Görev -Yetki ve Sorumluluklar

İç Denetçinin Görevleri İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a)Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.
b)Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
c)Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
d)İdarenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarrufların, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
e)Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.
f)Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek.
g)Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.
h)Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek.
ı)Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.
i)Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek.
İç Denetçi bu görevlerini, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve uluslar arası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirir. İç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz.
İç Denetçinin Yetkileri İç denetçi, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki yetkilere sahiptir: a)Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dâhil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini talep etmek.
b)Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek.
c)Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkânlardan yararlanmak.
d)Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine intikal ettirmek.
İç Denetçinin Sorumlulukları İç Denetçi, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara riayet eder: a)Mevzuata, belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek.
b)Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmek.
c)İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumlarda iç denetim birimini haberdar etmek.
d)Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu iç denetim birimine bildirmek.
e)Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak.
f)Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak.aliyetleri sunan ilkeli bir birim olmak.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü Rektörlük Binası Kat:6 Balıkesir

İletişim

0266 612 14 00 (1606)
icdenetim@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: