Genel Öğrenci İşlemleri

Güz ve bahar dönem başlangıçlarından önce, enstitümüz sayfasında güncel olarak duyurulan tarihlerde başvurular ve kayıtlar alınmaktadır.

E-Devlet Üzerinden veya Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'ye giriş yaparak Belge talepleri kısmından Öğrenci Belgesi Talep edip e-imzalı şekilde alabilir siniz..

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'ye giriş yaparak Belge talepleri kısmından Transkript Belgesi Talep edip e-imzalı şekilde alabilir siniz..

Belirlenen Tarihlerde İnternet Üzerinden Başvuru Yapılmasını, Başvurusu Onaylanan Adayın Mülakatları İlanı Belirtilen Tarihte Yapılmaktadır. Mülakat Sonucu Kazanan Adayların Kesin Kayıtları da yine ilan da belirtilen tarihlerde yapılır.

Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar öğrenci olma hakkını kaybetmektedir. Bu adayların yerine sırasıyla yedek listedeki adaylar ilan edilerek kabul edilirler.

Enstitümüze bağlı Anabilim Dallarının yüksek lisans(tezli/tezsiz) ve doktora programlarının her birinin başvuru kriterlerine http://www.balikesir.edu.tr/bau_yonetim/yukleme/birim/32/yonetmelikyeni.pdf bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Yüksek lisans ve doktora programlarının kabul ettikleri lisans-yüksek lisans mezuniyet dallarıile ilgili koşullar Anabiim Dalları tarafından belirlenir ve Lisansüstü kontenjanlarına ilişkin ilanda yayınlanır.

Kesin Kaydınız Yaptırdığınız Takdirde. Öğrenci Kimlik Kartları Basımından Sonra Size Mail gelmektedir. Mailleri Takip etmeyi unutmayınız.

Başvurularda ve puan hesaplamalarında lisans not ortalaması, 4'lük sisteme göre kullanılmaktadır. Adaylar mezun oldukları üniversitelerin not dönüşüm tablosunu kullanmakta; dönüşüm tablosu olmayan üniversiteler için YÖK dönüşüm tablosu esas alınmaktadır. (Üniversitenize ait not dönüşüm tablosu olmadığını ve bu nedenle YÖK dönüşüm tablosunu kullandığınızı belgelemeniz gerekmektedir.)

(1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlarına enstitü yönetim kurulunun kararı ile yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Açık olan programlar için yatay geçiş kontenjanları, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve ilan edilir.
(2) Öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilmesi için gerekli olan koşullar şunlardır;
a) Üniversitenin lisansüstü programına kabul için öngördüğü koşullara sahip olması,
b) Tezli yüksek lisans programları için kayıtlı olduğu programda iki yarıyıldan fazla süre kullanmamış olması, doktora programları için dört yarıyıldan fazla süre kullanmamış olması ve yeterlik sınavına girmemiş olması,
c) Devam etmekte olduğu programda aldığı her bir dersten, yüksek lisansta 100 üzerinden en az 75 veya 4.0 üzerinden en az 2.5, doktora/sanatta yeterlikte 100 üzerinden en az 85 veya 4.0 üzerinden en az 3.5 alarak başarılı olması.
(3) Bu şartları sağlayarak yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciye bu Yönetmelikteki danışman atama koşullarına uygun olarak enstitü yönetim kurulu kararı ile bir danışman atanır. Öğrenci, diğer yükseköğretim kurumlarından aldığı dersleri; danışmanın önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kayıtlı olduğu programın zorunlu kredi toplamının %50’sini aşmamak koşulu ile krediden saydırabilir. Öğrencinin derslerdeki başarı durumu ile ilgili değerlendirme, 22 nci maddeye göre yapılır.
(4) Yurtiçi/yurtdışı öğrenci değişim programlarına ilişkin uygulamalar, ilgili mevzuat ve Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür.

Enstitümüz Formlar Kısmında Bulunan İzin İstem Formu'nu (Mazeretini)Belgelendirerek İlgili Anabilim Dalı Bölüm Sekreterliğinden Üst Yazı ile Gelmesi Gerekmektedir.

Enstitümüz Formlar Kısmında Bulunan Diğer Anabilim Dalı/Enstitü/Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma İstem Dilekçesini Doldurarak Bölüm Sekreterliğinden Üst Yazı ile Gelmesi Gerekmektedir. (Anabilim Dalı Dışından En Fazla 3 Ders Sayıdırılabilmektedir.)

Enstitümüz Formlar Kısmında Bulunan

Ders Saydırma Kredi Transferi Formu

Formunu Doldurup ilgili Anabilim Dalına İmzalatıp Bölüm Sekreterliği Aracılığı ile Enstitümüze Gönderilir. Yönetim Kurulu Kararı İle Anabilim Dalına Bildirilir.

Enstitümüz Formlar Kısmında Bulunan Diğer Anabilim Dalı/Enstitü/Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma İstem Dilekçesini Doldurarak Bölüm Sekreterliğinden Üst Yazı ile Gelmesi Gerekmektedir. (Üniversite Dışı Yükseköğretim Kurumlarında En Fazla 3 Ders Sayıdırılabilmektedir.)

22 Kasım 2019 tarih ve 30956 sayılı Resmi Gazete'de yer alan yönetmelik değişikliği ile özel öğrenci statüsü değişmiş olup aşağıdaki madde eklenmiştir. "Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. " Bu bağlamda sadece farklı bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenciler enstitümüze özel öğrenci olarak başvura bilirler. Bu başvuruların Enstitümüze ilgili Enstitülerin yönetim kurulu kararlı ile iletilmesi gerekmektedir.

Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programları arasında geçiş yapılmaz.

Danışman değişikliği, tez/sanat eseri raporu konusu belirlenene kadar, öğrencinin ve/veya danışmanın gerekçeli başvurusu üzerine danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir. Tez/sanat eseri raporu konusu belirlendikten sonra, öğrencinin ve danışmanın ortak kararıyla veya danışmanın vefatı durumunda yeni bir danışman atanır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da alınır. (Danışman Değişikliği Önerisi Formunu Doldurarak Bölüm Sekreterliğinden Üst Yazı ile Gelmesi Gerekmektedir.)

Bilimsel hazırlık programı, aşağıda belirtilen adaylar için Bilimsel Hazırlık Komitesi önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla uygulanır:
a) Lisans eğitimini, ilgili anabilim/anasanat dalının yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanda tamamlamış adaylar,
b) Yüksek lisans eğitimini, ilgili anabilim/anasanat dalının doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanda tamamlamış adaylar.

Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler 6 krediden az ve 21 krediden fazla olmamak koşuluyla ders aldırılır.

Öğrencinin isteği, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 18. maddesinde belirtilen hallerde öğrencilere izin verilir:

Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata yönünden itirazda bulunabilir. İtiraz dilekçesini, sınav sonucunun ilan edildiği tarihten en geç beş iş günü içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim eder, anabilim/anasanat dalı başkanlığı itiraz dilekçesini ilgili öğretim elemanına iletir. Maddi hataya ilişkin itirazın değerlendirme sonucu, anabilim/anasanatdalı başkanlığı tarafından Enstitüye iletilir ve Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Mezuniyet süreci tamamlanan öğrencinin diploması Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma Ofisi tarafından, mezuniyet tarihini takip eden 1 ay içerisinde (yaklaşık olarak) hazırlanmaktadır. Diploma, kişinin bizzat kendisine veya bu hususta noter vekaleti verdiği yakınlarına elden verilmek suretiyle teslim edilir. Posta vb. yollarla veya vekaleti olmayan herhangi bir kişiye (birinci derece akraba dahi olsa) diploma teslimi yapılması mümkün olmamaktadır.

Mevcut Lisanüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre azami süre;
Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında: 3 yarıyıl
Tezli Yüksek Lisans Programlarında: 6 yarıyıl
şeklinde uygulanmaktadır. Belirtilen süreler sonunda öğrenimini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Programlarımızın çalışma alanları, ders içerikleri, akademik kadroları vb. bilgilerine şu bağlantıdan erişilebilmektedir:

https://obs.balikesir.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx

gir

Adres

Balıkesir Üniversitesi Rektörlük Binası, Fen Bilimleri Enstitüsü, 4. Kat Çağış Yerleşkesi / Balıkesir

İletişim

(0266) - 612 14 00
baufbe@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: