Genel Bilgiler

Kamu idarelerinin faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlayan iç denetim, Türk Kamu Yönetimine 24.12.2003 tarih, 25326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile giriş yapmıştır.

İç denetim faaliyetinin var oluş sebebi; kurumun iç kontrol, risk yönetimi ve genel yönetim süreçlerinin etkinliğini, bir başka deyişle bu sistemlerin öngörüldüğü şekilde işleyip işlemediğini tespit etmek ve varsa olumsuzlukların giderilmesini sağlayarak hedeflenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılamayacağı konusunda ilgili taraflara makul düzeyde bir güvence vermektir.

İç denetim fonksiyonunun mevcut denetim anlayışımızda ve uygulamada yer almayan farklı nitelik ve özellikleri:

* İç denetim sertifikalı iç denetçiler tarafından gerçekleştirilir.
* İç denetim risk odaklıdır; yüksek risk içeren alanlara denetim önceliği verilir.
* Sistematik ve süreklidir; görev verildikçe değil, üç yıllık plan ve yıllık programlar dahilinde yapılır.
* Sadece mevzuata uygunluk denetimi ve mali denetim değil, sistem denetimi, performans denetimi ve bilgi teknolojisi denetimlerini de kapsar.
* Sürekli eğitim ve mesleki gelişim zorunludur.
* İç denetçilere atandıkları tarihte verilen sertifikaları, üç yıllık dönemler itibariyle çalışmasının sonuçlarına göre derecelendirilir.
* Uluslararası çalışma ve raporlama standartları vardır.
* Uluslararası meslek ahlak kuralları vardır.
* Kamu idarelerinin iç denetim sistemlerinin koordinasyonu ve uyumlaştırılması hizmetlerini yürüten merkezi bir kurul (İç Denetim Koordinasyon Kurulu) mevcuttur.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü Rektörlük Binası Kat:6 Balıkesir

İletişim

0266 612 14 00 (1606)
icdenetim@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: