Yönetmelik

12 Eylül 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28763

YÖNETMELİK

Balıkesir Üniversitesinden:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Üniversitesine bağlı olarak kurulan Balıkesir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Balıkesir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (BAÜTÖMER): Balıkesir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Balıkesir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Yönetim Kurulu: Balıkesir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ç) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,

d) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurtdışında ve yurtiçinde Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk Kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca şubeler açmak, yabancılara, yurtdışındaki Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçe’yi öğretmek.

b) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

c) Yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe’yi öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenlere yönelik kurslar açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar hazırlamak.

ç) Türkçe’yi daha iyi şekilde öğretmeyi, Türkiye’yi ve Türk Kültürünü en güzel şekilde tanıtmayı teşvik amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller vermek.

d) Ana dil olarak Türkçe’nin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak.

e) Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı ile Filoloji Bölümlerinde uygulanan dil öğretimi metotlarını geliştirebilmek için çalışmalarda bulunmak.

f) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, Türkçe’yi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, videokaseti, bantlar hazırlatmak, kitaplar ve broşürler yayınlamak, yayınlatmak.

g) Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ile benzer birimlerin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek.

ğ) Türk Dili öğretiminin daha verimli hale getirilebilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırılmalı çalışmalar yapmak.

h) Dil öğretimi metotları ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak.

ı) Yurtdışında yaşayan Türk çocuklarına, Türk Dilini öğrenebilmeleri için kısa süreli uyum kursları düzenlemek.

i) Çeşitli dillerde çeviriler yapmak ve bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkide bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanları ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle iki Müdür yardımcısı görevlendirilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.

ç) Merkezin ve bağlı birimlerin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

d) Her öğretim yılı sonunda istenildiği takdirde Merkezin genel durumu ve işleyişi ve o öğretim yılının çalışmaları hakkında Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra hazırladığı raporu Rektöre sunmak.

e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği iş bölümlerini yapmak, gerekirse Merkezde çalışma komisyonları oluşturmak, komisyon başkanlarını görevlendirmek.

f) Merkezde görevlendirilecek personel teklifinde bulunmak.

g) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcılarından ve Merkezin çalışma alanları ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört kişi olmak üzere yedi üyeden oluşur. Üyeler üçer yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine Rektör tarafından yeni görevlendirme yapılır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerden beşinin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Ayda en az bir defa Müdürün başkanlığında toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektöre önerilmesine karar vermek.

c) Müdürce hazırlanan faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

ç) Merkeze bağlı şubelerin açılması veya kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını belirlemek.

e) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda karar vermek.

f) Müdür tarafından hazırlanan Merkezin yatırım ve plan tasarısını değerlendirerek onaylamak ve Rektöre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanları

MADDE 11 – (1) Merkezde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama, yayın ve danışmanlık ile bu Yönetmelik hükümlerine göre ders vermek, ders ve test kitapları ile sınav soruları hazırlamak, sınav yapmak, kurslara ve kültürel etkinliklere katılmak, genel ağ ve internet sayfası tasarımı, uzaktan dil öğretimi çalışmaları ve benzeri görevler yerine getirilmek üzere öğretim elemanları görevlendirilebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisinin tamamını veya bir kısmını Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Necatibey Eğitim Fakültesi B Blok Kat: 3 Dinkçiler Mah. Soma Cad. Merkez/BALIKESİR

Bizi Takip Edin: