Yönerge

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

 

Amaç

 

MADDE-1 (1) Bu yönergenin amacı; Balıkesir Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE-2 (1) Bu yönerge, Balıkesir Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına yurtdışından öğrenci kabulü ile ilgili kontenjan belirlenmesi, başvuru koşulları, seçme-yerleştirme ile diğer konuları kapsar.

 

Dayanak

MADDE-3 (1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 6. 7. ve 14. maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları” dikkate alınarak düzenlenmiştir.

 

Tanımlar

 

MADDE-4 (1) Bu yönergede geçen;

  1. BAUNYÖS : Balıkesir Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavını,
  2. Fakülte: Balıkesir Üniversitesine bağlı fakültelerini,

c) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Balıkesir Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

ç) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Balıkesir Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,

  f)Yüksekokul: Balıkesir Üniversitesine bağlı Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarını,

ifade eder.

 

 

 İKİNCİ BÖLÜM

Genel Koşullar

 

Kontenjanlar

 

MADDE-5 (1) Programlara yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları; ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 veya 50’den az olan diploma programlarında en az iki, 51 ve 100 arası olan programlarda en az üç, 101 ve üzerinde olan diploma programlarında ise en az dört olmak üzere birimlerin önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanarak ilgili kılavuz ile ilan edilir.

 

Başvuru

 

MADDE-6 (1) Başvuru Hakkına Sahip Olan Adaylar; Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:

            a) Yabancı uyruklu olanların,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı tanınan hakların Kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurtdışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların,

(ç) (1) 01.02.2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (Lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (Ortaöğretiminin (Lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine,

(2) 01.02.2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adayların yurtdışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (Lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (Ortaöğretiminin (Lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

 d) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan

GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

başvuruları kabul edilir.

2) Başvuru Hakkına Sahip Olmayanlar;

a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

b) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

(c) Birinci fıkranın (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (6.maddenin birinci fıkrasının (ç) bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

            ç) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya birinci fıkranın b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların,

başvuruları kabul edilmez.

 

Başvuru için gerekli belgeler

 

MADDE-7 (1) Başvuru için istenen belgeler her yıl Balıkesir Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir ve Üniversitemiz web sayfasında ilan edilir.

 

Başvuru esasları

 

MADDE-8 (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kontenjanlar, başvuru şartları ve tarihleri Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenerek Balıkesir Üniversitesi web sayfasında ilan edilir.

(2) Başvurular, başvuru formu Balıkesir Üniversitesi web sayfası üzerinden belirlenen tarihler arasında doldurularak gerçekleştirilir. Başvuru formundaki beyan edilen bilgilerin doğruluğundan öğrenci sorumludur. Eksik veya yanlış beyan yapan adaylar kayıt hakkını kaybeder.

(3) Üniversitemizce yapılacak olan BAUNYÖS Sınavına başvuru yapıldıktan sonra başvurusunu geri alanlar, sınava girmeyenler ve/veya herhangi bir programa yerleştirilemeyen adayların sınav ücretleri geri ödenmez.

(4) Üniversitemizin Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilen bölümlerine başvurular, ilan edilen kontenjan, tarih ve koşullara göre ilgili birimlere yapılır. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programları tercih edecek adayların BAUNYÖS’e girip en az 40 puan alması zorunludur.

(5) İnternet üzerinden yapılan başvurularda, verilen bilgiler doğru kabul edilir ancak, değerlendirme ve kesin kayıt sırasında veya daha sonraki bir tarihte yanıltıcı, yanlış bilgi verildiği anlaşılanların kayıt işlemleri iptal edilir.

                (6) Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

 

 

Başvuruda Kabul Edilecek Sınavlar

 

            MADDE-9 (1) Adayların başvuru için Balıkesir Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (BAUNYÖS) ve eşdeğer sınavlardan almaları gereken taban puanlar Ek-1’de belirtilmiş olup, Üniversite Senatosu tarafından yeni sınav türleri eklenebilir.

(2) Başvuru için kabul edilen sınavların birbirlerine göre eşdeğerliği Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

(3) Yerleştirme işlemleri, BAUNYÖS ve  Ek-1’deki tabloda yer alan diğer uluslararası ve ulusal sınav türlerine göre yapılır. EK-1’deki puanlar; 0.90 katsayı ile çarpılarak değerlendirmeye alınır

(4) Yerleştirme işlemlerinde ülke barajı uygulanmaz.

 

Yerleştirme işlemleri

 

MADDE-10 (1) Başvuru ve Değerlendirme işlemlerini yürütmek, tanıtıcı doküman ve katalog hazırlamak yurtdışı eğitim fuarlarına katılmak vb. işlemler üniversite bünyesindeki Yurtdışı Öğrenci Ofisi tarafından yürütülür.

(2) Yabancı Uyruklu Öğrencilerin değerlendirme ve yerleştirme işlemlerini kesinleştirmek ve yapılacak itirazları karara bağlamak üzere yapılacak işlemler Üniversitemiz bünyesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından sorumlu Rektör Yardımcısı Başkanlığında, Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve Rektör tarafından seçilen 6 (altı) öğretim elemanından oluşan “Yurtdışı Öğrenci Kabul Komisyonu” tarafından yürütülür.

(3) Kayıt hakkı kazananlar www.balikesir.edu.tr web sayfasında ilan edilir.  

(4) Süresinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler.

(5) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümler hariç boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme, ülke barajı aranmaksızın bu yönergede belirtilen esaslara göre yapılır.

(6) Balıkesir Üniversitesi ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.

(7) Yerleştirme listesi “Yurtdışı Öğrenci Kabul Komisyonu”nun onayı ile kesinleşir.

(8) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden programlarda BAUNYÖS’ün %40’ı ile ilgili birim tarafından yapılacak olan özel yetenek sınavı sonucunun % 60’ı alınarak sıralama yapılır.

(9) Tüm sınav sonuçları aşağıdaki formüllere göre BAUNYÖS puanlarına dönüştürülerek yerleştirme işlemlerinde kullanılacaktır.

 

 

ydp=40+yeyp-yedpeyp-edp*op-edp

 

 

 

ydp = Öğrencinin Aldığı Uluslararası Sınav Puanının BAUNYÖS

           Dönüşüm Puanı

yeyp =  BAUNYÖS’den  Alınabilecek En Yüksek Puan

yedp = BAUNYÖS’den Üniversitemizin Kabul Ettiği En Düşük Puan 

eyp = Uluslararası  Sınavdan Alınabilecek En Yüksek Puan

edp = Uluslararası Sınavda Üniversitemizin Kabul Ettiği En Düşük Puan

op = Öğrencinin Aldığı Uluslararası Sınav Puanı

 

 

(10) BAUNYÖS ile Üniversitemize bağlı Fakülte veya Yüksekokullardaki bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

 

Kayıt için gerekli belgeler

 

MADDE-11 (1) Kayıt için istenen belgeler Üniversitemiz web sayfasında ilan edilir.

 

Türkçe Yeterlik Düzeyi

 

MADDE -12 (1) Türkçe yeterlik düzeyleri;

                 (1) Türkçe yeterlik düzeyleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyleri

Puan Aralıkları

Açıklamalar

C1

70-100

Türkçesi yeterlidir. Öğrenimine başlayabilir.

B2

60-69

Türkçesi kısa zamanda gelişebilir.

Üniversitemizde öğrenimine başlar, ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini C1 seviyesine çıkarmak zorundadır.

B1

50-59

Türkçe seviyesi üniversitemizde öğrenime başlamaya yeterlidir, ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini C1 seviyesine çıkarmak zorundadır

A2

40-49

Türkçesi yetersizdir. Bu öğrenciler 1 yıla kadar izinli sayılacaklardır. 1 yıl sonunda Balıkesir TÖMER ya da diğer üniversitelerin TÖMER’lerinde açılacak Türkçe hazırlık kurslarına devam ederek Türkçe yeterlik seviyelerini C1 seviyesi çıkarmak zorundadırlar.

 

 (2) Başvuran adaylar, Türkçe yeterlik düzeylerini belgelendirmek zorundadır. (Üniversitelerin TÖMER belgeleri ve  Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen belgeler geçerlidir)Ancak bu belgeyi sunamayan adayların Türkçe yeterlik düzeyleri Balıkesir TÖMER tarafından yapılacak Türkçe Yeterlik Sınavı sonucuna göre belirlenir

(3) Türkçe yeterlik düzeyleri B2, B1, A2 ve A1 olan adaylar için Balıkesir TÖMER tarafından Türkçe Yeterlik Sınavı düzenlenir. Bu sınavdan başarısız olan öğrenciler ile Türkçe Seviyesini yükseltmekle yükümlü olan öğrenciler Balıkesir TÖMER tarafından düzenlenen Türkçe kurslarına katılabilirler.

 (4) Türkçe yeterlik düzeyleri A2 ve A1 olanlar ile Balıkesir TÖMER tarafından yapılan Türkçe Yeterlik Sınavına girmeyen ya da sınava girerek başarısız olan öğrenciler, Balıkesir TÖMER tarafından düzenlenecek olan Türkçe kurslarına katılabilecekleri gibi, diğer yükseköğretim kurumlarınca düzenlenen Türkçe kurslarına katılarak yeterlik düzeylerini yükseltmeleri için ilgili Yönetim Kurulu kararı ile izinli sayılırlar. Derslerin dönemlik olduğu birimlerde ara dönemde dil yeterliği sağlayan öğrenciler takip eden dönemin başında eğitim-öğretime başlayabilir. Bu öğrenciler birbirinin devamı niteliğinde olan dersleri ancak   danışman onayıyla alabilirler. Bir yılın sonunda C1 düzeyi Türkçe yeterlik belgesini alanlar bu belgelerini eğitim-öğretim yılı başlamadan önce ilgili fakülte-yüksekokuluna ibraz eder. Gerekli görüldüğünde ibraz edilen belgelerin geçerliliği Balıkesir TÖMER tarafından onaylanır. Bu öğrencilerden bir yıl sonunda C1 düzeyi Türkçe yeterlik belgesini sunamayan veya Balıkesir TÖMER tarafından düzenlenen Türkçe Yeterlik Sınavında başarılı olamayanlar için 1 yıl daha ek süre verilir. Bu süreler içerisinde başarısız olanların Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Türkçesi yetersiz olan öğrenciler kabul edildikleri bölüm/programa kayıtlarını yaptırmak ve öğrenim harçlarını zamanında yatırmak zorundadırlar. Bu öğrencilerden kaydı dondurulup TÖMER’e kaydolduğunu belgelendirenlerin öğrenim harçları iade edilir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

 

MADDE-13 Mülga

 

Katkı payı/öğrenim ücreti ve mali güvence

 

MADDE-14 (1) Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretleri Bakanlar Kurulu Kararlarına uygun olarak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Ayrıca, yurtdışından gelecek öğrencilerin maddi imkanlarının üniversitemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye imkan sağlamasını temin etmek amacıyla, şart ve esasları üniversitemizce belirlenecek maddi bir güvence miktarı ve/veya şekli belirlenerek adayın bunu sağlaması istenebilir.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık giderleri öğrenciler tarafından yaptırılacak sağlık sigortası kapsamında ve kendileri tarafından karşılanır.

 

Ek hükümler

 

MADDE -15 (1) Bu yönergenin kapsamında olduğu halde hakkında hüküm bulunmayan hususlarda Üniversite Senatosu ilgili Kanun, Yönetmelik, Yükseköğretim Genel Kurul Kararı ve bu Yönerge hükümlerine aykırı düşmemek kaydı ile gerekli düzenlemeler yapabilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

 

MADDE -16 (1)  28.03.2013 tarih ve 2013/3-11 sayılı Senatoda kabul edilen Balıkesir Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

 

MADDE -17 (1) Bu Yönerge, Balıkesir Üniversitesi Senatosunca kabul edilip, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE-18 (1) Bu yönerge hükümlerini, Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN KABUL EDİLEN ULUSAL VE ULUSLARARASI SINAV TÜRLERİ

                                                                                                                                    EK-1

Ülke Adı

Sınavın Adı

Açıklama

Kabul Edilen Puan

Geçerlilik Süresi

En Düşük

En Yüksek

TÜRKİYE

BAUNYÖS

Balıkesir Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı

4 Yıllık Programlar için

40

80

1 yıl

5 Yıllık Programlar için

50

6 Yıllık Programlar için

65

TÜRKİYE

YKS

ÖSYM tarafından yapılan Üniversite Giriş Sınavı 

4 Yıllık Programlar için

180

500

1 yıl

5 Yıllık Programlar için

260

6 Yıllık Programlar için

380

ABD

SAT I

Üniversite Giriş Sınavı 

4 Yıllık Programlar için

1000

1600

2 yıl

5 Yıllık Programlar için

1150

6 Yıllık Programlar için

1375

ABD

ACT (American College Test)

Üniversite Giriş Sınavı 

4 Yıllık Programlar için

21

36

2 yıl

5 Yıllık Programlar için

25

6 Yıllık Programlar için

30

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

GAOKAO

Üniversite Giriş Sınavı 

4 Yıllık Programlar için

480

750

2 yıl

5 Yıllık Programlar için

548

6 Yıllık Programlar için

649

ENDONEZYA

UAN veya UN (Ujian Akhir National)

Üniversite Giriş Sınavı 

4 Yıllık Programlar için

60

100

2 yıl

5 Yıllık Programlar için

70

6 Yıllık Programlar için

85

KENYA

Certıfıcate Of Secondary Educatıon

Üniversite Giriş Sınavı 

4 Yıllık Programlar için

45

79

2 yıl

5 Yıllık Programlar için

54

6 Yıllık Programlar için

66

KAZAKİSTAN

Kazakistan Ulusal Üniversite Testi

Üniversite Giriş Sınavı 

4 Yıllık Programlar için

60

100

2 yıl

5 Yıllık Programlar için

70

6 Yıllık Programlar için

85

AFGANİSTAN

KONKUR Sınavı

Üniversite Giriş Sınavı 

4 Yıllık Programlar için

250

350

2 yıl

5 Yıllık Programlar için

275

6 Yıllık Programlar için

313

 

TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı Uluslar arası Bilim Olimpiyatları

TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı Uluslar arası Bilim Olimpiyatlarında Altın, Gümüş, Bronz madalyaya sahip olanlar (bu adaylardan taban puan şartı aranmaz, yerleştirmede öncelik tanınır)

TÜRKİYE

Diğer yükseköğretim kurumlarının yapmış olduğu yurtdışından öğrenci seçme sınavları (YÖS)

Balıkesir Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen ve doğrulama kodu hizmeti sağlayan sınavlar kabul edilir.

 

                                                                                    

 

Adres

Uluslararasi iliskiler Arastirma ve Uygulama Merkezi Rektörlük Binasi, 5. Kat, Çagis kampüsü, 10145, Balikesir

İletişim

0266 612 1400 / 101879
yos.ofis@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: