İdari İzin

  • 2020-06-08

Bilindiği üzere; COVID-19 salgını ile mücadele sürecinde Cumhurbaşkanlığının 13/3/2020 tarihli ve 31067 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/2 genelgesi, 22/03/2020 tarihli ve 31076 (mükerrer) sayılı 2020/4 genelgesi ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 13/03/2020 tarih ve 66836956-010.07.01-E.12362 sayılı yazısında idari izinlere yönelik hükümlere yer verilmiştir.

Bu defa COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler Amacıyla Cumhurbaşkanlığının 2020/8 sayılı genelgesi yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu genelge hükümlerine göre COVID-19 salgını ile mücadele amacıyla yürülüğe konulan 13/03/2020 tarihli ve 31067 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni" konulu 2020/2 Genelge ile 22/03/2020 tarihli ve 31076 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu 2020/4 sayılı Genelgenin 1/6/2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığı, çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı, bunların mali ve sosyalhak ve yardımları ile diğer özlük haklarının saklı kalacağı ve bu personelin amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine döneceğine yer verilmiştir.

Bunun yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 29.05.2020 tarih ve E.19279 sayılı yazısında, idari izin kullanılmasına ilişkin 13/3/2020 tarihli ve 66836956-010.07.01-E.12362 sayılı talimatın 1/6/2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığı bildirilmiş ve adı geçen makamın 02/06/2020 tarih ve E.19531 sayılı yazısında ise kamu kurumve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin; gebeliğinin yirmi dördüncu haftasından otuz ikinci haftasına kadar olansüre içinde 2020/8 sayılı Genelge çerçevesinde idari izinli sayılmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu