Yönetmelik

Balıkesir Üniversitesinden:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Balıkesir Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AR-GE: Araştırma-geliştirmeyi,
b) Birim Sorumluları: Merkez bünyesindeki birimlerin sorumlularını,
c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
ç) Merkez: Balıkesir Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
f) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin test, analiz, ölçüm ve araştırma altyapısı ile ilgili kaynaklarını bir merkezde toplayarak,
toplumun, sanayinin, kamu kuruluşlarının ve Üniversitenin ihtiyaçlarına karşılık verebilen cihazların ve personelin
bulunduğu bir bilimsel araştırma, eğitim, danışmanlık, hizmet, test, analiz ve ölçüm merkezi oluşturmak.
b) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını gerçekleştirmelerine
yardımcı olmak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin niteliğini ve niceliğini artırmak.
c) Kamu, özel kişi ve kuruluşlar ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak.
ç) Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.
d) Merkezdeki cihazların teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
e) Fen bilimleri, mühendislik bilimleri, sağlık ve sosyal bilimlerde yüksek lisans, doktora ve ARGE
çalışmalarına alt yapı oluşturmak; yapılan araştırmaları teşvik etmek, önerilerde bulunmak ve yeni teknolojilerin
geliştirilmesine yardımcı olmak.
f) Kurulacak altyapı, oluşturulacak birikim ve deneyimle Üniversiteye ulusal ve uluslararası düzeyde projeler
yapabilme kapasitesi kazandırmak.
g) Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Araştırma, geliştirme, inceleme, uygulama ve projeler ile kamu ve özel kişi ve kuruluşların ihtiyacı olan test
ve ölçümleri yapmak, bilimsel görüş ve danışmanlık hizmeti vermek.
b) Eğitim seminerleri, konferans ve bilimsel toplantılar düzenlemek.
c) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek.
ç) Lisans ve lisansüstü öğrencilerin bilimsel konulardaki tecrübelerini artırmak için uygun fırsatlar oluşturmak.
d) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.
e) Patent, lisans anlaşmaları ve teknoloji transferi gibi konularda bilgilendirme, danışmanlık ve destek birimi
oluşturmak.
f) Bilim ve teknoloji ile ilgili belgeli eğitim programları düzenlemek.
g) Merkezin amaçları çerçevesinde sair faaliyetlerde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Bunların Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Müdür Yardımcıları,
c) Yönetim Kurulu,
ç) Danışma Kurulu,
d) Birim sorumluları.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör
tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında
bulunamayacağı durumlarda yerine yardımcılarından biri vekalet eder. Vekaletin altı aydan fazla sürmesi durumunda
Müdürün görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden
görevlendirme yapar.
(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki
öğretim üyesini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre teklif eder. Müdürün görevi sona erdiğinde
Müdür Yardımcılarının da görevleri sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak,
c) Gerektiğinde birimlere birim sorumlusu görevlendirmek,
ç) Merkezin faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programı önerisini hazırlamak ve Yönetim
Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından
Rektör tarafından görevlendirilen en az dört, en çok sekiz öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri
Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün teklifi üzerine, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi
biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak,
b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yılın çalışma programını ve yeni
yatırımlarla ilgili önerisini Rektöre sunulmak üzere onaylamak,
c) Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün önerisi üzerine
Merkezde birimler oluşturulmasına karar vermek,
ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek ve süreçleri
izlemek,
d) Merkez tarafından düzenlenecek belgeli eğitim programlarına katılanlara verilecek belgeler konusundaki
ilkeleri belirlemek,
e) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarıyla doğrudan ilgili Üniversite içinden ve/veya
dışından olmak üzere en az dört, en çok sekiz kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu tarafından
önerilir ve Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Herhangi bir nedenle süresi dolmadan görevlerinden
ayrılan üyelerin yerine kalan süre için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar
görevlendirilebilir.
(2) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve amaçları doğrultusunda yeni çalışmalar yapma
konusunda görüş ve önerilerini değerlendirilmek ve karara bağlanmak üzere Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma
Kuruluna Müdür başkanlık eder ve yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.
Birim Sorumluları ve görevleri
MADDE 13 – (1) Merkezin bünyesinde amaca uygun olarak oluşturulmuş birimlere Müdür tarafından,
Üniversitede alanlarında uzman olan en az doktora derecesine sahip akademik personel arasından, Birim Sorumluları
atanabilir. Müdür gerekli gördüğünde Birim Sorumlularını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Birim
Sorumlularının da görevi sona erer.
(2) Birim Sorumluları Merkezdeki cihazlar ve diğer malzemelerin etkin kullanımından, personelin çalışması
ve işlerin hızla sonuçlandırılmasından, test, ölçüm ve analizlerin etik kurallara uygun olarak yürütülmesinden, Müdüre
ve/veya ilgili Müdür Yardımcısına karşı sorumludurlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü
maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler
kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin yönetim ve denetiminde kullanılır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Merkez
Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 18 – (1) 8/11/1994 tarihli ve 22105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Çevre
Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, 10/5/2001 tarihli ve 24398 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Temel Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, 10/6/2002 tarihli ve
24781 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Bor Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği,
12/6/2012 tarihli ve 28321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

3 Ağustos 2015 PAZARTESİ Sayı: 29434 (Mükerrer) Resmi Gazete

Adres

Bigadiç Yolu 17. Km Çağış Kampüsü 10145 Balıkesir/Türkiye

İletişim

0 266 239 18 37
bubtam@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: