın son güncellediği Uygulama El Kitabını inceleyiniz. link:

http://ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-program%C4%B1-dosyalar%C4%B1/2017-ka1-y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-kurumlar%C4%B1-i%C3%A7in-el-kitab%C4%B1-(de%C4%9Fi%C5%9Fiklikleri-izle-modu).pdf?sfvrsn=0


Web Sorumlusu :