BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Balıkesir Üniversitesi tarafından yürütülen Pedagojik Formasyon Programına öğrenci kayıtlarını, eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge pedagojik formasyon programı derslerinin ve açılacağı yarıyılların belirlenmesine, ders programları ile içeriklerinin düzenlenmesine ve dersleri yürütecek öğretim elemanlarının görevlendirilme esaslarına ilişkin ilkeleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve 21.01.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararı uyarınca hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönergede geçen

 

a)      Üniversite: Balıkesir Üniversitesi’ni,

b)      Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörü’nü,

c)      Senato: Balıkesir Üniversitesi Senatosu’nu,

d)     Yönetim Kurulu: Balıkesir Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,

e)      Komisyon: Pedagojik Formasyon Komisyonu’nu,

f)       Lisans öğretimi: Fakültelerde yürütülen eğitim-öğretimi,

g)      Mezun: lisan düzeyindeki programlardan mezun olanları,

h)      Dersler: Pedagojik formasyon derslerini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

 

Programın Açılması

MADDE 5- (1) Pedagojik Formasyon Programı Yükseköğretim Kurulunun izniyle açılır.

(2)Pedagojik formasyon programına ait düzenlemeler Rektör tarafından belirlenen Rektör Yardımcısı başkanlığında ilgili birim yöneticilerinde oluşan Pedagojik Formasyon Komisyonu  tarafından yürütülür.

 

Öğrenim Süresi

MADDE 6- (1) Pedagojik Formasyon Programının süresi, lisans öğrenimi devam eden öğrenciler için 5. Yarıyıldan başlamak üzere 2 yıl, mezun öğrenciler için 1 yıldır. Normal süresi içerisinde mezun olamayan öğrencilere 2 yarıyıl ek süre tanınır. Ek süre sonunda mezun olamayan ve devamını aldığı tek dersten başarısız öğrencilere, 1 akademik yıl boyunca yapılacak yarıyıl sonu sınavlarına katılma hakkı verilir ve bu sınavlarda arasınav notuna bakılmaksızın 60 puan alan öğrenciler başarılı sayılır. Öğretmenlik uygulaması dersi için bu ek sınav hakkı kullanılamaz.

Öğrenim Ücreti

MADDE 7- (1) Pedagojik Formasyon Programı isteğe bağlı olup ücretlidir. Pedagojik Formasyon Programına devam eden öğrencilerin ödeyeceği öğrenim ücretinin miktarı her eğitim-öğretim yılı başında Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Programa devam eden öğrenciler, kayıtlarını yeniletebilmek için her yarıyıl öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Kaydın silinmesi halinde, alınan öğrenim ücreti iade edilmez.

 

Başvuru ve Kayıt

MADDE 8- (1) Lisans programına devam eden Balıkesir Üniversitesi lisans öğrencilerinden bölüm ders planlarının ilk 4 yarıyılında yer alan tüm dersleri almış ve bu derslerden en fazla ikisinden başarısız durumda olanlar ve ilk 4 yarıyıl ağırlıklı not ortalaması 2.5/4 ve üzerinde olanlar Pedagojik Formasyon Programına başvuru hakkı kazanırlar.

            (2) 8(1) maddesindeki şartları sağlayamayan öğrenciler 6. yarıyıl sonunda bu şartları sağlamaları halinde programa kayıt hakkı kazanırlar.  

(3) Mezun olan ve not ortalaması 2.5/4 ve üzerinde olanlar 1 yıllık Pedagojik Formasyon Programına başvurabilir.  Mezuniyet not ortalaması 100’lük sisteme göre hesaplanmış mezun öğrencilerin Başvuru şartı olarak 4’lük sistemdeki 2.5 not ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığı Yükseköğretim Kurumunun Not Dönüşüm Cetveli esas alınarak hesaplanır.

(4) Pedagojik Formasyon Programına başvuru tarihi her akademik yıl başında Pedagojik Formasyon Komisyonu tarafından belirlenir ve ilan edilir. Başvurular belirlenen tarihte başvuru formu ve transkript ile ilgili Fakülte Öğrenci İşlerine yapılır.

 (5) Başvurular kontenjanın üzerinde ise, programa kabul edilecek öğrenciler not ortalamasına göre sıralanarak belirlenir ve Dekanlık tarafından ilan edilir.

(6) Kayıt yenileme ve ders alma işlemleri, Üniversite akademik takviminde belirlenen tarihler arasında yapılır.

(7) Dikey geçiş yoluyla fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler, bölümlerinin hazırlamış olduğu ilk 4 yarıyıl derslerinden oluşan intibak programını başarı ile tamamlamaları ve 6. yarıyıl sonunda genel not ortalamasını 2.5 ve üzerine çıkarmaları durumunda 8(2) maddesindeki şartlara göre Pedagojik Formasyon Programına kaydolabilirler.

(8) Yatay geçiş yapan öğrenciler 8(1) maddesindeki şartları sağladıkları takdirde geçiş yaptıkları sınıftaki öğrencilerle aynı haklara sahip olurlar.

(9) Çift anadal programına devam eden öğrenci ikinci anadal programında açılan Pedagojik Formasyon Programına başvurabilir.  

 

Eğitim-Öğretim Planı

MADDE 9- (1) Pedagojik Formasyon Programında okutulacak dersleri Yükseköğretim Kurulu belirler. Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda Pedagojik Formasyon Komisyonu tarafından belirlenen eğitim-öğretim planları ve kontenjanları her akademik yıl öncesinde Rektörlüğe sunulur ve Senatonun onayından sonra yürürlüğe girer.

 

Ders Alma

MADDE 10- (1) Pedagojik Formasyon Programına devam eden öğrencilerin danışmanlığı, lisans programı danışmanları tarafından sürdürülür. Bir yıllık Pedagojik Formasyon Programı öğrencileri için Dekanlık tarafından bir danışman görevlendirilir.

(2) Öğrenciler, kayıt yenileme süresi içinde öğrenim ücretini yatırdıktan sonra danışmanlarının denetiminde ders alma formunu bizzat doldurarak alacakları dersleri belirlerler. Kayıt yenileme işlemi danışmanın onayından sonra kesinleşir. Eğitim-öğretim planlarından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu derslerin yerine konulan dersi, yoksa gerekli toplam krediyi tamamlamak üzere başka bir ders alırlar.

(3) Derse devamda Balıkesir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 17. Madde hükümleri uygulanır.

(4) Bir yarıyılda alınabilecek en fazla ders yükü, yarıyıl toplam ders kredisinden 4 kredi fazla olabilir.

(5) Öğrenciler öncelikle tekrar derslere kayıt yaptırırlar. Ders programında derslerin çakışması durumunda üst yarıyıla ait ders alınamaz.

            (6) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

(7) Pedagojik Formasyon Programı derslerinden her ne sebeple olursa olsun muafiyet mümkün değildir.

 

Başarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

            MADDE 11- (1) Uygulama dersleri dışındaki dersler için en az bir ara sınavı ve dönem sonu sınavı yapılır. Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı % 40, dönem sonu değerlendirmelerinin başarı notuna katkısı   % 60 olarak hesaplanır.

            (2) Sınavların değerlendirilmesinde mutlak değerlendirme yapılır 100 tam not üzerinden en az 60 alan öğrenciler başarılı sayılır.

(3) Başarısızlık ya da herhangi bir nedenle tekrar edilen derslerde alınan en son not geçerlidir.

            (4) Pedagojik Formasyon Programı lisans programından bağımsız bir program olup bu programda almakta olduğu derslere ilişkin notların, öğrencinin öğrenim gördüğü bölümdeki genel not ortalamasına hiçbir etkisi yoktur.

            (5) Pedagojik Formasyon Programında alınan dersler ayrı bir transkriptte gösterilir.

 

Kaydın Silinmesi

MADDE 12- (1) Mazereti olmadan kaydını üst üste iki yarıyıl yenilemeyen,

(2) Bu Yönergenin 5 inci maddesinde belirtilen süreler içerisinde öğrenimini tamamlamayan,

(3) Bölümünden mezuniyet dışında her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen öğrencinin kaydı silinir.

 

Sertifika

MADDE 13- (1) Pedagojik Formasyon Programı derslerinin tamamını başaran öğrencilere ilgili alanın pedagojik formasyon sertifikası verilir. Sertifikayı almak için lisans programından mezun olmak şarttır. Bu sertifika Fakülte Dekanı tarafından imzalanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Diğer Hükümler

MADDE 14- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Balıkesir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile yetkili kurul kararları uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönerge Balıkesir Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 16- (1)  Bu Yönerge hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

ÇİZELGE- 1

 

 

PEDAGOJİK FORMASYON DERSLERİ

 

 

 

Sıra

Adı

Kredisi

1

Eğitim Bilimine Giriş

2 0 2

2

Gelişim Psikolojisi

2 0 2

3

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

2 0 2

4

Program Geliştirme ve Öğretim

2 0 2

5

Ölçme ve Değerlendirme

2 0 2

6

Sınıf Yönetimi

2 0 2

7

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2 2 3

8

Özel Öğretim Yöntemleri

3 2 4

9

Rehberlik

2 0 2

10

Öğretmenlik Uygulaması

2 6 5

 

 

21-10-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇİZELGE–2

 

 

5. YARIYILDA LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI DERSLERİ VE YARIYILLARI

 

 

 

5. Yarıyıl (Güz)

Dersin Adı

Kredisi

Eğitim Bilimlerine Giriş

2 0 2

Gelişim Psikolojisi

2 0 2

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

2 0 2

 

 

6. Yarıyıl (Bahar)

Dersin Adı

Kredisi

Program Geliştirme ve Öğretim

2 0 2

Ölçme ve Değerlendirme

2 0 2

Sınıf Yönetimi

2 0 2

 

 

7. Yarıyıl (Güz)

Dersin Adı

Kredisi

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2 2 3

Özel Öğretim Yöntemleri

3 2 4

 

 

8. Yarıyıl (Bahar)

Dersin Adı

Kredisi

Rehberlik

2 0 2

Öğretmenlik Uygulaması

2 6 5

 

 

 

            Öğretmenlik Uygulamasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan “Aday Öğretmen Kılavuzu”ndan yararlanılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇİZELGE–3

 

MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI DERSLERİ VE YARIYILLARI

 

Güz Yarıyılı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Gelişim Psikolojisi

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

Program Geliştirme ve Öğretim

Ölçme ve Değerlendirme

 

 

Bahar Yarıyılı

Sınıf Yönetimi

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Özel Öğretim Yöntemleri

Rehberlik

Öğretmenlik Uygulaması