2023 Sözleşme Dönemi Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuruları
  • 2023-12-19

2023 Sözleşme Dönemi Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuruları

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilmek için Asgari Şartlar

Personel ders verme hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Balıkesir Üniversitesi'nde tam/yarı zamanlı istihdam edilmiş ve kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir.

Gidilecek Kurum

Bu faaliyet, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Programla ilişkili ülkelerden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine yönelik faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Ders verme hareketliliği faaliyeti Balıkesir Üniversitesi ile kurumlar arası anlaşma yapmış yükseköğretim kurumlarında yapılır.

Faaliyetin Süresi

Erasmus+ Ders verme hareketliliği faaliyeti süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü, en fazla 2 ay olarak gerçekleştirilebilmekte olup, 2023 sözleşme dönemi için faaliyet süresi 3+2 (3 gün faaliyet ve 2 gün yol) olmak üzere toplam 5 gün olarak planlanmıştır.  Faaliyet süresi içerisinde en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Personel Ders Verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekir. Faaliyetin 2024 yılı Aralık ayına kadar tamamlanması gerekmektedir. 

Online Başvuru ve Evrakları

Erasmus + Programı çerçevesinde 2023 sözleşme dönemi Ders Verme Hareketliliği programından faydalanmak isteyenlerin 26 Şubat 2024 tarihine kadar online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurumlarının Erasmus+ Yükseköğretim Personel Hareketliliği ilan, başvuru ve seçim işlemleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.02.2022 tarih ve 12994 sayılı yazısı uyarınca Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Portalı üzerinden yürütülecektir: (erasmusbasvuru.ua.gov.tr) veya (https://turnaportal.ua.gov.tr/giris?returnUrl=%2F)

Başvuruya eklenmesi gereken belgeler aşağıda yer almaktadır:

Kabul Mektubu (Invitation Letter): Personelin kabul edildiğine dair misafir olunacak kurum yetkilisinden gelen davetiye yazısı olup başvuru esnasında online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Yabancı dil belgesi (ÜDS/KPDS/YDS/TOEFL, vb. geçerliliği olan bir dil belgesi): Başvuru esnasında online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Ders verme hareketliliği için öğretim programı: Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış, taraflarca imzalanmış bir öğretim programının (Mobility agreement for teaching) olması ve bu öğretim planının başvuru esnasında online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seçim sonuçları için geçici liste 29 Şubat 2024 günü Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin web sayfasından ilan edilecektir. Kesin sonuçların ilanı 4 Mart 2024’de yapılacaktır.

Değerlendirme, Rektörlükçe ‘resmi görevlendirme’ ile görevlendirilmiş bir seçim komisyonu tarafından yapılacaktır. Değerlendirme kriterleri, oluşturulan komisyon tarafından Uygulama El Kitabı V. 2023’de belirtilen çerçeve dikkate alınarak belirlenmiştir. Kriterler aşağıda yer almaktadır.

Hibeler

Personel Hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah miktarları ülkelerin yaşam standartları göz önüne alınarak, Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanır.

 

GİDİLEN ÜLKELERE GÖRE HİBE MİKTARLARI

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük Hibe Miktarları (Avro)

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

162

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

144

Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya

126

   

100-499 km arası       

180 avro

500-1999 km arası     

275 avro

2000-2999 km arası   

360 avro

3000-3999 km arası   

530 avro

4000-7999 km arası   

820 avro

8000 km ve üzeri       

1500 avro

 Talep eden personel Erasmus+ personel hareketliliği hibesinden feragat ederek faaliyetten yararlanabilir.

 Kontenjan sayısı:

Ulusal Ajansın 2023 sözleşme dönemi için üniversitemize sağladığı hibe miktarı çerçevesinde ders verme hareketliliği için 6 kişi (Gidilen ülkelere göre değişiklik gösterebilir) kontenjan belirlenmiştir.

Seçim Sonuçlarına itiraz:

İlan edilen seçim sonuçlarına itiraz etmek isteyen personel, geçici liste ilan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde dilekçe ile Balıkesir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne başvuruda bulunabilir. İtiraz başvuruları seçim komisyonu tarafından değerlendirilerek, personele bilgi verilecektir.

 

 

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ PROGRAMI PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

TABAN PUAN OLUŞTURMA:

100 PUAN

Erasmus Personel Hareketliliğinden ilk kez faydalanacak olmak

+15

2014 – 2020 veya 2021 – 2027 dönemleri içinde programdan 1 kez faydalanmış olmak

-12

2014 – 2020 veya 2021 – 2027 dönemleri içinde programdan 2 kez faydalanmış olmak

-16

2014 – 2020 veya 2021 – 2027 dönemleri içinde programdan 3 ve 3+ kez faydalanmış olmak

-20

Dil belgesi sunmak (en az 55 puan almış olmak gerekli)

+%10’u

Engelli Personel olmak (belge gerekli)

+5

Gazi Personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu olmak (belge gerekli)

+5

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında Yapay Zeka ile ilgili faaliyetlere katılım (mobility agreement’da detaylandırılması gerekli)

 

+1

Kendileri veya 1. Derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar

+5

Vatandaşı olunan ülkeye başvuru yapma

-20

Erasmus Dersi Açmış Olmak

+10

Erasmus+ Bölüm Koordinatörü olmak (başvuru ilan tarihi itibariyle son 1 yıl içinde bölümünden öğrenci göndermiş olmak kaydıyla puan verilecektir)

+5

Önceki dönemlerde hareketlilik gerçekleştirilen kuruma tekrar başvuruda

bulunma (Son 5 yıl)

-20

Bir önceki yıl gitmeye hak kazandığı halde mücbir sebepler dışında gerekçe göstermeksizin gitmekten vazgeçme

-20

Aynı proje dönemi içerisinde programların birinden

faydalanmış/faydalanacak olmak

-20

 

Not: Değerlendirme yapılırken puanlar toplanır ve taban puandan çıkarılır.

 

Puanların eşitliği durumunda;

1- İdari personele, engelli personele ve gazi personel ile şehit ve gazi yakını personele,

2- Bölümünde, biriminde idari görevi bulunan personele,

3- AB projelerinde görev almış (belgelendirmek kaydıyla) personele,

4- Önceki yıllarda koordinatörlük yapmış olan (belgelendirmek kaydıyla) personele,

5- Son iki akademik yıl içerisinde bölümünde/biriminde personel hareketliliği toplamı bakımından daha az hareketlilik gerçekleştirmiş bölüm/birimlere,

6- Balıkesir Üniversitesi'nde hizmet süresi daha uzun olan personele,

7- Program dahilinde daha az hareketlilik gerçekleştirilmiş olan ülkeyi tercih eden personele,

8- Yaşı daha genç olan personele,

öncelik tanınır.

 

* İlan süresince yapılan koordinatörlük atamaları geçersiz sayılacaktır.

* Adayların iş planları bulundukları bölüme uygun olmalıdır. Mobility agreement belirgin ve detaylandırılmamış ise başvuruları geçersiz olacaktır.

* Adaylar aynı dönem içinde iki hareketlilik türünden sadece bir tanesinden faydalanabilirler.

* Haklarında adli veya idari soruşturma olanlar hareketlilikten faydalanamazlar.

* Yükseköğretim kurumu gerekli gördüğü taktirde, değerlendirme ölçütlerinde değişiklik yapabilir.

 

Erasmus+ Personel Hareketliliği aday başvurularının değerlendirilmesinde yukarıdaki ölçütler değerlendirme komisyonu tarafından esas alınacaktır.

Adres

Uluslararasi iliskiler Arastirma ve Uygulama Merkezi Rektörlük Binasi, 5. Kat, Çagis kampüsü, 10145, Balikesir

İletişim

+90 266 612 1452 +90 266 612 1400 / 101620 - 101621 - 101622
erasmus@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: