Tez İşlemleri

Tez Yazım Kılavuzu

 Tez Yazım Kılavuzu (2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından İtibaren geçerlidir)

 Tez Orjinallik Raporunda yer alan benzerlik oranları ve uygulama esaları ile ilgili Enstitü Kurulu Kararı

 Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge

 

Tez Tesliminde Yapılacak İşlemler

Öğrencinin yapacağı işler;

 1. Yüksek Lisans öğrencileri  derslerini ve semineri tamamladığına dair Enstitüden alacakları belgeyi  danışmanına teslim eder. (Enstitüye verilecek dilekçe örneği)
 2. Doktora öğrencileri derslerden, Yeterlik Sınavından, Tez Önerisi Sınavından  ve Tez İzleme Sınavlarından başarılı olduğunu gösterir belgeyi Enstitüden alıp danışmanına teslim eder.  (Enstitüye verilecek dilekçe örneği) 2017 ve sonrası girişli öğrenciler ayrıca tez konuları ile ilgili yayınladıkları makaleyi belirten formu danışmanına teslim eder. (Makale Beyan Formu)
 3. Öğrenci tezini Tez yazım kurallarına uygun bir şekilde yazdığını danışmanına ve  Enstitüde görevli müdür yardımcısına Tez Yazım Kontrol Formu vasıtasıyla onaylatır ve bu formu danışmanına teslim eder.
 4. Öğrenci tezinden bir adet danışmanına yüksek lisans öğrencisi ise 5 adet, doktora öğrencisi ise 7 adet Enstitüye teslim eder.
 5. Tezle ilgili intihal raporunun Enstitü tarafından çıkarılıp tez savunma sınavında görevlendirilecek jüri üyelerine dağıtılabilmesi için öğrenci tarafından yüksek lisans için 1 adet, doktora için 1 adet cd  Enstitüye teslim edilir. Bu cd lerden bir tanesine öğrenci tarafından word den pdf çevrilmiş olarak tezin tamamının yüklenmesi, gerekmektedir. Çıktıdan taranmış pdf ler kabul edilmeyecektir.

Danışmanın yapacağı işler

 1. Öğrencinin tezinin tez yazım kurallarına uygun bir şekilde yazdığını kontrol eder ve Tez Yazım Kontrol formunu onaylar.
 2. Tezin tamamlandığına dair bir  dilekçe ile birlikte  tez inceleme formunu,  öğrencinin durum belgesini, makale beyan formunu (2017 ve sonrası girişli doktora öğrencileri için)  tez savunma sınavı başvuru formu  ve tezin bir nüshasını Anabilim Dalı Başkanlığına teslim eder.

Anabilim Dalı Başkanlığının yapacağı işler

Tezini teslim eden öğrencinin danışmanı tarafından verilen evrakları ve tezin Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca Tez Savunma sınavı  jüri yazı ekinde Enstitüye gönderir.

 

Tez Savunma Sınavından Sonra Yapılacak İşlemler

 1. Tez Savunma Sınavı yapıldıktan sonra danışman, dilekçe ile birlikte Tez Savunma Sınavı evraklarını (kişisel raporlar, jüri ortak tutanağı) Anabilim Dalı Başkanlığı'na teslim eder.
 2. Anabilim Dalı Başkanlığı tez savunma tutanaklarını  yasal süre içinde enstitüye bir üst yazı ekinde EBYS üzerinden gönderir.  Ayrıca sınav evraklarının asılları enstitüye teslim eder.

Öğrencinin yapacağı işler;

 1. Öğrenci tezinin ciltlenmiş son halini ilgili enstitü müdür yardımcısına onaylatmalıdır.
 2. Tezlerin, Tez Veri Giriş Formunun ve cd’lerin kontrol edildiğini gösterir formu danışmanına imzalatmalıdır.
 3. Öğrenci Tez savunma sınavına girdikten sonra  Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen yasal süre içinde,  yüksek lisans öğrencileri  tezini 6 adet;  doktora öğrencileri 8 adet çoğaltmalıdır. Eş danışman olması halinde ve tez araştırma projesi kapsamında ise verilecek tez sayısı artabilir.
 4. Öğrenci Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasından Tez Veri Giriş Formunu doldurup 3 nüsha  imzalatmalıdır.
 5. İlişik kesme formunu ilgili birimlere imzalatılmalıdır.
 6. Tezin kayıtlı olduğu 2 adet cd'yi (cd'nin içerisinde tezin Türkçe ve İngilizce özeti ayrıca tezin tamamı iki ayrı şekilde kaydedilmelidir. İki kayıttan birisinin içinde Tez Onay sayfası imzalı olmalı, diğerinde  tez onay sayfası imzasız olmalıdır. Tez dosyalarını kaydederken dosya adı imzalı ve imzasız  ibaresiyle özellikle belirtilmelidir).
 7. Öğrenci; Tezini, Tez Veri Giriş Formunu,  Evrak Kontrol Formunu, hazırladığı 2 adet cd'yi ve İlişik kesme formunu Enstitüye teslim etmelidir.
 8. CD Etiketi

Adres

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Çağış Yerleşkesi 10145 BALIKESİR

İletişim

0-266-612 14 00 (Dahili:101401-101402)
sbe@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: