Senato: 25/08/2011   2011/9-5

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

BAĞIL DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Balıkesir Üniversitesi fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin başarı durumlarına ilişkin esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Balıkesir Üniversitesi’ne bağlı (tıp fakültesi ve yabancı diller yüksekokulu hariç) fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge 20.08.2011 tarih ve 28031 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Balıkesir Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

 

a) Ölçme: Öğrenci başarısının gözlemlenerek gözlem sonuçlarının sayı veya sayı sembolleri ile belirlenmesidir. Öğrenci başarısı 100’lük puanla belirlenir.

b) Değerlendirme: Öğrenci puanının bir ölçütle (bağıl-mutlak) karşılaştırarak bir değer yargısına ve/veya karara varma işlemidir.

c) Bağıl değerlendirme: Öğrencilerin yarıyıl içi çalışmaları (laboratuvar, kısa sınav, ödev vb.) ile ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı katkı paylarına göre hesaplanan ağırlıklı ortalamasını, sınıftaki o dersi alan diğer öğrencilerin puanlarını dikkate alarak başarı düzeyini belirleyen bir sistemdir.

ç) Doğrudan Dönüşüm Yöntemi: Öğrencinin bir dersteki başarı notunun belli bir ölçeğe göre harfli başarı notuna dönüştürülerek başarısının değerlendirilmesidir.

d) Not: Öğrenci puanlarının bir ölçütle (bağıl) karşılaştırılarak varılan değer yargısı ya da karar ifadesinin göstergesi olan harf ya da sayısal değerdir.

e) Ağırlıklı Ortalama: Her yarıyılda en az bir ara ve bir de dönem sonu sınavı yapılır. Ara sınavların %40’ı final sınavının ise %60’ı alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır.

f) Ham Başarı Notu: 100 puan üzerinden öğrencinin bir dersten yarıyıl/yıl içi (ara sınav) ve yarıyıl/yılsonu (dönem sonu) sınav notlarından hesaplanan ağırlıklı not’tur.

g) Bağıl Değerlendirme Katma Limiti (BDKL):  Bağıl değerlendirmeye alınacak öğrenci başarı notlarının 100 puan üzerinden belirlenen alt sınırıdır. Bu sınır tüm birimlerde ham başarı puanı 15 olarak uygulanır. BDKL altında kalan öğrencilere doğrudan FF notu verilir. Bağıl değerlendirmeye katılmazlar.

ğ) Başarı Notu Alt Limiti (BNAL): Bir dersten ya da uygulamadan başarılı olmak için gerekli başarı notu alt sınırı 30 olarak uygulanır. Ham başarı notu alt sınırının altında kalan öğrenciler başarısız sayılır ve doğrudan FF notu verilir. Ancak bu öğrenciler bağıl değerlendirmeye dahil edilirler.

h) Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı Alt Limiti (YSSL): Bir dersten veya uygulamadan başarılı olmak için gerekli yarıyıl/yıl sonu sınavı notu alt sınır değerini ifade eder. YSSL değeri 40 olarak uygulanır. 100 puan üzerinden 40’ın altında not alan öğrenciler başarısız sayılır ve doğrudan FF notu verilir. Ancak bu öğrenciler bağıl değerlendirmeye dahil edilirler.

ı) Başarı Katsayısı: Harflerle belirlenen başarı notunun 0.00 ile 4.00 aralığındaki karşılığıdır.

 

Bağıl Değerlendirme Uygulama Esasları

MADDE 5 - (1) Bağıl Değerlendirme uygulama esasları üç farklı yöntemle belirlenir.

 

a) Bağıl Değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı 10 ve altında ise;

1) Bir sınıfta dersi alan öğrencilerden bağıl değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı 10 ve altında ise öğretim üyesi, ham başarı puanını mutlak değerlendirme yaparak Tablo-1’e göre harf notuna dönüştürür.

Tablo-1

100 Tam Not Aralıkları

Not

Ağırlık katsayısı

Derecesi

Anlamı

90-100

AA

4.00

Pekiyi

Geçer

85-89

BA

3.50

İyi-Pekiyi

Geçer

80-84

BB

3.00

İyi

Geçer

70-79

CB

2.50

Orta-İyi

Geçer

60-69

CC

2.00

Orta

Geçer

55-59

DC

1.50

Zayıf-Orta

Şartlı geçer

45-54

DD

1.00

Zayıf

Şartlı geçer

44 ve Altı

FF

0.00

Başarısız

Geçmez

2) Ek sınav, mazeret, muafiyet ve benzeri sınav sonuçlarının nota dönüştürülmesi Tablo-1’e göre yapılır.

 

b) Bağıl Değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı 11-29 arasında ise;

1) Öğrencilerin ham başarı puanları sınıf ortalaması dikkate alınarak               Tablo-2’ye göre nota dönüştürülür. Bu dönüştürmede aşağıdaki adımlar izlenir:

I. Adım: Bağıl değerlendirmeye katılan öğrencilerin 100 üzerinden ham başarı puanlarının ortalaması hesaplanır.

II. Adım: Bu öğrenciler en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır.

III. Adım: Hesaplanan sınıf ortalamasının Tablo-2’deki “Sınıf Ortalama Sınırları” sütununda hangi aralıkta olduğu belirlenir.  

IV.Adım: Harfli not oranları sütunu altında yer alan not için belirlenen yüzde oranlarına göre, her bir harfli nota kaç öğrencinin düştüğü belirlenir. AA notundan başlayarak sıralanan listede öğrencilere not verilir.

V. Adım: Bir sınıftaki öğrenci sayısı ile harfli başarı notuna karşılık gelen yüzdeler sonucu elde edilen öğrenci sayılarının toplamının eşit olmaması durumunda öğrenci lehine davranılır.

VI. Adım: Bir sınıfta aynı başarı notuna farklı harfli not verilemez.

VII. Adım: Bir harf notuna düşen öğrenci yüzdesi 0.5 ve üstü durumlarda bir üste öteleme yapılır. Örnek: AA notuna düşen öğrenci yüzdesi 13,5 ise bu durumda %14 alınır.

                        Tablo-2

Sınıf Düzeyi

Sınıf Ortalama Sınırları

Harfli Not Oranları (% Öğrenci Sayısı)

AA

BA

BB

CB

CC

DC

DD

FF

Mükemmel

70 – 79.99

24

15.2

22.8

11.6

17.4

4.8

3.2

1

Çok iyi

62.5 - 69.99

18

14.4

21.6

12.8

19.2

7.2

4.8

2

İyi

57.5 - 62.49

14

12.8

19.2

14.4

21.6

9

6

3

Ortanın üstü

52.5 - 57.49

10

11.6

17.4

14.8

22.2

12

8

4

Orta

47.5 - 52.49

7

9.6

14.4

15.2

22.8

14.4

9.6

7

Zayıf

42.5 - 47.49

4

8

12

14.8

22.2

17.4

11.6

10

Kötü

£ 42.49

3

6

9

14.4

21.6

19.2

12.8

14

 

 

c) Bağıl Değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı 30 ve üzerinde ise;

1) Bağıl değerlendirmeye katılan öğrencilerin ham başarı puanları sınıf ortalaması dikkate alınarak Tablo-3 üzerinden nota dönüştürülür. Bu dönüştürmede aşağıdaki adımlar izlenir:

 

I. Adım: Bağıl değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin Sınıf ortalaması bulunur:  

  


 

           

 

= Sınıf puanlarının ortalaması

∑= Toplam

X= Öğrenci başarı puanı

 

                        II. Adım: Sınıfın Standart Sapması bulunur: 

  

 

 

 


 

S= Standart sapma

N= Sınıf mevcudu (bağıl değerlendirmeye katılacak öğrenci sayısı)

X= Öğrenci başarı puanı

∑= Toplam

∑X2= Bağıl değerlendirmeye katılan öğrenci başarı puanlarının karelerinin toplamı

(∑X)2= Bağıl değerlendirmeye katılan öğrenci başarı puanlarının toplamlarının karesi

 

III. Adım: Önce her bir öğrencinin Z puanı hesaplanır. Z puanı hesaplamada aşağıdaki formül kullanılır

Z= Bir öğrencinin Z puanı

X= Öğrencinin ham başarı puanı

= Sınıf başarı ortalaması

S= Standart sapma

 

IV. Adım: Z puanları aşağıdaki formül yardımı ile T puanına dönüştürülür.

T= 50 + 10 (Z)

T= Öğrenci T puanı

Z= Öğrencinin Z puanı (III. Adımda hesaplanan puan)

 

V. Adım: Her bir öğrencinin T puanı hesaplandıktan sonra tablo 3’e göre harf notu belirlenir.

                        Tablo - 3

Sınıf Düzeyi

Sınıfın Ortalama Not Ağırlığı

Bağıl Notların T notu cinsinden Sınıf Değerleri

AA

(4)

BA

(3.5)

BB

(3)

CB

(2.5)

CC

(2)

DC

(1.5)

DD

(1)

FF

(0)

Mükemmel

>70 ≤ 79.99

≥ 59

54-58.99

49-53.99

44-48.99

39-43.99

34-38.99

29-33.99

< 29

Çok İyi

>62.5 ≤69.99

≥ 61

56-60.99

51-55.99

46-50.99

41-45.99

36-40.99

31-35.99

< 31

İyi

>57.5 ≤62.49

≥ 63

58-62.99

53-57.99

48-52.9

43-47.99

38-42.99

33-37.99

< 33

Ortanın Üstü

>52.5 ≤57.49

≥ 65

60-64.99

55-59.99

50-54.99

45-49.99

40-44.99

35-39.99

< 35

Orta

>47.5 ≤52.49

≥ 67

62-66.99

57-61.99

52-56.99

47-51.99

42-46.99

37-41.99

< 37

Zayıf

>42.5 ≤47.49

≥ 69

64-68.99

59-63.99

54-58.99

49-53.99

44-48.99

39-43.99

< 39

Kötü

< 42.49

≥ 71

66-70.99

61-65.99

56-60.99

51-55.99

46-50.99

41-45.99

< 41

 

2) BDKL koşulunu sağlayan ama YSSL ve Başarı Notu Alt Limitini (BNAL) aşamayan öğrencilere doğrudan FF verilir ve sınıf ortalamasına dahil edilir.

 

d) Staj, öğretmenlik uygulaması, dönem projesi, bitirme projesi, bitirme tezi ve seminer dersi ve benzeri derslerde bağıl değerlendirme sistemi kullanılmaz.

 

e) Sınıf ortalaması 80 ve üstü olan öğrenciler Tablo-1’e göre değerlendirilirler.

 

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Yönerge Balıkesir Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Yönerge hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.