Mevzuat & Yönergeler

 

* Daire Başkanlığımız Tarafından Yürütülen İş ve İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar 

* İnsan Kaynakları Birimi Olarak Görev, Yetki ve Sorumluluklarımız

Akademik Personelin Görevlendirmeleri (2547/39.md.)

Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel Ödül Yönergesi

* Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel Ödül Başvuru Formu

* Balıkesir Üniversitesi 2023 Yılı Akademik Personel Ödül Başvuru Takvimi

Balıkesir Üniversitesi İdari Personel Ödül Yönergesi

* Balıkesir Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi

 

- Üniversitemiz Kriterleri

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterleri

Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (Sağlık Bilimleri)  EK-1

Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (Fen Bil. ve Sos. Bilimler)  EK-2

 

9 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”

 

*   Üniversitemiz Setanosunun 08.02.2018 gün ve 2018/1-7 sayılı oturumunda kabul edilen "Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Üniversitemiz Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli İstihdamında Uygulanacak Kriterler, Değerlendirmeye Alınacak Faaliyetler ve Değerlendirmede Kullanılacak Puanlama Sistemi" 

 

 

- Kanunlar

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu


- Yönetmelikler

Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik

Akademik Teşkilat Yönetmeliği

Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği

Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmenlik

Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik

Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

Doçentlik Sınav Yönetmeliği

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik

Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler İle Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kamu Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Lisansüstü Öğretim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

Sosyal Hizmetler Kanunun Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik

Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu ve Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelik

Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği

 

- Usul ve Esaslar

Doktora Derecesine Sahip Türk veya Yabancı Uyruklu Nitelikli Araştırmacıların Yükseköğretim Kurumlarında Kısmi Zamanlı Görevlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Adres

Çağış Yerleşkesi, Bigadiç Yolu 17 Km BALIKESİR

İletişim

+90-266-612 14 00 - 08
akadper@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: