Spor Faaliyetleri Yönergesi

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ YÖNERGESİ

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç

MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı, Yükseköğrenim gençliğinin spor ihtiyaçlarının karşılanmasını, öğrencilerin sosyal ilişkileri ve özgüvenlerinin geliştirilmesini, ülke sporuna kaynak oluşturan öğrenci ve sporcuların teşvik edilmesini ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamaktır.

 Kapsam

MADDE 2- (1)Bu Yönerge, Balıkesir Üniversitesi öğrenci ve personeline yönelik, Spor Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Düzenlenmesi hizmetinin verilmesi hakkındaki esasları kapsar.

 Dayanak

MADDE 3- (1)Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve 03/02/1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmenliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar

MADDE 4- (1)Bu Yönergede geçen;

Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,

Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörü,

Daire Başkanlığı: Balıkesir Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

Daire Başkanı: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanını,

Spor Birimi: Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Spor Birimini

Spor Şube Müdürü: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı spordan sorumlu Şube Müdürünü,

Birim Şefi: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spordan sorumlu Şefini,

Öğretim Elemanı: Balıkesir Üniversitesi öğretim elemanlarını,

Yönetici ve İdareci: Üniversitelerarası Spor kafilelerinin başında görevli idari ve teknik personeli,

Spor Temsilcisi: Balıkesir Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yükseokulu Spor Temsilcisini

Öğrenci: Balıkesir Üniversitesi Öğrencisini,

Sporcu: Balıkesir Üniversitesi’ni temsilen spor yarışmalarına katılan öğrenci sporcuları,

Yarışma: Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Balıkesir Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Avrupa Üniversiteler Spor Birliği ve yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen her türdeki sportif müsabakayı, spor faaliyetleri, organizasyonları, yarışmaları, toplantıları, araştırmaları, çalıştayları, seminerleri,

ifade eder.

 İKİNCİ BÖLÜM

Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Birimleri ve Görevleri

Birimler

MADDE 5- (1) Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Birimleri şunlardır:

a) Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu,

b) Spor Organizasyonu Komitesi,

c) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Spor Birimidir.

 Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu

MADDE 6- (1)Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu;

a) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü,

b) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı,

c) Spor Şube Müdürü,

ç) Rektörce belirlenen dört öğretim elemanından oluşur.

 Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulunun Görevleri

MADDE 7- (1) Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Başkanlığında toplanır.

(2) Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Her eğitim-öğretim yılı başında, yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda Üniversitenin temsil edileceği spor dallarını belirlemek, bu amaçla spor etkinlikleri ve organizasyonlarına ilişkin gerekli kararları almak ve alınan kararı Daire Başkanlığına teklif etmek.

b) Yurt içi ve yurt dışı Üniversiteler arası yarışmalardaki yönetici, idareci ve teknik personeli belirlemek.

 Spor Organizasyonu Komitesi

MADDE 8- (1)Spor Organizasyonu Komitesi;

a) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü,

b) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı,

c) Spor Şube Müdürü,

d) Birim Şefinden oluşur.

 Spor Organizasyon Komitesinin Görevleri

MADDE 9- (1) Spor Organizasyonu Komitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Başkanlığında toplanır.

(2) Spor Organizasyonu Komitesinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Üniversite içi yarışma ve faaliyetlerin teknik toplantılarını, kura çekimlerini yapmak, Turnuva programlarını hazırlamak, spor temsilcileri ile toplantı yaparak yarışmalarda yardımcı olmak.

b) Üniversite içi spor faaliyetleri organizasyonu kapsamında oynanan müsabakalarda meydana gelen konularda karar almak ve Daire Başkanlığını bilgilendirmek.

 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Birimi

MADDE 10- (1) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Birimi, Üniversitede hizmet verdiği tüm kesimin sağlık, sosyal, kültürel danışma, rehberlik ve spor ihtiyaçlarını karşılamak için ilgili mevzuatça verilen görevleri yürüten dairenin birimidir.  

 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Biriminin Görevleri

MADDE 11- (1) Spor hizmetleri olarak öğrencilerin ve çalışanların beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlara disiplinle çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek, boş zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamak üzere aşağıdaki hizmetleri yürütür:

            a) Spor hizmetlerinin ilgili mevzuat gereğince etkin, verimli ve amaca uygun bir şekilde koordinasyonunu sağlamak.

b) Spor faaliyetlerinin,  organizasyonlarının ve yarışmaların yapılacağı saha ve alanların etkin kullanılmasını sağlamak.

c) Rektörlüğün izniyle Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu alandaki çalışmaları yaygınlaştırmak, Üniversiteyi temsilen öğrencilerin yarışma ve karşılaşmalara katılmalarını sağlamak.

            ç) Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu ile Spor Organizasyonu Komitesinin sekreterya hizmetlerini yürütmek.

            d) İlgili mevzuatın verdiği diğer görevleri yürütmek.   

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Spor Faaliyetleri ve Yarışmaları

 Spor Faaliyetleri

MADDE 12- (1) Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu, Spor Organizasyonu Komitesi ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından; Yönergenin amaçları doğrultusunda, Üniversite öğrencilerinin ve personelinin, Üniversite içi ve Üniversiteler arası yapılan tüm spor faaliyetleri, etkinlikleri, yarışmaları, araştırmaları, toplantıları, çalıştayları ve seminerleri ile ilgili gerekli faaliyetler yürütülür.

(2) Üniversite içi yapılacak takım sporu faaliyetleri ile ilgili olarak; her Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu için bir Spor Temsilcisi belirlenir ve bu temsilcilerin Daire Başkanlığı ile irtibat halinde olması sağlanır.

 Yarışmalar

MADDE 13- (1) Yarışmalar, öğrencilerin; kaynaşmasını, ders dışı zamanlarının faydalı bir şekilde değerlendirilmesini ve tüm spor ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan spor faaliyetleridir.

(2) Üniversite içi spor faaliyetleri; öğrencilere uygun olarak, üniversitenin saha, tesis ve malzeme imkanları göz önünde tutularak organize edilir. Üniversite içi spor faaliyetleri; takım spor yarışmaları ve bireysel spor yarışmaları şeklinde iki şekilde yapılır.

(3) Üniversitelerarası spor faaliyetleri;Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından belirlenen yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda Üniversiteyi temsil edecek spor takımlarımızın katılacağı yarışmalardır. Bu yarışmalar;

a)Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organizasyonu yapılan Türkiye Üniversiteler Arası Yarışmalar,

b) Avrupa Üniversite Spor Birliği tarafından organizasyonu yapılan Avrupa Üniversiteler Arası Yarışmalar,

c) Türkiye de bulunan özel, vakıf ve devlet üniversitelerinin düzenledikleri yarışmalar,

ç) İlgili kurum ve kuruluşlarca organizasyonu yapılan yarışmalar,

d) Balıkesir Üniversitesinin organizasyonunu yaparak diğer üniversitelerin katıldığı yarışmalardır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Üniversite İçi ve Üniversiteler Arası Spor Faaliyetleri

Üniversite İçi Spor Faaliyetleri

MADDE 14- (1) Üniversite içi spor faaliyetleri ile ilgili olarak belirlenen branşlar da organizasyona katılımın sağlanması amacıyla, Daire Başkanlığı tarafından Üniversite birimlerine resmi yazı ile faaliyet istek formu gönderilir.

(2) Üniversite birimleri hangi branşlar da katılacaklarını ve branşlarla ilgili yapılacak toplantılarda birimleri temsil edecek spor temsilcilerini resmi yazı ile Daire Başkanlığına bildirir.

(3) Spor Organizasyonu Komitesi tarafından branşlar la ilgili müsabaka takvimi ve fikstürler belirlenir, spor temsilcileri eşliğinde kura çekimi yapılır.

(4) Yapılacak spor yarışmaları için görev alacak hakem ve personel sayısı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından belirlenir ve Daire Başkanlığına bilgi verilir.

 Üniversiteler Arası Spor Faaliyetleri

Madde 15- (1) Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organizasyonu yapılan spor faaliyetleri aşağıdaki şekilde düzenlenir:

a) Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından üniversiteler arası yarışma katılım programı çerçevesinde katılım talep formunun Daire Başkanlığına gönderilmesinden sonra, talep formu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna iletilir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından tahmini katılacak branşlar, branş sorumluları ve hazırlanan raporlar on gün içerisinde Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kuruluna gönderir. Katılım ve sorumlular listesi Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilmesinden ve Üniversitenin katılması uygun görülen branşlar ve branş sorumluları, Daire Başkanlığına bildirilmesinden sonra, Daire Başkanlığının teklifi Rektörün onayı ile karara bağlanır. Belirlenen yarışmalara katılacak branşların idari ve teknik hazırlıkları ve malzeme listelerini Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu yapar ve on gün içerisinde Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kuruluna bildirilir.

(2) Avrupa Üniversite Spor Birliği Tarafından Organizasyonu Yapılan Spor Faaliyetleri aşağıdaki şekilde düzenlenir:

a) Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunu tarafından Avrupa Üniversiteler arası yarışmalara katılacak takımların Avrupa Üniversite Spor Birliği katılım talep formunun Daire Başkanlığına gönderilmesinden sonra, talep formu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna iletilir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından tahmini katılacak branşlar, branş sorumluları ve hazırlanan raporlar on gün içerisinde Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kuruluna gönderir. Katılım ve sorumlular listesi Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilmesinden ve Üniversitenin katılması uygun görülen branşlar ve branş sorumluları, Daire Başkanlığına bildirilmesinden sonra, Daire Başkanlığının teklifi, Üniversite Yönetim Kurulunun ve Rektörün onayı ile karara bağlanır. Belirlenen yarışmalara katılacak branşların idari ve teknik hazırlıkları ve malzeme listelerini Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu yapar ve on gün içerisinde Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kuruluna bildirilir.

(3) Türkiye’de Bulunan Özel, Vakıf ve Devlet Üniversiteleri ile Kurum ve Kuruluşlarca Organizasyonu Yapılan Spor Faaliyetleri aşağıdaki şekilde düzenlenir:

a) Organizasyonu yapılacak spor faaliyetlerinin davet yazılarının Daire Başkanlığına gönderilmesinden sonra, davet yazıları Daire Başkanlığı tarafından Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna iletilir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından tahmini katılacak branşlar, branş sorumluları ve hazırlanan raporlar on gün içerisinde Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kuruluna gönderir. Katılım ve sorumlular listesi Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilmesinden ve Üniversitenin katılması uygun görülen branşlar ve branş sorumluları, Daire Başkanlığına bildirilmesinden sonra, Daire Başkanlığının teklifi Rektör onayı ile karara bağlanır. Belirlenen yarışmalara katılacak branşların idari ve teknik hazırlıkları ve malzeme listelerini Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu yapar ve on gün içerisinde Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kuruluna bildirilir.

(4) Balıkesir Üniversitesi Tarafından Organizasyonu Yapılan Üniversiteler Arası Spor Faaliyetleri aşağıdaki şekilde düzenlenir:

a) Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından, her eğitim öğretim yılı başında üniversitemiz tarafından düzenlenmesi düşünülen üniversiteler arası spor faaliyetlerinin hangi branşlarda yapılacağı görüşülür ve Rektör onayı ile karara bağlanır. Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından tahmini katılım olabilecek branşların belirlenmesi ve bu branşlarla ilgili bir rapor hazırlanması Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan istenir. Tahmini katılım olabilecek branşların idari ve teknik hazırlıklarını ve malzeme ihtiyaçları tespitini Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu yapar ve on gün içerisinde Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kuruluna bildirir.

 ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

Katılım Sonucu

MADDE 16- (1) Spor Faaliyetlerine katılan tüm branşlara ait yarışmaların sonuç raporları, ilgili branş müsabaka görevlileri tarafından müsabakaların bitimini takip eden on gün içerisinde Daire Başkanlığına gönderilir.

 İzinli Sayılma

MADDE 17- (1) Üniversite İçi ve Üniversiteler Arası Spor Faaliyetlerine katılacak sporcu öğrenciler bu faaliyetlerle çakışan ders, sınav, uygulama, seminer vb. eğitim faaliyetlerinden müsabaka süresince Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile mazeretli izinli sayılırlar.

 YEDİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönerge hükümlerini, Rektör yürütür.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi 10145 BALIKESİR

İletişim

0-266-6121400
sks@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: