Görevlerimiz

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  uyarınca,

Sivil Savunma Uzmanlığının görevleri:

 • Üniversitemizce yapılması gereken topyekûn savunma ve milli seferberlik hizmet, görev ve yükümlülüklerine ait plan ve diğer çalışmaları ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, talimat ve Sivil Olağanüstü Hal ve Savaş Hazırlıkları Planlama Direktifine göre hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, kontrol ve koordine etmek
 • Sivil Olağanüstü Hal ve Savaş Hazırlıkları Planlamasıyla ilgili Milli ve NATO tatbikatlarının gereği şekilde planlanmasını ve yürütülmesini kurum içinde düzenlemek.
 • Başbakanlık Milli Alarm Sisteminin uygulanmasına ilişkin olarak, kendi kurumlarında gerekli alarm talimatını hazırlamak ve bu talimatın gerektirdiği önlemleri almak ve yürütmek
 • Kurumların koruyucu güvenlik hizmetlerini planlamak, ilgili birimler arasında işbirliğini sağlamak ve kontrol etmek
 • Üniversitenin fonksiyonel görevleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri için insan gücü olanak ve yetenekleri hakkında bilgi almak
 • Olağan üstü hal personel gereksinmelerini saptamak
 • Seferde ve savaşın devamında personel gereksiniminin karşılanmasını planlamak. Bu gaye ile personel erteleme ve personel gereksinme ve ikmal planlarını hazırlamak.
 • Savaş zamanı gereksinmelerine ayrılan personelin her çeşit (haber, eğitim, personel, lojistik) hizmetlerini planlamak, hazırlamak, uygulamak ve kontrolünü sağlamak
 • Seferberlikle ilgili mevzuatın personel seferberliğine ilişkin diğer hükümlerini uygulamak ve hizmetleri yürütmek
 • Üniversitenin sorumluluğunda bulunan milli seferberlik hizmet ve faaliyetlerini Sivil Olağanüstü Hal ve Savaş Hazırlıkları Planlama Direktifi ve diğer mevzuat içinde planlamak ve uygulanmasını sağlamak.
 • Lojistik seferberlikle ilgili her türlü mevzuat ile T.S.K. Lojistik seferberlik yönetmelik, talimat v.b. emir ve direktiflerde belirtilen esaslara uygun suretle lojistik seferberlik hizmetlerinden Üniversite ile ilgili olanları yürütmek 
 • Koruyucu Güvenlik hizmetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ile ilgili olarak;
 • Üniversite için koruyucu güvenlik talimatı hazırlatmak.
 • Sabotajlara karşı korunma planlarını hazırlatmak ve bunların barıştan itibaren uygulanmasını sağlamak.
 • Üniversitenin ve üniversiteye ait tesislerin fiziki güvenliğini sağlamak için gerekli planları yaptırmak, önlemleri aldırmak ve koruma amirlikleri vasıtasıyla uygulatmak.
 • Sivil Savunma Planlarını hazırlamak,
 • Üniversiteye bağlı veya denetlemelerine tabi birimlerin sivil savunma planlarını hazırlatmak,
 • Gerekli sivil savunma tesis, malzeme ve teçhizatının tedarik ve teminini, mevcutların bakım ve korunmalarını takip etmek,
 • Sivil savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimlerini yaptırmak,
 • Sivil savunma hizmetleri için lüzumlu ödeneklerin bütçeye konulmasını; konulanların sarf yerlerini teklif,tespit ve takip etmek
 • Çalışma raporlarını hazırlamak
 • Sivil savunma mevzuat, yayın ve emirlerini devamlı surette izlemek, incelemek ve bunların gereklerinin    Üniversitede uygulanmasını teklif, tavsiye ve takip etmek.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Çağış Yerleşkesi BALIKESİR

İletişim

0266 6121400 - 1051/1052
svlsvn@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: