Yönetmelik

Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

I – Genel Hükümler

Kuruluş

Madde 1 — Bu Yönetmelik ile Balıkesir Üniversitesi Bünyesinde Rektörlüğe bağlı olarak “Bilgi İşlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAÜBİM)” kurulmuştur.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

28 Nisan 1995 — Sayı : 22271 RESMİ G A Z E TE Sayfa : 3

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen terimlerden,

Üniversite : Balıkesir Üniversitesini,
Rektör : Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,
BAÜBİM : Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni,
Merkez : Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAÜBİM)’i,
Bölge : Balıkesir ve çevresindeki yerleşim alanlarını,
Müdür : Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAÜBİM} Müdürü’nü,
göstermektedir.

II – Merkezin Amacı ve Görevleri

Amaç

Madde 4 — Merkezin amacı; Üniversite içi ve dışında kaydedilen bilimsel çalışmaları, gelişmeleri ve araştırmaları bilgisayar ortamında değerlendirmek, çok kullanıcılı bilgisayar sistemi kurmak, sistemin yurtdışındaki ve yurtiçindeki diğer merkezlerle bağlantısını sağlamak, bölgedeki kurum ve kuruluşlara bilgisayarla yapılabilecek her türlü hizmeti vermek, Üniversite personeli ve öğrencilerinin bilgilerini arttırmak, üniversitedeki çeşitli büroların görevlerini bilgisayar destekli olarak yapabilmelerini sağlamak, çeşitli amaçlar için bilgisayar programları hazırlamak ve bölgede yetişmiş eleman sayısının artmasına yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

Görevleri

Madde 5 — Merkez, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda olmak üzere, aşağıdaki görevleri yapar.

a) Ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki bilgisayar destekli bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, gerekli imkanları hazırlamak ve gereğinde bilgisayar uygulamalarını gerçekleştirmek,
b) Araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli bilgisayar alt yapısını hazırlamak,araç ve gereçleri temin etmek, bunları bölgedeki kurum ve kuruluşların hizmetine sunmak,
c) Kurum içindeki ve dışındaki çeşitli bilgisayar sistemlerinin imal-, bakım, onarım ve teknik hizmetlerini yapmak,
d) Bölgede bilgisayardan yararlanan tüm kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar gerçekleştirmek,
e) Merkezin, Üniversitenin ve bölgedeki diğer kurum ve kuruluşların bilgi işlem, iletişim ve bilgi bankası hizmetlerini gerçekleştirmek ve gerekli alt yapışım oluşturmak,
f) Merkezin çalışma alanlarına giren eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme konularında; seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi bilimsel ve eğitsel toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak, gerektiğinde bu konularda ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşlarla ortak araştırma ve çalışmalar yapmak,
g) Bilgisayarla ilgili konularda kalifiye eleman yetiştirmek için, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve başarılı olanlara belge ve sertifikalar vermek,
i) Üniversite Rektörü tarafından verilen, Merkezin çalışma amacına uygun diğer görevleri yapmak.

III- Merkezin Organları

Madde 6 — Merkezin organları, Merkez Müdürü ve Yönetim Kuruludur. Merkez Müdürü

Madde 7 — Merkez Müdürü, konuyla ilgili tecrübesi olan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten müdür, tekrar atanabilir. Merkez Müdürü, Merkezi temsil eder ve Üniversite Rektörüne karşı Merkezin tüm faaliyetlerinden sorumludur.

Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi yardımcı olarak atayabilir. Müdür yardımcıları merkez müdürüne karşı sorumlu olarak, müdürün üstlendiği bütün görevlerin yerine getirilmesinde yardımcı olur. Müdür görev başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birine vekâlet bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir müdür atanır.

Yürütme ve İdare Boluma Sayfa : 3

Sayfa : 4 RESMİ G A Z E T E 28 Nisan 1995 — Sayı : 22271 Görev ve Yetki

Madde 8 — Merkez Müdürünün Görevleri

a) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, yönetim kurulunun kararlarını uygulamak, çalışmalarını denetlemek,
b) Merkezin kısa (3 aylık) ve uzun (1 yıllık) vadeli çalışma, hedef ve planlarım hazırlamak, bunları süresi içinde Rektörlüğe sunmak ve uygulamak,
c) Merkezin bütçe taslağını ve personel ihtiyacını belirleyip Rektörlüğe sunmak,
d) Merkezde görevlendirilecek personelin atanmasını Rektörlüğe teklif etmek,
e) Rektörce verilecek diğer görevleri yapmak.

Merkez Yönetim Kurulu ve Görevleri

Madde 9 — Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında, Müdürün önereceği 8 aday arasından Rektörün atayacağı 4 öğretim üyesinden oluşur. Kurul Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır. Merkez Yönetim Kurulu üyeliği süresi üç yıldır. Süresi
dolan üye, yeniden seçilebilir. Süreleri dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süre içinde aynı usulle yenileri atanır.

Merkez Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a) Rektörlüğe sunulmak üzere hazırlanacak faaliyet raporlarım görüşmek,
b) Merkezin verimli çalışmasını sağlamak,
c) Merkezde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirip, ileriye dönük tedbirler almak ve öneriler sunmak,
d) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, gereğini yapmak,
e) Merkezin bütçe teklifini hazırlamak.

Diğer Kadrolar

Madde 10 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13 üncü maddesine göre Üniversite Rektörü tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

IV – Diğer Hükümler

Madde 11 — Merkezin İta Amiri Rektördür. Rektör, ita amirliği yetkisini kısmen veya tamamen müdüre devredebilir.

Madde 12 — Merkezin gelirleri, yıllık olarak bütçe ile verilecek ödenekler, her türlü bağışlar, merkezin faaliyet alanına giren konularda yapılan hizmetler karşılığında elde edilecek gelirler ve usulüne göre kurulacak Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Araştırma Merkezi (BAÜBİM) Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden oluşur.

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmeliği Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Çağış Kampüsü Bigadiç Yolu 17.km

İletişim

0 (266) 612 14 00 / 101212
ogrenci_otomasyon@balikesir.edu.tr baum@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: