Amaç ve Öğrenme Çıktıları

Sosyoloji Bölümü Öğretim Amaçları aşağıda verilmiştir:

1. Sosyolojinin temel alanları olan Genel Sosyoloji; Kurumlar, Aile, Ekonomi, Siyaset, Eğitim, Sağlık, Din, Hukuk Sosyolojisi ve Uygulamalı Sosyoloji hakkında bilgi sahibi olma;

2. Sosyolojinin ve sosyolojik analizin tarihsel gelişimi, toplumsal hayatın anlaşılması ve açıklanmasında sosyolojik çözümlemeyi ilgilendiren temel ontolojik, epistemolojik ve metodolojik ve kuramsal sorunlar, farklı bakış açıları, sosyolojinin temel kavram ve kuramları, metolojik yaklaşımları, araştırma ve veri analizi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma;

3. Farklı alanlardaki meslektaşları ve ilgili kurumlarla birlikte çalışarak toplumsal ilişkiler, süreçler ve yapıların işleyiş biçimlerini, toplumsal politikaların etki ve sonuçlarını değerlendirebilme;

4. Yeni sosyal politika önerileri geliştirebilmek için temel ve uygulamalı yüksek vasıflı araştırma projeleri tasarlayabilme, uygulayabilme ve elde edilen verileri uygun yöntem ve teknikleri kullanarak analiz edebilme;

5. Diğer sosyal bilimler (tarih, edebiyat, sanat tarihi, hukuk, felsefe, iktisat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler vb.) alanlardan faydalanabilme;

6. Öğrencilerin sosyoloji bilimi alanında ileri düzeyde teorik bilgileri öğrenmiş ve bu bilim dalı için gerekli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip bireyler olmasının desteklenmesi.

Program Öğrenme Çıktıları:

1. Farklı sosyal bilim alanlarındaki temel kavram ve ilkeleri bilmek ve toplumsal analizlerde kullanabilmek.

2. Klasik ve güncel sosyolojik teorileri, aralarındaki farklılıkları ve ilişkileri bilmek ve değerlendirebilmek.

3. Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak.

4. Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişlerini kavramak ve bu alanda ortaya çıkan sorunları tanımlamak.

5. Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak.

6. Bireyler ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirebilmek ve somut bir konu için kendi başına orijinal bir analize veya bir araştırma tasarımına dönüştürebilmek.

7. Kendisi ve kendi yeterlilikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneği kazanmak.

8. “Sosyolojik Hayal Etme Gücü” geliştirebilmek ve sosyolojik verileri yeni durumların çözümlenmesi için kullanabilmek.

9. Araştırma sonucunda elde edilen bulguları politikalara dönüştürmek amacıyla tavsiye ve öneriler geliştirebilmek.

10. Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan bilgisayar becerilerini kazanmak, niceliksel ve niteliksel yöntem ve teknikleri kullanabilmek.

11. Felsefe grubu öğretmenliği için gerekli formasyonu kazanmak.

12. Kendi sosyal alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak etkin ve sistemli bir şekilde aktarabilmek.

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu