Tanıtım

Balıkesir Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜBTAM), 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14. maddesi uyarınca 03/08/2015 tarihinde Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur.

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü’nde yer almaktadır ve 3185 m2 kullanım alanında üç katlı bir binaya sahiptir ve merkez kadrosunda 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 3 öğretim görevlisi, 2 teknisyen, 1 mühendis 2 temizlik personeli ve güvenlik şirketinden 2 güvenlik elemanı görev yapmaktadır.
14 Kasım 2008’de akredite olan Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin akreditasyon belgesi 03.08.2015 tarihindeki birleşme sonrası Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi adına revize edilmiştir. Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, TÜRKAK tarafından olduğu TS EN ISO/IEC 17025:2005 standardına bağlı kalarak ve Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden aldığı Yeterlik Belgesi ile de ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklere göre atık su alanında hizmet vermeye devam etmektedir.

Toplam Kapalı Alan Büyüklüğü 3185 m2 olan merkezde Çevre Laboratuvarı (Su ve Atıksu), Atomik Spektroskopi Laboratuvarı, Fotolüminesans Laboratuvarı, Gaz Kromatografi Laboratuvarı, Sıvı Kromatografi Laboratuvarı Laboratuvarı, Gıda Laboratuvarı, Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı, Malzeme Laboratuvarı, Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopi Laboratuvarı, Yaş Kimya Laboratuvarı, Toplantı Salonu ve Seminer Salonu bulunmaktadır.

Merkezin faaliyet alanları şunlardır: Araştırma, geliştirme, inceleme, uygulama ve projeler ile kamu ve özel kişi ve kuruluşların ihtiyacı olan test ve ölçümleri yapmak, bilimsel görüş ve danışmanlık hizmeti vermek. Eğitim seminerleri, konferans ve bilimsel toplantılar düzenlemek. Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin bilimsel konulardaki tecrübelerini artırmak için uygun fırsatlar oluşturmak. Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak. Patent, lisans anlaşmaları ve teknoloji transferi gibi konularda bilgilendirme, danışmanlık ve destek birimi oluşturmak. Bilim ve teknoloji ile ilgili belgeli eğitim programları düzenlemek. Merkezin amaçları çerçevesinde sair faaliyetlerde bulunmak.

Yetki

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14. maddesi uyarınca 03/08/2015 tarihinde kurulan merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Müdür Yardımcıları,

c) Yönetim Kurulu,

ç) Danışma Kurulu,

d) Birim sorumluları.

Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunamayacağı durumlarda yerine yardımcılarından biri vekalet eder. 

Yönetim Kurulu, Müdür ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az dört, en çok sekiz öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarıyla doğrudan ilgili Üniversite içinden ve/veya dışından olmak üzere en az dört, en çok sekiz kişiden oluşur. Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve amaçları doğrultusunda yeni çalışmalar yapma konusunda görüş ve önerilerini değerlendirilmek ve karara bağlanmak üzere Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder ve yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

Merkezin bünyesinde amaca uygun olarak oluşturulmuş birimlere Müdür tarafından, Üniversitede alanlarında uzman olan en az doktora derecesine sahip akademik personel arasından, Birim Sorumluları atanabilir. Birim Sorumluları Merkezdeki cihazlar ve diğer malzemelerin etkin kullanımından, personelin çalışması ve işlerin hızla sonuçlandırılmasından, test, ölçüm ve analizlerin etik kurallara uygun olarak yürütülmesinden, Müdüre ve/veya ilgili Müdür Yardımcısına karşı sorumludurlar.

 Görev ve Sorumluluklar

1. Balıkesir Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası proje yürütme potansiyelini arttırmak,

2. Sanayi, özel ve kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları analiz ve ölçüm isteklerini karşılamak,

3. Üniversite–sanayi iş birliğine destek vererek ülke ekonomisine katkıda bulunmak,

4. İnsan yaşam kalitesini arttıran projelerin önemli bir parçası olmayı hedeflemektedir.

Adres

Bigadiç Yolu 17. Km Çağış Kampüsü 10145 Balıkesir/Türkiye

İletişim

0 266 239 18 37
bubtam@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: