2023 Sözleşme Dönemi Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları
  • 2023-11-01

2023 Sözleşme Dönemi Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları

Eğitim Alma Hareketliliğine Katılabilmek için Asgari Şartlar

Personel eğitim alma hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı istihdam edilmiş ve kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında iş akdi olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Kadrosu farklı bir kurumda olup sözleşmeli olarak başka bir yükseköğretim kurumunda olan personel, hareketliliğe, kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumda başvurur. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

Gidilecek Kurum

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, Balıkesir Üniversitesi'nde istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir.

Faaliyetin Süresi

Eğitim alma hareketliliği faaliyetinin süresi en az 2 iş günü, en fazla 2 ay olarak gerçekleştirilebilmekte olup, 2023 sözleşme dönemi için 3+2 (3 gün faaliyet,2 gün yol) olmak üzere toplam 5 gün olarak planlanmıştır. Katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda faaliyet geçersiz kabul edilir. Faaliyetler, 2023 Projesinin bitiş tarihi olan 31.07.2025 tarihine kadar tamamlanmalıdır.

Online Başvuru ve Evrakları

Erasmus + Programı çerçevesinde 2023 sözleşme dönemi Eğitim Alma Hareketliliği programından faydalanmak isteyenlerin 21 Kasım 2023 tarihine kadar online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurumlarının Erasmus+ Yükseköğretim Personel Hareketliliği ilan, başvuru ve seçim işlemleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.02.2022 tarih ve 12994 sayılı yazısı uyarınca Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Portalı üzerinden yürütülecektir.

Başvuruya eklenmesi gereken belgeler aşağıda yer almaktadır:

Kabul Mektubu (Invitation Letter): Personelin kabul edildiğine dair misafir olunacak kurum/şirket yetkilisinden gelen davetiye yazısı (Acceptance Letter) olup başvuru esnasında online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Yabancı dil belgesi (ÜDS/KPDS/TOEFL/YDS, vb. geçerliliği olan bir dil belgesi): Eğer var ise başvuru esnasında online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Eğitim alma hareketliliği için iş planı (Mobility Agreement for Training): Hem gönderen hem de misafir olunan kurum/işletme tarafından onaylanmış ve taraflarca imzalanmış bir iş planının olması ve bu iş planının (taranmış kopyasının) başvuru esnasında online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seçim sonuçları için geçici liste 24 Kasım 2023 günü Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin web sayfasından ilan edilecektir. Kesin sonuçların ilanı 27 Kasım 2023’de yapılacaktır.

Değerlendirme, Rektörlükçe ‘resmi görevlendirme’ ile görevlendirilmiş bir seçim komisyonu tarafından yapılacaktır. Değerlendirme kriterleri, oluşturulan komisyon tarafından Uygulama El Kitabı V. 2023’de belirtilen çerçeve dikkate alınarak belirlenmiştir. Kriterler aşağıda yer almaktadır.

Hibeler

Personel Hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah miktarları ülkelerin yaşam standartları göz önüne alınarak, Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

GİDİLEN ÜLKELERE GÖRE HİBE MİKTARLARI

GİDİLEN ÜLKELERE GÖRE HİBE MİKTARLARI

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük Hibe Miktarları (Avro)

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

 

162

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

 

144

Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya

126

  

 Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanmalıdır.

100-499 km arası       

180 avro

500-1999 km arası     

275 avro

2000-2999 km arası   

360 avro

3000-3999 km arası   

530 avro

4000-7999 km arası   

820 avro

8000 km ve üzeri       

1500 avro

 

Talep eden personel Erasmus+ personel hareketliliği hibesinden feragat ederek faaliyetten yararlanabilir.

 

 Kontenjan sayısı:

Ulusal Ajansın 2023 sözleşme dönemi için üniversitemize sağladığı hibe miktarı çerçevesinde eğitim alma hareketliliği için 8 (Gidilen ülkelere göre değişiklik gösterebilir) kişi kontenjan belirlenmiştir.

Seçim Sonuçlarına itiraz:

İlan edilen seçim sonuçlarına itiraz etmek isteyen personel, geçici liste ilan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde dilekçe ile Balıkesir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne başvuruda bulunabilir. İtiraz başvuruları seçim komisyonu tarafından değerlendirilerek, personele bilgi verilecektir.

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 

TABAN PUAN OLUŞTURMA:

100 PUAN

2014 – 2020 veya 2021 – 2027 dönemleri içinde programdan 1 kez faydalanmış olmak

-10

2014 – 2020 veya 2021 – 2027 dönemleri içinde programdan 2 kez faydalanmış olmak

-15

2014 – 2020 veya 2021 – 2027 dönemleri içinde programdan 3 ve 3+ kez faydalanmış olmak

-20

Dil belgesi sunmak (en az 55 puan almış olmak gerekli)

+%10’u

İdari personel olmak

+10

Dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik faaliyete katılım (mobility agreement’da detaylandırılması gerekli)

+5

Engelli Personel olmak (belge gerekli)

+10

Gazi Personel ile şehit ve gazi yakını personel olmak (belge gerekli)

+10

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında Yapay Zeka ile ilgili faaliyetlere katılım (mobility agreement’da detaylandırılması gerekli)

 

+5

Kendileri veya 1. Derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar

+10

Vatandaşı olunan ülkeye başvuru yapma

-20

Erasmus Dersi Açmış Olmak

+10

Erasmus+ Bölüm Koordinatörü olmak (başvuru ilan tarihi itibariyle son 1 yıl içinde bölümünden öğrenci göndermiş olmak kaydıyla puan verilecektir)

+5

Önceki dönemlerde hareketlilik gerçekleştirilen kuruma tekrar başvuruda

bulunma (Son 5 yıl)

-20

Bir önceki yıl gitmeye hak kazandığı halde mücbir sebepler dışında gerekçe göstermeksizin gitmekten vazgeçme

-20

Aynı proje dönemi içerisinde programların birinden

faydalanmış/faydalanacak olmak

-20

 

  Not: Değerlendirme yapılırken puanlar toplanır ve taban puandan çıkarılır.

 

Puanların eşitliği durumunda;

1- İdari personele, engelli personele ve gazi personel ile şehit ve gazi yakını personele,

2- Bölümünde, biriminde idari görevi bulunan personele,

3- AB projelerinde görev almış (belgelendirmek kaydıyla) personele,

4- Önceki yıllarda koordinatörlük yapmış olan (belgelendirmek kaydıyla) personele,

5- Son iki akademik yıl içerisinde bölümünde/biriminde personel hareketliliği toplamı bakımından daha az hareketlilik gerçekleştirmiş bölüm/birimlere,

6- Balıkesir Üniversitesi'nde hizmet süresi daha uzun olan personele,

7- Program dahilinde daha az hareketlilik gerçekleştirilmiş olan ülkeyi tercih eden personele,

8- Yaşı daha genç olan personele,

öncelik tanınır.

 

 

* İlan süresince yapılan koordinatörlük atamaları geçersiz sayılacaktır.

* Adayların iş planları bulundukları bölüme uygun olmalıdır. Mobility agreement belirgin ve detaylandırılmamış ise başvuruları geçersiz olacaktır.

* Adaylar aynı dönem içinde iki hareketlilik türünden sadece bir tanesinden faydalanabilirler.

* Haklarında adli veya idari soruşturma olanlar hareketlilikten faydalanamazlar.

* Yükseköğretim kurumu gerekli gördüğü taktirde, değerlendirme ölçütlerinde değişiklik yapabilir.

 

Erasmus+ Personel Hareketliliği aday başvurularının değerlendirilmesinde yukarıdaki ölçütler değerlendirme komisyonu tarafından esas alınacaktır.

 

 

 

 

Adres

Uluslararasi iliskiler Arastirma ve Uygulama Merkezi Rektörlük Binasi, 5. Kat, Çagis kampüsü, 10145, Balikesir

İletişim

+90 266 612 1452 +90 266 612 1400 / 101620 - 101621 - 101622
erasmus@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: