Yönetmelik

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1)BuYönetmeliğin amacı ve kapsamı; Tıp Fakültesi ve Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları hariç, Balıkesir Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanan önlisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve  44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Mülga (R.G.29.07.2012-28368)

b) Danışman: Fakülte ve meslek yüksekokullarında bölüm başkanlıkları, yüksekokullarda müdürlükler tarafından görevlendirilen ve öğrenciyi eğitim-öğretim süresince izleyip yardımcı olan öğretim elemanını,

c) Fakülte: Balıkesir Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi dışındaki fakülteleri,

ç) İlgili Kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında yüksekokul kurulunu,

d) İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında yüksekokul yönetim kurulunu,

e) Meslek Yüksekokulu: Balıkesir Üniversitesine bağlı ön lisans düzeyinde eğitim öğretim yapılan meslek yüksekokullarını,

f) Mutlak değerlendirme: Başarı notunun 100 tam puan üzerinden sayısal olarak değerlendirildiği sistemi,

g) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Balıkesir Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

ğ) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Balıkesir Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,

i) Üniversite Yönetim Kurulu: Balıkesir Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

j) Yüksekokul: Balıkesir Üniversitesine bağlı lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan

yüksekokulları,

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Eğitim-Öğretim Esasları

 

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 4 - (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak ilgili kurulların önerisi üzerine Senato bir dersin yıllık okutulmasına karar verebilir.

(2) Akademik yıl, güz ve bahar dönemi olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl en az yetmiş işgünüdür. Senato, gerek gördüğünde bu süreyi değiştirebilir. Kayıt ve yarıyıl sonu sınav dönemleri bu sürenin dışındadır.

(3) Staj, kurs gibi eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esaslar ilgili kurulun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

(4) Yaz öğretimi, 15/7/1999 tarihli ve 23756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümlerine göre açılabilir.

(5) Kayıt, eğitim-öğretim ve sınav dönemlerini içeren akademik takvim her yıl Senato tarafından belirlenir.

Üniversiteye kayıt

MADDE 5 - (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına girmeye hak kazanan adayın, ilan edilen süre içinde, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında istenen belgelerle ilgili birimlere başvurarak kaydını yaptırması gerekir. Süresi içinde katkı payını veya öğrenim ücretini yatırıp kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Kayıt yenileme

MADDE 6 - (1) Öğrencilerin her yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde, öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ders seçimini yaparak danışmanın onayı ile kayıtlarını yenilemeleri gerekir.

(2) Öğrenci, ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kaydını yenilemek zorundadır.

(3) Belirlenen tarihlerde kaydını yenileyemeyen öğrenci, mazereti, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmek kaydıyla ders alma bırakma günlerinde ders seçimi yaparak kaydını yenileyebilir. Bu süre içinde de kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyıl kaydını yenilememiş sayılır ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(4) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 7 - (1) Bilim alanı bir yabancı dil olan eğitim-öğretim programları dışında eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Ancak ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda tamamen veya derslerin en az %30’u olmak üzere kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.

Yabancı dil hazırlık programı

MADDE 8 - (1) Yabancı dilde yeterlik-seviye tespit sınavı usulleri ve hazırlık sınıfının açılması ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

Türkçe hazırlık programı

MADDE 9 - (1) Türkçe yeterlik-seviye tespit sınavını başaran yabancı uyruklu öğrenciler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına başlar. Türkçe yeterlik-seviye tespit sınavına girip başarısız olan veya bu sınava girmeyen yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe hazırlık sınıfına devam eder. Bu öğrencilere ilişkin konularda ilgili kurulun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilir.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 10 - (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında örgün öğretim yapılır. Ancak ilgili kurulun gerekçeli önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile uzaktan, yaygın, açık öğretim ve dışarıdan (ekstern) öğretim de yapılabilir.

 

 

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 11 - (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan önlisans programlarında azami dört yıl, dört yıllık lisans programlarında azami yedi yıl,  beş yıllık lisans programlarında azami sekiz yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlarda ise azami dokuz yıl içinde programlarını başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler; 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 12 - (1) Eğitim-öğretim planları, her yıl Mayıs ayı içinde, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre ilgili bölüm, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine ilgili kurulun görüşü alındıktan sonra Senato tarafından onaylanır.

(2) Eğitim-öğretim planı; teorik dersler ile seminer, atölye, laboratuar, klinik çalışma, saha uygulaması, okul uygulamaları gibi uygulamalardan ve varsa stajlardan oluşur. Teorik derslerin ve seminerlerin, bir yarıyıl süre ile haftada bir ders saati bir kredidir. Uygulama, laboratuar, atölye, proje, bitirme, klinik çalışması ile saha uygulaması çalışmasının haftada bir saati, yarım kredi olarak kabul edilir.  Eğitim-öğretim planlarında; derslerin kredileri, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ndeki karşılık değerleriyle birlikte belirtilir.

(3) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saatleri, kredi değerleri ve varsa ön koşulları  ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili Kurul kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(4) Eğitim-öğretim planlarında, haftalık toplam kredi en az 16 ve en çok 20 kredi olacak şekilde düzenlenir. Bu sınırlamaya, ortak zorunlu dersler dahil değildir. Bu sınırlamalar zorunlu durumlarda Senato kararı ile değişebilir.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 13 - (1) Her öğrenci için bir danışman görevlendirilir. Danışman, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme, ders alma-bırakma işlemleri danışman onayı ile yapılır. Danışmanlık Senatonun belirleyeceği esaslara göre yürütülür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler ve Değişim Programlarına İlişkin Esaslar

Dersler

MADDE 14 - (1) Eğitim-öğretim planındaki kredili ve kredisiz dersler; zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ortak zorunlu dersler olarak belirtilir.

(2) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki yabancı dil dersleridir.

Değişim programları

MADDE 15 - (1) Yurtiçi ve yurtdışı diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilir. Öğrencinin gittiği üniversitede alacağı derslerin belirlenmesine ve geri dönüşte aldığı derslerdeki başarı notlarının değerlendirilmesine, Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilgili bölümün görüşü üzerine ilgili yönetim kurulu karar verir.

 

Ders alma-bırakma

MADDE 16 - (1) Birinci yılda öğrenimine başlayan ön lisans ve lisans öğrencisi, kayıtlı olduğu yarıyıla ait bütün dersleri almakla yükümlüdür. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerin muafiyetleri, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri gereği yerine getirilir.

(2) İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1.80’in altında olan ön lisans ve lisans öğrencileri, takip eden yarıyılda en fazla 20 kredilik derse kayıt yaptırabilirler.  Genel not ortalaması her yarıyıl sonunda 1.80 ve üzerinde olan ön lisans ve lisans öğrencileri ise takip eden yarıyılda en fazla 26 kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Bu sınırlamalar zorunlu durumlarda Senato kararı ile değişebilir.

(3) İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda, genel not ortalaması 2.80 ve üstünde olan lisans öğrencileri; öğrenim gördüğü yarıyıllarda almadığı ders veya alıp başarısız olduğu ders olmamak şartı ile danışmanlarının onayı ile bir üst sınıftan kredi sınırları içerisinde kalarak derslere kayıt yaptırabilirler.

(4) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen esaslara göre kayıt yaptıracak öğrenciler; kayıt yaptırmak istedikleri derslere öncelikle alt yarıyıllardaki dersleri seçerek, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki esaslar çerçevesinde kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez, girse de notu iptal edilir.

Derslere devam

MADDE 17 - (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Kuramsal (teorik) saatlerin %30’undan, uygulama saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin dönem sonu sınavına giremez. Ancak, Üniversite Yönetim Kurulunca, Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendirilen öğrenciler bu süreler içerisinde izinli sayılırlar.

(2) Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, devam koşulu aranmaz. Bu dersler için daha önceki dönemlerde alınan notlar geçersizdir.

Ders muafiyetleri

MADDE 18 - (1) Muafiyet sınavları, Senato tarafından belirlenen dersler için açılır. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilir. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez yararlanırlar. Muafiyet sınavlarında başarılı sayılmak için en az CC notu almak gerekir.

(2) Fakülteye/yüksekokula/meslek yüksekokuluna ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, ilk iki hafta içinde daha önce öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu dersler için muaf olmak isteği ile ilgili birime başvurabilirler. Başvurular Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili kurullarca değerlendirilir. Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar,  bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen notlara dönüştürülerek transkriptinde gösterilir ve akademik ortalamalara dahil edilir.

 

Öğrencilerin ders/dersler almaları

MADDE 19  (1) Balıkesir Üniversitesi öğrencileri, Senato tarafından kabul edilen yönerge hükümlerine uygun olarak diğer yükseköğretim kurumlarından ders/dersler alabilirler.

(2) Diğer yükseköğretim kurumlarının öğrencileri, Senato tarafından kabul edilen yönerge hükümlerine uygun olarakÜniversiteden ders/dersler alabilirler.

(3) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin notları, 22 nci maddeye göre dönüştürülerek değerlendirilir.

(4) Yaz okulu döneminde alınan derslerin kredileri ne olursa olsun öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki kredileri esas alınır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

 

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 20 - (1) Her ders için en az bir ara sınavı, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı yapılır.

   (2) Bir dersin dönem sonu ve/veya bütünleme sınavına girebilmek için 17 nci maddedeki devam koşullarını yerine getirmek; uygulamalardan başarılı olmak gerekir.

 (3) Sınavların detayları Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde dersi veren öğretim elemanı tarafından hazırlanan ve ilgili kurullarca onaylanan ders tanıtım formlarında belirtilir ve dönem başında ilan edilir.

(4) Sınavların tarihleri, ilgili yönetim kurulunca belirlenerek o dönemin sınavlarından en az onbeş gün önce öğrencilere duyurulur. İki yarıyıl süren bir dersin dönem sonu sınavı, yılsonunda yapılır.

(5)  Sınav sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde açıklanır ve ilgili bölüme teslim edilir.

(6) Sınav evrakları iki yıl boyunca saklanır.

Mazeret sınavı

MADDE 21 - (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, ara sınavlardan herhangi birine haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılabilir.

Başarı değerlendirmesi ve notlar

MADDE 22 - (1) Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı % 40, dönem sonu değerlendirmelerinin başarı notuna katkısı % 60 olarak hesaplanır. Bir dersin başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre; aşağıdaki harfli başarı notlarından birisine dönüştürülür :

Başarı Notu          Katsayı

AA

4.00

BA

3.50

BB

3.00

CB

2.50

CC

2.00

DC

1.50

DD

1.00

FF

0.00

 

(2) Diğer değerlendirmelerde aşağıdaki harf notları kullanılır:

a) YT (yeterli) ve YZ (yetersiz) notları; ilgili kurul kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamalarına katılması uygun görülmeyen derslerde başarının gösterilmesi için kullanılır. Böyle bir derste yeterli başarı gösteren öğrenciye YT, gösteremeyen öğrenciye YZ notu verilir.

b) EK (eksik) notu; geçerli bir nedenle, dersin gereklerini zamanında tamamlayamayan öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönemin başlamasından önce tamamlamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrenciye, yeni bir not verilir.  Öğrencinin eksiğini tamamlamaması halinde, EK notu o ders için hangi harf notlarının kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ notuna dönüştürülür. EK notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar ders başarı belgelerinde gösterilir, daha sonra gösterilmez.

c) MU (muaf) notu; ilgili kurul kararı ve Senatonun onayıyla belirlenen derslerden, uygulanan muafiyet sınavı sonucu başarılı görülenler ile muaf tutulan öğrencilere verilir.

ç) KL (kaldırıldı) notu; programdan kaldırılması ve karşılığı gösterilmemesi  nedeniyle öğrencilerin sorumlu tutulmayacağı dersler için verilir.

d) DV (devam ediyor) notu; bir dönemden uzun süreli bir dersin henüz tamamlanmadığı dönemin sonunda, derse devam etmekte olan öğrencilere verilir.

e) DZ (devamsız) notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler dönem sonu değerlendirilmesine alınmazlar. DZ notu, FF veya YZ notu ile eşdeğerdir.

f) ÇK (çekildi) notu; öğrencinin ders alma-bırakma günlerinden sonraki üç hafta içinde, danışmanın onayı ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır.

g) GM (girmedi) notu; öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Sınavlarda GM notu alan öğrenci mazeret sınavlarına girerse, GM notu sayısal nota dönüştürülür. Mazeret sınavlarına girmezse GM notu sıfıra dönüştürülür.

(3) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için bu dersten YT, DD veya üstünde bir not alması gerekir.

Not ortalamaları ve başarı

MADDE 23 - (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında her dönem sonunda öğrencilerin başarı durumu, dönem not ortalaması ve genel not ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa dönem not ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa genel not ortalaması elde edilir. Üniversiteye devam ederken program değiştiren öğrencilerin genel not ortalaması, devam etmekte oldukları programa kayıtlı oldukları sürede almış oldukları bütün dersler ile önceden almış oldukları derslerden sadece ilgili yönetim kurulu kararıyla yeni programlarına uygun bulunan derslerden aldıkları notlar hesaba katılarak belirlenir. Genel not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not; seçimlik bir ders yerine başka bir dersin tekrarlanması durumunda ise en son alınan dersin notu göz önünde tutulur. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) Genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler başarılı öğrenci olarak nitelendirilirler. Bu öğrencilerden, normal öğrenim süresi içerisinde süre uzatmadan bulunduğu yıla kadar, en az alması gereken ders kredisini almış ve başarmış olmak kaydıyla o eğitim-öğretim yılı sonu genel not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her eğitim-öğretim yılı sonunda ilan edilir. Bu öğrencilere onur öğrencisi, yüksek onur öğrencisi belgeleri verilir. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen genel not ortalamasını sağlasalar bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi sayılmazlar.

(3) Genel not ortalaması 3.50 veya üzeri olanlar, yüksek onur öğrencisi; genel not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olanlar onur öğrencisi olarak mezun olur. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen genel not ortalamasını sağlasalar bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi olarak mezun olamazlar.

Programın bitirilmesinde koşul

MADDE 24 - (1) Bir öğrencinin kaydolduğu programı başarıyla bitirebilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 ve aldığı her dersin notunun da en az DD veya YT olması gerekir.

Ders tekrarı

MADDE 25 - (1) Zorunlu bir dersten FF, YZ veya DZ notu alan bir öğrenci, bu dersi, dersin ilk verildiği dönemde tekrar almak zorundadır.

(2) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine tekrarlanacak zorunlu dersler, ilgili kurulun önerisi üzerine Senato tarafından onaylanır.

(3) Seçimlik bir dersten FF, YZ veya DZ notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla, bu ders yerine başka bir seçimlik dersi alabilir.

 

Genel not ortalamasının yükseltilmesi

MADDE 26 - (1) Bir öğrenci genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla öğrenim süresi boyunca daha önce başarmış olduğu dersleri kredi sınırları dahilinde tekrar edebilir.

Sınavlara itiraz

MADDE 27 - (1) Sınav sonuçları, ham not/sayısal başarı notu olarak sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içerisinde ilan edilir. Ham notlara itiraz; ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetimine, sınav sonuçlarının ilanını izleyen üç işgünü içerisinde yazılı olarak yapılır. İtirazlar, ilgili yönetim kurulunca yapılacak incelemeden sonra karara bağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İlişik Kesme, Diplomalar, Yandal, Çift Anadal Programları, Mazeretler, İzinler, Yatay ve Dikey Geçişler

 

İlişik kesme

MADDE 28 - (1) Öğrencinin bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim-öğretim süresini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmadan;

a) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

b) Kendi isteği ile kaydını sildirmesi

durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.

Diplomalar ve belgeler

MADDE 29 - (1) Kayıtlı olduğu ön lisans ve lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlayan, genel not ortalaması en az 2,00 olan, sorumluysa yabancı dil muafiyet sınavını başarmış bulunan ve duyurulmuş olan diğer şartları yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya ön lisans diploması verilir. Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.

(2) İsteyen öğrenciye mezuniyetine kadar almış olduğu derslerdeki başarı durumunu ve aldığı akademik dereceleri gösteren bir belge verilir.

(3) Lisans programına kayıtlı bir öğrenci isterse; ilk dört dönemlik programı başarıyla tamamlamış, en az 2,00 genel not ortalamasını sağlamış ve sorumluysa yabancı dil muafiyet sınavını başarmış ise, kaydını sildirmiş olmak koşuluyla, ön lisans diploması alabilir.

Yandal programları

MADDE 30 - (1) Herhangi bir programa kayıtlı öğrencilerden isteyenler, kendi lisans programlarına ek olarak bir yandal programına kaydolabilirler. Yandal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz.

(2) Yandal programı; ilgili bölümün isteği, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile açılır. Yandal programıyla ilgili hususlar Senato tarafından karara bağlanır ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür.

Çift anadal programı

MADDE 31 - (1) Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere aynı fakülte/yüksekokul içinde veya dışında kendi bölümüne konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans eğitim-öğretimini izleme izni verilebilir. Çift anadal programlarına ait hususlar ilgili fakültenin/yüksekokulun önerisi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır.

Mazeretler

MADDE 32 - (1) Öğrencinin mazeretli sayılmasına, Senato tarafından belirlenen  haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, ilgili yönetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenleri kanıtlayan belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren bir hafta içinde ilgili dekanlığa veya yüksekokul, meslek yüksekokulu müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Öğrencinin sağlık sorunları nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için, sağlık durumunun herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Ancak, uzun süreli tedaviyi gerektiren ruhsal ve bedensel hastalıklarda alınan sağlık raporunun süresi öğrencinin azami öğrenim süresi içinde dört yarıyılı aşamaz. Öğrencilerin raporlu oldukları süre içinde girdikleri sınavlarda aldıkları notlar geçersiz sayılır.

(3) Kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması; öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması nedeniyle askere alınması halinde öğrenci ilgili yönetim kurulu kararıyla mazeretli sayılır.

(4) Öğrencinin mazeretli olduğu süre derslerin devamsızlık sınırını aşıyorsa bu dersler, ilgili yönetim kurulu kararıyla programından silinir. Bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

İzinler

MADDE 33 - (1) Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkanların ortaya çıkması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Öğrenci eğitim-öğretim süresi içinde bu imkandan bir kez yararlanabilir. Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için yarıyıl başlangıcından önce dekanlığa veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne başvurması gerekir.

(2) Öğrenci katkı payları eğitim-öğretim yılı için belirlendiğinden, bir yarıyıl veya farklı eğitim-öğretim yıllarının birbirini izleyen iki yarıyılı için izinli sayılan öğrenciler, katkı paylarını ödemeye devam ederler. İzinli sayılan süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Yatay geçişler

MADDE 34 - (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır.

Dikey Geçişler

MADDE 35 - (1) Dikey geçişler, lisans programlarına yerleştirilen meslek yüksekokulu ve açıköğretim ön lisans mezunları hakkında; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 36 - (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 37 - (1) Öğrenciye her türlü tebligat, ilgili birimin öğrenci işlerine bildirmiş olduğu adrese, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Öğrenci adres değişikliklerini birimin öğrenci işlerine bir dilekçe ile bildirmek zorundadır. Yeni adres bildirimi yapılmaması nedeniyle eski adrese yapılan tebligat geçerli sayılır.

(2) Yanlış veya eksik adres bildiren ya da adres değişikliğini bildirmeyen öğrencilerin mevcut adreslerine tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 38 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 39 - (1) 25/8/2008 tarihli ve 26978 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 2007-2008 eğitim-öğretim yılından önce Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilere, bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(2) 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kayıt olup, bir veya iki yarıyıl kayıt donduran öğrenciler ile 2010-2011 eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler hariç; 2008-2009, 2009-2010 ve 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Üniversiteye kayıt olan önlisans ve lisans programlarındaki son sınıf öğrencileri, önceki yıllardan yazılıp devamını aldıkları, ancak sınavında başarısız oldukları derslerin tamamını alabilirler.

Yürürlük

MADDE 40 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Adres

İskele Mah.Atatürk_5 Cad. No:85, P.K. 10870 Altınoluk/Edremit/Balıkesir

İletişim

266-3961552
altinolukmyo@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: