•  

  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı


  Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde Yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı vermek ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek Nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yükseköğretim programıdır.

  Büro yönetimi ve sekreterlik alanındaki meslek elemanı; büro yönetimi konusunda birikimli, doğrudan emir almadan, sorumluluk uyguladığı gibi, kendisine verilen yetki sınırları içinde kararlar verebilen, yönetim kadrosu içerisinde yeri bulunan bir büro görevlisidir.

  Yüksekokulumuzda açılacak Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programını destekleyecek Pazarlama, Muhasebe ve İşletme ve Bilgisayar Programları mevcuttur. Bu anlamda öğretim elemanı ve laboratuar sorunu yoktur.

  Açılması teklif edilen Pazarlama Programının dört yarıyıllık ders programı ve kredisi belirlenmiştir.

  Staj çalışmaları ülke gerçekleri göz önünde bulundurularak birinci ve ikinci sınıfın sonuna altışar haftalık uygulamalar şeklinde konmuştur. Staj çalışmaları ile öğrenci Yüksekokulda almış olduğu bilgi beceri ve alışkanlıklarını gerçek ortamda gözlemleme ve uygulama olanağı bulunacaktır. Öğrenci işletme, büro iş tecrübeleriyle öğrenim yapma imkanı ile aynı zamanda gelecekte yapacağı işlerle ilgili seçim yapma olanağına sahip olacaktır.

  Program müfredatı itibarı ile gelişen teknolojiye ve piyasaya uyumludur.

  Program orta öğretimden Meslek Yüksekokullarına geçişe ve Meslek Yüksekokullarından Lisans eğitimine geçişe uygundur. İki yıllık eğitim sonunda ön lisans derecesi alan öğrencilerin gerekli koşulları yerine getirdiği takdirde Üniversitelerin ilgili çok sayıda Lisans bölümlerine (DGS) dikey geçiş yapabileceklerdir. İlgili Lisans programları aşağıdaki gibidir:

  Halkla İlişkiler

  Büro Yönetimi Öğretmenliği

  Halkla İlişkiler ve Tanıtım

  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

  İşletme Bilgi Yönetimi

  Sağlık Kurumları İşletmeciliği

  Yönetim Bilişim Sistemleri

  Reklamcılık ve halkla İlişkiler


  MESLEKİ ELEMANIN TANIMI

  Büro Yöneticisi ve Yönetici Asistanı sınırlı işler yapan ve tesadüfen kazanılmış bir meslek değil, organizasyon içinde kendisine belirlenen görevi yerine getirmenin yanı sıra, bağlı bulunduğu yerde daha verimli çalışma ortamı kurmaya; belirli kuralları uygulamaktan öte, belirli hedeflere ulaşmaya yönelik bir meslektir. Hizmet, üretim, pazarlama sektörlerinin hızla değiştiği ve geliştiği zamanımızda, yaygın ofis ağlarında görev yapabilecek ara elemanlara her zamankinden fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Kamu ve özel sektörde çalışabilecek mezunların hızlı değişen ve gelişen iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, mesleki yabancı dile sahip büro yöneticileri ve yönetici asistanlarıdır.


  DİĞER DEĞERLENDİRMELER


  Program yöredeki başka Meslek Yüksekokullarında mevcut değildir. Bu program yörede bu konuyla ilgili açılan ilk programdır.

  Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı için hazırlanan müfredat programı eğitimi talep edecek kişiler ve ülkenin geleceği için temel rehberdir. Bu anlamda mesleğin kalite standardını da belirler. Diğer taraftan ülkenin ve bireylerin gereksinmelerine göre her zaman değiştirilebilen dinamik bir yapıya sahiptir. Bu bilimsel gerçeklere göre hazırlanan bu program iki yıl süreli olarak planlanmıştır. Haftada ortalama 26 ders / saat yarıyıl öngörülmüştür.Tüm öğrenim süresi sonunda kredi toplamı 100 olarak hesaplanmıştır. Program her eğitim yılın sonunda altışar haftalık endüstriye dayalı öğrenim ile desteklenmiştir. Müfredat programı Kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu ara meslek elemanının yetiştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim programı hazırlanmasında gelişen teknolojilere paralel ders içerikleri öngörülmüştür. Seçmeli ders mantığı ile gerekli esneklik sağlanmıştır. Aynı zamanda uluslar arası denkliği sağlayabilecek bir zemin oluşturulmaya özen gösterilmiştir.


  Bu program açılması teklif edilirken öncelikle düşünülen hususlardan birisi istihdamdır. Bu programın istihdam imkanlarının fazla olduğu görülmektedir. Aynı zamanda İlimizin sınır ili olması ve sınır ticareti imkanlarını bulunması da bu mesleğe olan gereksinimi ortaya koymaktadır. Bu program mezunları, kurulu olan ve kurulacak işletmelerdeki yöneticilere asistanlık yaparak, onların işlerinin özüyle uğraşmalarını temin edebileceklerdir. İhracat firmalarının yöredeki önemli sorunu, yetişmiş eleman bulma sorunudur. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı açılması yeni iş gücü imkanları sağlayacaktır.


  Hizmet sektörünün GSMH içindeki payı gün geçtikçe artmaktadır. 1980 yıllardan sonra bu sektör sürekli büyüyen bir sektör haline gelmiştir. Bu sektöre nitelikli eleman yetiştirme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Ekonomik kalkınma ancak yetişmiş nitelikli insan gücü ile olmaktadır. Mesleki Eğitim ise yetişmiş insan gücü oluşturmak için vazgeçilmez bir aşamadır. Sektör beklentilerini ve değişen koşulları takip etmek amacıyla iş ve sanayi kuruluşlarıyla ortak ve koordineli bir çalışma sağlanarak hizmet ve sanayi sektörüne çağımızın gereği olan güçlü insan ilişkileri, iletişim kurabilme yetenekleri kazanmış değişimler ve teknolojiye uyum sağlayabilen mesleki bilgilerle donanmış elemanlar yetiştirmek temel amaç olmaktadır. Öncelikle temel bilimleri içeren bilgileri kazandırmak bunun yanı sıra bireylerin temel yetenekleri üzerine mesleki bilgi ve beceri donatımı sağlamak temel hedeftir. Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programında yetişmiş elemanlar ülke ve bölge ekonomisine katkıda bulunup daha bilinçli doğru ve rekabete uygun çalışmalar yapacaklardır. Avrupa Birliğine uyum sürecinde her alanda olduğu gibi hizmet sektörü de bu alanında nitelikli eleman gereksinimini hissetmektedir.


  Bu programdan yetişmiş öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri sağlanmış olacaktır:

  Büronun ve yöneticinin haberleşmesini etkin kılar,

  Büronun ve yöneticinin yazışmalarını yapar,

  Yönetimin dosya sistemini tekniğine uygun bir şekilde gerçekleştirir,

  Büro teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır,

  Randevu tespitinde gerekli titizliği gösteriri,

  Ziyaretçi kabullerinde özenli davranır,

  Uygun bir büro hostesliği görevi sunar,

  Yöneticinin seyahatlerini organize eder,

  Yönetimde yapılacak toplantıları düzenler,

  Not ve mesaj alır, gerekli tutanak ve raporların hazırlanmasını sağlar,

  Seminer, kokteyl ve işi yemeklerinin organizasyonunu gerçekleştirir

  Yöneticiye yönelik evrak kayıt, ve işleyişini kontrol altında tutar,

  Yönetici ofislerinin görünümünü, kontrolünü ve estetiğini sağlar,

  Büronun yönetimini gerçekleştirir ve yeni gelişmelere açık olur.

  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu :