Sürekli İşçi Alım İlanı

  • 2023-03-16

-Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (Hastane) çalıştırılmak üzere “Eski Hükümlü /TMY Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

-Şartları sağlayan adaylar söz konusu ilanlara, 16/03/2023-20/03/2023 tarihleri arasında başvurularını Balıkesir İş Kurumu İl Müdürlüğüne /hizmet merkezine şahsen veya  www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilecektir.

  1. KONTENJAN DAĞILIMI

UNVANI

ÇALIŞACAĞI BİRİM

ADEDİ

AÇILAMALAR

 Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü/TMY)

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

3

*En az ilkokul mezunu olmak.
*Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış-35 yaşını doldurmamış olmak.
*Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.

*Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak.
*Üniversite Hastanesinde iç ve dış mekânda çalışmaya engel durumu olmamak.
*BALIKESİR il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

 

B) ÖZEL ŞARTLAR

1) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

2) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

3) Askerlik ile ilişiği olmamak.(yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.)

4) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

5) Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri tazminatsız olarak feshedilecektir.

6)  Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

7) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

8) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

C) KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ,  KURA SONUCU, BELGE TESLİMİ, SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ HAKKINDA                                                                                                                   

1. 23/03/2023 tarihinde saat 10:00 da noter huzurunda çekilecek kura ile talep edilen her pozisyon için,

- açık iş sayısının 4 katı kadar asil aday

- açık iş sayısının 4 katı öncelikli aday

(ilave olarak, Maden Kanunu kapsamında taşınmaz malları tamamen kamulaştırılan önceliklilerin tamamını bu listeye eklenecektir)

-mülakata katılmayanların yerine sınava almak için, açık iş sayısının 4 katı kadar yedek aday

mülakata alınmak için belirlenecektir.

2. Kura çekimi Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezinde planlanmış olup herhangi bir değişiklik olması durumunda www.balikesir.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilirler.

3.Kura sonucu ve kuradan sonraki tüm süreçlere ilişkin takvim ve duyurular, www.balikesir.edu.tr internet adresinden ilgililere duyurulacaktır. Bu duyurular, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

4. Kura sonucunda sınava girmeye hak kazanan adaylar süresi içinde istenen belgeleri Balıkesir Üniversitesine ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri www.balikesir.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Sınav öncesi yapılacak belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

5.  Belirlenen adaylar sözlü sınava (mülakata) tabi tutulacak olup; söz konusu sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, işe başlatılacak asıl ve yedek listeleri ile diğer her türlü duyurular www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

6. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik yapılacaktır.

7. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

8. Mülakat sonucunda, atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığı için göreve başlatılamayanların yerine, oluşturulan yedek aday listesinden sıra gözetilerek personel alımı yapılacakt

D) SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. İkametgah Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

3 . 2 adet vesikalık fotoğraf

4. Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)                                                                                                    

5. Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

6. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

7. Erkek adaylar için Askerlik belgesi  (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

8. Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi

9. Atamaya hak kazanılan mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınmış Sağlık Raporu

10. Eski hükümlü kadrosuna başvuran adaylar eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmek.                                                                                                                                                                      
E) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar tarafından sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Sınav Kurulunca değerlendirilmek üzere İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı nezdinde yazılı olarak yapılabilir. Yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitim tarihini takip eden 3 (üç) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine bildirilir. T.C. Kimlik numarası,  adı,  soyadı,  imza ve adresi olmayan dilekçe,  faks e-posta vs. diğer yollarla yapılan itirazlar ile  süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Dilekçesini posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

F) ATAMA İŞLEMLERİ

1. Sınav kurulunca, kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.

2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

G) GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere,  Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

© 2023 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı & Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü