Lisansüstü

Lisansüstü Kontenjan, Başvuru Şartları, Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yerleştirme

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Balıkesir Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara yabancı uyruklu öğrencilerin kabulüne ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 Bu yönerge, Balıkesir Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü ile ilgili kontenjan belirlenmesi, başvuru koşulları, seçme-yerleştirme ile diğer konuları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 Bu yönerge 04.11.1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14. Maddesi ve Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.06.2010 tarihli kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 Bu Yönergede geçen;

a) Enstitü: Balıkesir Üniversitesi Enstitülerini,

b) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato : Balıkesir Üniversitesi Senatosunu

d) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjan, Başvuru şartları, Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yerleştirme

Kontenjan

MADDE 5 – Öğrenci sayısı, Anabilim Dalı Başkanlıklarının görüşleri doğrultusunda Enstitüsü Kurulunun önerisi ve senatonun onayı ile karara bağlanır.

Başvuru şartları

MADDE 6 Bu yönerge kapsamında lisansüstü programlarda öğrenim görebilmek için adayın; 1)Yabancı öğrenci statüsünde olması gerekir. Bu kapsamda;

a) Türkiye Cumhuriyeti (T.C) uyruklu olanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olanlar, uyruğundan birisi T.C veya KKTC olan çift uyruklular,

b) 2011 yılından itibaren, çift uyruklu iken T.C veya KKTC vatandaşlığından çıkarılanlardan lisans/lisansüstü öğrenimlerini Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,

c) T.C uyruklu olup lisans/lisansüstü öğrenimlerini KKTC’de tamamlayanlar bu yönerge ile tanımlanan Yabancı Öğrenci Statüsünde başvuru yapamazlar

2) Üniversitelerin lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun olması gerekir.

3) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası almamış olması gerekir.

Enstitümüz Lisansüstü Programlara başvuru koşulları ve kontenjanlar ile ilgili tüm duyurular enstitünün web sayfasında ilan edilir. Başvurular, ilgili enstitünün web sayfasındaki başvuru formunun doldurulması ve aşağıda istenen evraklar ile birlikte, duyurulan tarihte enstitüde olacak şekilde şahsen veya posta ile yapılır.

Başvuruda İstenen Belgeler

- Başvuru Formu

- Diploma Fotokopisi [yüksek lisans programları için lisans diploması; doktora programları için lisans ve yüksek lisans diplomalarının fotokopisi]

(Yurtdışı üniversitelerden mezun adayların diplomalarının hem orijinalinin hem de resmi makamlarca-dış temsilcilikler- veya noter onaylı Türkçe çevirisinin birer örneği)

- Onaylı Transkript örnekleri (lisans-Yüksek lisans)

- Kimlik Belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının fotokopisi)

- Referans Mektubu (İki adet)

- Niyet Mektubu (Öğrencinin lisansüstü eğitim yapma amacını, çalışmalarını ve projelerini anlattığı mektup)

- Özgeçmiş

- 2 adet vesikalık fotoğraf

- Doktora Programına yüksek lisanstan başvuran adaylar için Yüksek Lisans Tez veya Projesinin bir özeti ve Türkçe çevirisi.

-Yabancı dil yeterliliğini gösteren aday öğrencinin durumuna uygun olan aşağıdaki belgelerden biri,

a) Yüksek lisans programlarına başvuruda yabancı dil yeterlik şartı aranmaz.

b) Doktora programlarına başvurular için adayların ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS' den minimum 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından (TOEFL, IELTS, v.b.) eşdeğer puan almak.

-Lisansüstü kesin kayıt için Türkçe Dil Bilgisi Yeterliliği aranır.

a) Adayların kesin kayıttan önce Türkçe dil bilgisi düzeyinin yüz üzerinden 50 tam puan ve üzeri (Harfli sisteme göre C ve üzeri) olduğunu belgelemeleri gerekir.

b) Adaylar Türkçe dil bilgisi düzeyini üniversitelerin yapacağı Türkçe yeterlilik sınavından ya da Türkçe Eğitim Merkezlerinin (TÖMER) yapmış olduğu sınavlardan başarılı olduklarını resmi olarak belgeledikten sonra, öğrenimlerine başlayabilirler.

c) Lisans ya da yüksek lisans eğitimini Türkiye'deki herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumunda tamamlayan adaylardan Türkçe Yeterlilik şartı aranmaz.

d) Türkçe dil bilgisi düzeyini sağlayamayan adayların kesin kayıt hakkı 1 yıl saklı kalır. 1 yıl içerisinde gerekli şartı sağlayan adaylar kesin kayıt yaptırıp öğrencilik hakkı kazanırlar.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yerleştirme

MADDE 7

- Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularının değerlendirmesi dosya üzerinden yapılır. Başvuruları değerlendirmek üzere Anabilim Dalı Başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile her bir Anabilim Dalı veya Bilim Dalı için 3 veya 5 kişilik jüriler kurulur. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilgili kurulun önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

- Kayıt hakkı kazanan adaylara “kabul mektubu” gönderilir. Kendilerine kabul mektubu gönderilen öğrenciler, aşağıda istenen belgeleri akademik takvimde belirtilen kayıt tarihleri arasında Enstitü Öğrenci İşleri Ofisi’ne getirerek kesin kayıtlarını yaptırırlar.

 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

- Diploma (Aslı)

- Transkript (Aslı)

- Doktora programlarına kayıt için, ÜDS veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından (TOEFL, IELTS, v.b.) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuç belgesi.

- Dış temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesi'nin aslı

- Pasaportun fotokopisi

- İkametgâh Adresi (belgesi)

- Fotoğraf (6 Adet )

- Öğrenim ücretinin ödendiğine dair banka dekontu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelik

MADDE 8 Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler eğitim öğretimleri süresince Enstitülerin yürürlükteki lisansüstü yönetmeliklerine tabidir.

Öğrenim Ücreti

MADDE 9 Öğrenim ücretleri her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yürürlük

MADDE 10 Bu Yönerge Balıkesir Üniversitesi Senatosunun kararı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11–Bu Yönerge hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür

İletişim
© 2020 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu