KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Balıkesir Üniversitesi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla; her türlü kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekli durumlarda paylaşılması gibi veri işleme ve koruma faaliyetlerinin sorumluluğunu, kanun ve mevzuat sınırları çerçevesinde gerçekleştirmekteyiz.

A.Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Kişisel verilerin işlenmesinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olması, meşru bir temele dayanması, birey aleyhine sonuçlar doğurmaması, şeffaflık, verilerin doğruluğu, elde edilen kaynakların belirli olması, verilerin doğru olmamasından dolayı güncellenmesi ilkelerine uyulmaktadır.

Kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı’na, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Türk hukukundaki yasal düzenlemelere uygun ve kanunlarda açıkça öngörüldüğü üzere kişisel veriler işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Üniversitemizin iş ve akademik süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve eğitim faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanılması,
 • Üniversitemizin personel politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda; Üniversite’nin personel politikalarına uygun şekilde; operasyonlarının yürütülmesi, açık pozisyonlara uygun personel temini, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve sair iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,
 • Üniversite ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde; hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için, Üniversite tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, mali işlerin yürütülmesi,
 • Üniversitemizin hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak, Üniversitemizin ve faaliyetlerinin tanıtılması, Üniversite tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması, Üniversiteye kaydınızın sağlanması ve devamı,
 • Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından getirilen eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin ve sair yükümlülüklerin karşılanması, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, yükseköğretim mevzuatı ve Üniversite iç düzenlemeleri kapsamında eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi, kimlik kartı üretimi, basımı ile çeşitli akademik ve idari işlemlerin yapılması,
 • Üniversite öğrencilerinin/çalışanlarının/ziyaretçilerinin can ve mal güvenliğinin korunması, yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla verileriniz kullanılabilir. Veriler, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenmesi gibi faaliyetlerin yürütülmesi için işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, Üniversitemiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Üniversitemiz birimleri tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek; Üniversitemiz ile ilişkiniz devam ettiği sürece güncellenecek ve zorunlu olan veriler Veri Sorumlusu sıfatıyla Üniversitemiz tarafından hukuki sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir.

B.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; üniversitemizin eğitim politikaları ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, üniversitemiz nezdindeki eğitim faaliyetlerini sürdürmek, üniversitemizin ve üniversitemizle iş ilişkisi içerisinde olan her türlü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, üniversitemiz tesis ve binalarının fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, ticari, mali ve finansal işlerin yürütülmesi ve yerine getirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi amaçlarıyla; üniversitemize bağlı merkez ve/veya birimlerine, iştiraklerimize, iş ortaklarına ve bunların alt işverenleri ve franchiselarına, kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, Üniversitemizin ve/veya Üniversitemize bağlı merkez ve/veya birimlerinin iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmeli olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, Yüksek Öğretim Kurumu, SGK, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

C.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Üniversitemizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (a) ve (b) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

D.Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Üniversitemize iletmeniz durumunda Üniversitemiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Üniversitemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Üniversitemize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak Üniversitemize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Üniversitemiz 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı talebinizi Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Çağış Yerleşkesi 10145, Altıeylül / Balıkesir adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili belgeyi balikesiruniversitesi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

© 2023 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı & Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü