Öğrenci Toplulukları Kuruluş Yönergesi

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Balıkesir Üniversitesine kayıtlı öğrencilerinin; Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak, beden ve ruh sağlıklarını korumak, araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, amacı ile  oluşturacakları eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel amaçlı toplulukların işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlemiştir.

 Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 03/02/1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmenliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 Kapsam

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, Balıkesir Üniversitesinde kayıtlı bulunan öğrencilerin oluşturdukları ve oluşturacakları toplulukların kuruluş, işleyiş ve sona ermelerine ilişkin esasları kapsar.

 Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,

Senato: Balıkesir Üniversitesi Senatosunu,

Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu: Balıkesir Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarını,

Topluluk: Öğrenci Topluluklarını,

Akademik Danışman: Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanını,

Genel Kurul: Öğrenci Topluluğu Genel Kurulunu,

Yönetim Kurulu: Öğrenci Topluluğu Yönetim Kurulunu,

Denetleme Kurulu: Öğrenci Topluluğu Denetleme Kurulunu,

Yönerge:Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesini,

ifade eder.

 İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Toplulukları, Amacı, Kurulması ve Akademik Danışman

 Öğrenci Topluluğun Adı ve Amacı

MADDE 5- (1) Öğrenci topluluğunun adı, amacını yansıtacak nitelikte olmalıdır. Aynı isimde ve/veya aynı amaç ve kapsama yönelik birden fazla öğrenci topluluğu kurulamaz. Ayrıca, her topluluk sadece bir amaca yönelik faaliyette bulunmak zorunda olup, alt topluluklar kurulması mümkün değildir. Üniversitenin ve ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu adının topluluk adlarında yer alması durumunda, topluluğun yaptığı etkinliklere bağlı olarak Üniversitenin ve ilgili Fakülte/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulunun yasal ve mali bir yükümlülüğü bulunmaz.

 Başvuru

MADDE 6- (1) Öğrenciler, topluluk kuruluşuna ilişkin başvuruyu, başvuru evrakları ile birlikte, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına yaparlar.

(2) Başvuru evrakları;

a) En az beş kurucu üyenin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası, bölümü, iletişim numarası, disiplin cezası almamış olma durumunu da içeren başvuru formunu,

b) Kurucu yönetim kurulu üyelerini,

c) Önerilen Akademik Danışmanın adını, soyadını, danışmanlığı kabul ettiğine ilişkin imzalı onay belgesini,

ç) Topluluğun adını, amacını, faaliyetlerinin türünü ve bir yıllık faaliyet planını, topluluğun işleyişine ilişkin bu yönerge hükümlerine uyulacağına dair kurucu üyelerin taahhüdünü ve topluluk tüzüğünü,

içermek zorundadır.

(3) Başvuru evraklarının teslim edilmesinden ve Üniversitenin uygun bulmasından sonra topluluk kurulmuş olur ve bu husus topluluğa bildirilir.

 Akademik Danışman

MADDE 7- (1) Akademik Danışmanlar; topluluk faaliyetlerinde görev almak isteyen ve topluluk tarafından önerilen Üniversite öğretim elemanları arasından, akademik danışman olması uygun görülenler, Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Akademik danışmanlar; danışmanı olduğu topluluğun danışmanlık görevini yürütür ve bu görevlerinden dolayı Rektöre karşı sorumludurlar.

(3) Akademik danışmanlar, topluluk faaliyetlerini denetler, yürütülmesine yardımcı olur ve oy kullanmaksızın topluluğun genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarına katılır.

(4) Akademik danışman, her eğitim-öğretim yılı sonunda çalışma raporunu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına sunar.

(5) Akademik danışmanlar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek eşgüdüm toplantılarına katılmakla yükümlüdürler.

(6) Topluluk faaliyet/etkinlik raporlarının, plan ve bütçesinin, yönetim kurulu, denetleme kurulu üye bilgilerinin ve topluluk üye bilgilerinin, topluluk defterlerinin ve topluluk seçim sonuçlarının Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına, eksiksiz olarak ve zamanında gönderilmesinden, topluluk başkanı ile birlikte sorumludur.

 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Topluluğun Organları ve Görevleri

 Genel Kurulu

MADDE 8- (1) Genel Kurul, topluluğa üye tüm öğrencilerden oluşur. Topluluğunun en yetkili karar organıdır. Yılda en az iki defa toplanır. Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerini seçer. Salt çoğunluk ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Ancak tüzük değişiklikleri ile topluluğun feshi, üyelerin 2/3 ünün oyu ile karara bağlanır. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz. 

(2) Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Tüzük değişiklik önerilerini görüşüp karara bağlar.

b) Yönetim ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini seçer.

c) Bir önceki dönemin etkinlik raporlarını inceler.

ç) Topluluğun dönem sonu etkinlik raporunu ve gelir gider çizelgesini karara bağlar.

d) Denetim Kurulu raporlarını inceleyip karara bağlar.

             Yönetim Kurulu

MADDE 9- (1) Genel Kurul tarafından seçilen beş asil, beş yedek üyeden oluşur. Görev süresi bir yıldır. Seçilen üyeler; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının uygun görmesinden sonra göreve başlarlar.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri arasından; Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluk kararı ile ilk toplantıda başkan, başkan yardımcısı ve sekreter seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Topluluk Başkanıdır.

a) Yönetim Kurulu Başkanı; topluluğun tüm dilekçe ve yazışmalardan, karar defterinin tutulmasından akademik danışman ile birlikte sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarını düzenler. Yönetim Kurulunda alınan kararların uygulanmasından sorumludur. Topluluğun işlemlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesinden Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte sorumludur.

b) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı; Yönetim Kurulu Başkanın bulunmadığı zaman ve durumlarda topluluğa başkanlık eder ve böyle durumlarda başkanın bütün görev ve yetkilerine sahip olur.

            c) Yönetim Kurulu Sekreteri; Yönetim Kurulunda raportörlük görevini yerine getirir. Yönetim Kurulu karar defteri ile evrak kayıt defteri ve Genel Kurul tutanaklarının tutulmasından ve arşivlenmesinden sorumludur.

(3) Yönetim Kurulunun tüm çalışmaları, topluluk akademik danışmanının bilgisi dahilinde gerçekleşir. Topluluk başkanı topluluk etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde ilgili evrakların ve prosedürün yerine getirilmesini ve toplulukla Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı arasındaki iletişimi sağlar.

(4) Topluluğun yürütme organıdır ve topluluğun amaçları doğrultusunda çalışır.

(6) Genel Kurul tarafından verilen diğer görevleri yapar.

           (7) Yönetim Kurulu; 

a) Akademik danışmanın görüşü alındıktan sonra, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının teklifi üzerine, Rektör onayıyla;

b) Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunlunun istifasıyla,

c) Bu Yönerge ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı hareket etmesi durumunda,    

c) Topluluk raporlarının ve defterlerinin zamanında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına sunulmaması durumunda fesholur.  

 Denetleme Kurulu

MADDE 10- (1) Denetleme Kurulu 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur. Genel kurulca toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile seçilir. Bir yıl süreyle görev yapar.

(2) Denetleme Kurulu üyeleri Yönetim Kurulunda görev alamazlar.

(3) Re’sen veya Genel Kurulun talebi üzerine denetim yapar.

            (4) Topluluğun bütçe ve hesap işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri ve karar defterlerini her öğrenim dönemi sonunda inceler, sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Üyelik ve Disiplin

Üyelik

MADDE 11- (1)Öğrenci Topluluklarına üye olmak isteyen Balıkesir Üniversitesine kayıtlı öğrenciler, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında bulunan üyelik formunu doldurarak üyelik başvurusunu yapabilirler. Üyelik; akademik danışmanın ve yönetim kurulunun görüşleri alındıktan sonra Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının uygun bulunması üzerine gerçekleşir.

(2) Balıkesir Üniversitesinde kayıtlı bulunan her öğrenci üye olabilir. Öğrenci birden fazla topluluğa üye olabilir ancak aynı anda birden fazla topluluğun yönetim ve/veya denetim kurullarında görev alamaz. Bu durumu saptanan öğrencinin her topluluktaki yönetim ve/veya denetim kurullarındaki görevi sona erer.

 Üyeliğin Sona Ermesi:

MADDE 12- (1) Topluluk üyesi öğrencilerin; mezun olmalarıyla, Genel Kurul toplantısına mazeretsiz üst üste üç kez katılmamasıyla üyelikleri kendiliğinden sona erer.

(2)Topluluk üyesi öğrencilerin üyelikten çekilme başvurusu ile üyelikleri sona erer.

(3) Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun 2/3 çoğunluğunun kararı ile bir üye, üyelikten çıkarılabilir.

(4) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, üye kabulündeki usule paralel olarak üyelikten çıkarmaya da yetkilidir.  

(5)Üyeliğin sona ermesi hususlarının tespitinden ve bildirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

 Disiplin

MADDE 13- (1) Topluluk çalışmalarına katılan öğrencilere, öğrenciye yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunmaları halinde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Topluluğun faaliyetlerine ilişkin yasak eylem ve uygunsuz davranışlar toplulukların tüzüğünde belirtilir.

 BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 Kurallar

MADDE 14- (1)Her türlü öğrenci etkinliği, başta Anayasa olmak üzere, Üniversitenin Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile yürürlükteki diğer mevzuatlara uygun olmalıdır.

(2) Topluluğun kuruluş amacından sapması, yasa ve ilgili mevzuata aykırı faaliyetler içine girmesi ve mevzuata aykırı davranması,  üniversite içindeki huzur ortamını tehdit etmesi vb. hallerde Rektör tarafından topluluğun kapatılmasına karar verir.

(3) Topluluklar; ticari etkinlikte bulunamaz, üyelerden, katılım keseneği, ücret, aidat vb. şekilde her ne ad altına olursa olsun para toplayamaz.

(4) Topluluklar, siyasi partilerle hiçbir şekilde bağ kuramaz ve yardım alamaz.

(6) Topluluklar, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının izni olmadan afiş, ilan, sembol vb. kullanamaz.

(7) Topluluk tüzükleri; Anayasaya, yasalara, yönetmeliklere, yönergeye ve diğer mevzuata aykırı hükümler içeremez. 

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 15- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Senatonun vereceği karar uygulanır.

 ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönerge, Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönerge, Rektör tarafından yürütülür.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi 10145 BALIKESİR

İletişim

0-266-6121400
sks@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: