Balıkesir Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Hizmet Alım Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları (Ek Liste)

  • 2018-03-29

İLAN

4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 696 sayılı KHK 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24 ncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan kişilere ait liste ekte yayımlanmıştır.

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Ayrıca 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” Hizmet Alımı Sözleşmesi Açısından Kapsamın Belirlenmesi başlığı altında bulunan 7. maddesinin (3) numaralı bendi gereği Arşiv Araştırma Sonucu olumsuz gelenler işe alım hakkını kaybedecektir.

Sınava girme hakkı elde edemeyenler ilan tarihinden itibaren 2 (iki) gün içerisinde , (30/02/2018 tarihi mesai bitimine kadar)  gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 29/03/2018

 

EK 1 :  Sürekli ve Geçici İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları Listesi

İletişim
© 2020 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu