Sıkça Sorulan Sorular

1. Lisansüstü eğitimi başvuruları ne zaman yapılmaktadır?

Güz ve bahar dönem başlangıçlarından önce, enstitümüz sayfasında güncel olarak duyurulan tarihlerde başvurular ve kayıtlar alınmaktadır.

2. BAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü başvuru süreci nasıl işlemektedir?

Belirlenen tarihlerde internet üzerinden başvuru yapılmasının ardından istenen evraklarla enstitümüze şahsen başvuru yapılmaktadır. Başvurusukabul edilen adayların mülakatları ilanda belirtilen tarihte yapılır. Mülakat Sonucu kazanan adayların kesin kayıtları da yine ilan da belirtilen tarihlerde yapılır.

3. Başvuru sonucunda yedek listesinde yer alıyorum, ne yapmalıyım?

Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar öğrenci olma hakkını kaybetmektedir. Bu adayların yerine sırasıyla yedek listedeki adaylar ilan edilerek kabul edilirler.

4. Lisansüstü eğitim programlarına başvuru kriterleri nelerdir?

Enstitümüze bağlı Anabilim Dallarının yüksek lisans(tezli/tezsiz) ve doktora programlarının her birinin başvuru kriterlerine http://www.balikesir.edu.tr/bau_yonetim/yukleme/birim/32/yonetmelikyeni.pdfbağlantısından ulaşabilirsiniz.

5. Lisans mezuniyet dalıma göre hangi yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapabileceğimi nereden öğrenirim?

Yüksek lisans ve doktora programlarının kabul ettikleri lisans-yüksek lisansmezuniyet dallarıile ilgilikoşullarAnabiim Dalları tarafından belirlenir ve Lisansüstü kontenjanlarına ilişkin ilanda yayınlanır.

6. Lisans mezuniyet ortalaması hangi sisteme göre kabul edilmektedir?

Başvurularda ve puan hesaplamalarında lisans not ortalaması, 100'lük sisteme göre kullanılmaktadır. Adaylar mezun oldukları üniversitelerin not dönüşüm tablosunu kullanmakta; dönüşüm tablosu olmayan üniversiteler için YÖK dönüşüm tablosu esas alınmaktadır. (Üniversitenize ait not dönüşüm tablosu olmadığını ve bu nedenle YÖK dönüşüm tablosunu kullandığınızı belgelemeniz gerekmektedir.)

7.Yatay geçiş başvurusu nasıl yapılır?

Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan öğrenci, Üniversitenin eşdeğer lisansüstü programlarına, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Açık olan programlar için yatay geçiş kontenjanları, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve ilan edilir. Başvuru yapan adayların bu Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin 11. maddesindeki başvuru koşullarını sağlaması gerekir.

8. Özel öğrenci kabulü nasıl yapılır?

En az bir lisans programı mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz; ancak Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar. Ayrıca Özel Öğrenci ile ilgili diğer koşullar Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin 10. maddesindebulunmaktadır.

9. Lisansüstü programlara başvuran adayların başarı notu nasıl hesaplanır?Lisansüstü programlara yapılan başvurularda adayların başarı notu aşağıdaki şekilde hesaplanır: a) Yüksek lisans başarı notunun hesaplanmasında; lisans mezuniyet notuna % 20, ALES puanına % 50, mülakat sonucuna % 20, yabancı dil puanına % 10 ağırlık verilir. (Değişik: RG -16/01/2013 -28530) b) Tezsiz yüksek lisans başarı notunun hesaplanmasında; lisans mezuniyet notuna % 50, mülakat sonucuna % 50 ağırlık verilir. (Değişik: RG -16/01/2013 -28530) c) Doktora başarı notunun hesaplanmasında; lisanstan başvuru yapılmışsa lisans, yüksek lisanstan başvuru yapışmışsa yüksek lisansmezuniyet notuna % 20, ALES puanına % 50, mülakat sonucuna % 20, yabancı dil puanına %10 ağırlık verilir. (Değişik: RG -16/01/2013 -28530)

10. Başvurularda hangi sınav sonuçları kabul edilmektedir?

ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları veya Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen ve ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavdan eşdeğer puan almış olmaları, ayrıca KPDS/ÜDS/YDS ya da yine YÖK tarafından bu sınavlara eş değerliliği verilmiş sınavlardan birinden alınan puan geçerlidir. Bu dillere ait dönüşümler YÖK eşdeğerlik tablosuna göre yapılacaktır.

11. Programlar arası geçiş yapılır mı ?

Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programları arasında geçiş yapılmaz.

DERS KAYITLARI-DANIŞMAN ONAYLARI

12.Lisansüstü öğrencilerin danışman ataması ne zaman yapılır?

Anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile doktoralı öğretim görevlileri de danışman olarak atanabilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı; kesin kayıt yaptıran her öğrenci için, öğrencinin yazılı başvurusu da dikkate alınarak, ders kayıt başlangıç tarihinden en geç bir hafta önce danışman önerilerini Enstitüye bildirir. Danışman ataması ders kayıt dönemi başlamadan önce Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir.

13. Danışmanı atanmayan öğrencilerin Ders Ekle/Bırak süreci ve danışman onayları kim tarafından gerçekleştirilir?

Danışmanı atanmayan öğrencinin ders kaydı hiç bir şekilde yapılmaz.

14. Tez danışmanı değişikliği hangi durumlarda gerçekleşir?

Danışman değişikliği, tez/sanat eseri raporu konusu belirlenene kadar, öğrencinin ve/veya danışmanın gerekçeli başvurusu üzerine danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir. Tez/sanat eseri raporu konusu belirlendikten sonra, öğrencinin ve danışmanın ortak kararıyla veya danışmanın vefatı durumunda yeni bir danışman atanır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da alınır.

15. Tez konusu değişikliği hangi durumlarda gerçekleşir?

Tez/sanat eseri raporu konusu belirlendikten sonraki danışman değişikliğinde tez/sanat eseri raporu konusu ile ilgili karar, atanan danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın vefatı dışındaki nedenlerlegerçekleşen danışman değişikliğinde; mevcut tez/sanat eseri raporu konusuna devam edilip edilmeyeceği, tez/sanat eseri raporu konusunu öneren önceki danışmanın onayı dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

16. Bilimsel Hazırlık Programı hangi öğrencilere uygulanır?

Bilimsel hazırlık programı, aşağıda belirtilen adaylar için Bilimsel Hazırlık Komitesi önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla uygulanır: a) Lisans eğitimini, ilgili anabilim/anasanat dalının yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanda tamamlamış adaylar, b) Yüksek lisans eğitimini, ilgili anabilim/anasanat dalının doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanda tamamlamış adaylar.

17. Bilimsel Hazırlık Programından kaç kredi ders alınması gerekir?

Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler 6 krediden az ve 21 krediden fazla olmamak koşuluyla ders aldırılır.

18. Lisansüstü Programlarda devam zorunluluğu var mıdır?

Öğrenciler, teorik ve uygulamalı derslerin % 80’ine katılmak zorundadır.

19. Hangi Durumlarda lisansüstü öğrenciler izin alabilir?

Öğrencinin isteği, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 18. maddesinde belirtilen hallerde öğrencilere izin verilir:

20. Öğrenciler sınav sonuçlarına maddi hata yönünden itirazda bulunabilirlermi?

Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata yönünden itirazda bulunabilir. İtiraz dilekçesini, sınav sonucunun ilan edildiği tarihten en geç beş iş günü içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim eder, anabilim/anasanat dalı başkanlığı itiraz dilekçesini ilgili öğretim elemanına iletir. Maddi hataya ilişkin itirazın değerlendirme sonucu, anabilim/anasanatdalı başkanlığı tarafından Enstitüye iletilir ve Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

21. Her Yarıyıl Kayıt yenileme yaptırma zorunluluğu var mıdır?

Öğrenciler her yarıyıl Akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme/ders ekleme çıkarma günlerinde ilgili yarıyıl için kaydını yaptırmayan/yenilemeyen öğrenciler, ilgili yarıyılda toplam süreden kullanmış sayılırlar. Ayrıca kayıt yaptırılmayan/yenilenmeyen yarıyılda; a) Yüksek lisans tez aşamasındaki öğrenciler, tez savunma sınavına, b) Tezsiz yüksek lisans dönem projesi aşamasındaki öğrenciler, yeterlik sınavına, c) Doktora/sanatta yeterlik aşamasındaki öğrenciler, doktora/sanatta yeterlik sınavına, ç) Doktora/sanatta yeterlilik tez aşamasındaki öğrenciler, tez izleme/sanatta yeterlik eseri ve metni izleme komitesi toplantısına ve tez savunma/ sanatta yeterlik eseri ve metni savunma sınavına vb. sınavlara alınmaz.d) Öğrenci belgesi, askerlik durum belgesi vb. belgeler verilmez.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Çağış Yerleşkesi 10145 BALIKESİR

İletişim

0-266-612 14 00 (Dahili:101401-101402)
sbe@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: