•  

  İktisat Bölümü 1993 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1997 yılında vermiştir. Bölümde İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulaması öğrenci isteğine bağlı olarak uygulanmaktadır.  Örgün öğretim ve ikinci öğretim düzeyinde eğitim-öğretim veren İktisat Bölümündeki akademik faaliyetler aşağıdaki anabilim dalları bünyesinde yürütülmektedir.  

  Anabilim Dalları

  Anabilim Dalı Başkanı

  İktisat Politikası Anabilim Dalı

  Prof.Dr. Alpaslan SEREL

  İktisadi Gelişme ve                         Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

  Prof.Dr. Kerim ÖZDEMİR

  İktisat Teorisi Anabilim Dalı

  Prof.Dr. Alpaslan SEREL

  İktisat Tarihi Anabilim Dalı

  -

  Bölüm İktisat disiplininin her alanında öğrencilere kılavuzluk edecek, onların İktisatçı olarak düşünebilme ve karar verebilme yeteneğini geliştirebilecek, kendi alanlarında uzman genç ve dinamik bir kadroya sahiptir.

  Bölümde yüksek lisans ve doktora eğitimi de verilmektedir. Ayrıca bölüm FARABİ, ERASMUS ve MEVLANA gibi yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin dahil olduğu değişim programları sunmaktadır. Değişim programlarının koordinatör bilgileri ve e-posta adresleri aşağıda yer almaktadır. 

  FARABİ Programı Koordinatörü ve

  Koordinatör Yardımcısı

  Doç.Dr. Burak DARICI

  bdarici@bandirma.edu.tr

  Araş.Gör.Dr.Evren İPEK 

  eipek@bandirma.edu.tr

  ERASMUS Programı Koordinatörü

  Yrd. Doç. Dr. Ahmet AYDIN

  aaydin@bandirma.edu.tr

  MEVLANA Programı Koordinatörü

  Doç.Dr. Burak DARICI

  bdarici@bandirma.edu.tr

   Bölümün Amacı

  İktisadın tüketici ve üretici davranışları ile temel makro olgularını inceleyen dallarındaki bilgilerle donatılmış, karşılaştığı problemleri farklı bakış açılarından ele alıp çözümler üretebilen, kapsamlı ve soyut düşünebilen, bağımsız düşünme yeteneğine ve iktisadi analiz yapabilme gücüne sahip, iktisadi modelleme yapabilen, bilgilerini bu amaçlar doğrultusunda kullanabilen mezunlar veren bir bölüm olmak.

   Bölümün Hedefi

  Teorik ve uygulamalı iktisat alanlarında, lisans seviyesinde üst düzeyde ve önder konumda bir bölüm olmak. Diğer birimlere lisans seviyesinde gerekli olan matematik desteğini sağlamak. Bilime ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunacak kadroları yetiştirmeye yönelik lisansüstü eğitim vermek ve bilimsel araştırma yapmak.

   Bölüm Mezunlarının Kazandıkları Unvan ve Çalışma Alanları

  İktisat mezunları, gerek kamu gerekse özel sektörde iş bulabilmektedir. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, bu unvanlara sahip olup çalışabilirler. Kamu ve özel sektöre ait bankalar, araştırma kuruluşları, ulusal ve uluslararası şirketler de bölüm mezunlarının istihdam edildiği kurumlardır. Ayrıca iktisat mezunları, lisansüstü programlara devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.

   Alınacak Derece

  Bu bölüm, yükseköğretimde İktisat Bilimi alanında 240 AKTS (ECTS) kredilik birinci düzey (kademe) sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İktisat Bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.

   Kabul Koşulları

  Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak, sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir.

   Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Üniversite Tanıtım Katalogu’nda mevcuttur.

   Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.

   Üst Kademeye Geçiş

  Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci İktisat Bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

   Mezuniyet Koşulları

  Dereceyi alabilmek için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını izleyen özel bir dönem sonu sınavı veya yeterlilik sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini izleyen iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Buna ek olarak, 7. ve 8. yarıyılda öğrencinin İktisat Uygulamaları dersi adı altında bir proje çalışması ile hazırlayacağı Bitirme tezi ve bu çalışmaya yönelik sözlü sunum yapması istenmektedir.

   Sınav Değerlendirme Kuralları

  Sınav değerlendirme kuralları, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.

   Program Yeterlikleri

  1. Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan temel iktisat ile ilgili materyalleri kullanabilme yeteneğine ve ileri düzeyde bilgi donanımına sahip olmak,
  2. İktisat bilimindeki kavram ve teorileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karşılaşılan problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek,  potansiyel çözüm ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek,
  3. İktisat lisans konularında ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilecek yeterliliğe sahip veya paydaşlarıyla ortaklaşa tartışmalar yapabilmek,
  4. İktisat bilimindeki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak,
  5. Bilişim teknolojileri, temel bilgisayar programları ve İktisat alanıyla ilgili bilgi sistemleri ile bu alandaki yenilikleri takip edebilecek ve kullanabilecek düzeyde bir yazılım bilgisine sahip olmak,
  6. İktisat bilimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve paylaşılması aşamalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere sahip olmak,
  7. Güncel problemlere çeşitli açılardan bakarak doğru iktisadi modelleme ile çözüm üretme yeteneğine sahip olmak, 
  8. İktisadi analize dayalı düşünme yeteneğini kullanabilmek.

  Adres ve İletişim: Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Yeni Mahalle Gönen Yolu Cad. No:77, 10200, Bandırma-BALIKESİR

  Bölüm Sekreterliği
  Telefon : 0 266 738 09 45 / 242
  Faks : 0 266 738 09 46
  E-Posta :disbudak@balikesir.edu.tr

   

   
  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu :