Students Mobility for Studies (Öğrenci Öğrenim Hareketliliği)

Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliği ve hareketlilik için gerekli olan belgeler:

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim hareketliliği faaliyeti, ECHE ve Yükseköğretim kurumunun mevcut kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir. Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.

Koşullar

Balıkesir Üniversitesi bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmak (Birinci kademe: Ön lisans, lisans; ikinci kademe: yüksek lisans; üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas),

a) Birinci kademe (lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış olan;

1- Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00 olması,

2-Yüksek lisansa başlayan öğrenciler için lisans mezuniyet notunun en az 2.50/4.00 olması,

c) İkinci (yükseklisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ders veya ders niteliğinde olmayan ECTS kredi yükü olması gerekmektedir. Ders yükü bulunmayan, örneğin tez dönemine geçen yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bir akademik dönemde 30 ECTS’lik ders niteliğinde olmayan iş yükü üzerinden öğrenim anlaşması düzenlenebilir.

Öğrenim hareketliliğine yeterli AKTS yükü olması halinde başvuruda bulunabilirler. Yeterli AKTS, bir dönem için 30 AKTS kredisidir. Alınan ve geçilmiş olan dersler tekrar almak suretiyle 30 AKTS yükü tamamlanarak öğrenim hareketliliğinden faydalanılamaz.

Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber hibeli veya hibesiz olarak toplam süre 12 ayı geçmez,

Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde öğrenim hareketliliği gerçekleştiremezler.

Mezun durumda olan öğrenciler başvuru yapamazlar.

Öğrencilik haklarını kullanılmasına ve öğrencilik yapmasına engel teşkil eden disiplin cezası almış olanlar başvuru yapmaz ve faaliyetten faydalanamaz.

Yüksek lisans veya doktora eğitimin ilk yarıyılında başvuru yapmak mümkündür. Bu durumda, henüz transkripti oluşmamış öğrenciler için, bir önceki yükseköğretim kademesinde elde edilmiş mezuniyet notu kullanılır. Bu durumda değerlendirme 2.50/4.00 üzerinden yapılır.

Yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış olan öğrencilerin başvuru yapması mümkündür. Bu durumda Üniversitemizde transkript oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları transkriptte yer alan not ortalaması kullanılır.

Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

Başvuru Şekli

Başvurular Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus Başvuru Portalı https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr üzerinden ilan yayınlanma tarihinden itibaren gerçekleştirilir. Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğine başvurusu yapacak olan öğrenciler yukarıdaki web adresi üzerinden E-Devlet girişi ile başvuru yaparlar.

Dil yeterliliği:

Değerlendirmeye alınabilmek için Üniversitemizce yapılan Erasmus dil sınavından B2 seviyede dil yeterliliğine sahip olunması gerekir. Ayrıca bu seviyeye eşdeğer diğer Ulusal ve uluslararası sınavlar Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği ilanında belirtilmek kaydı ile değerlendirmeye alınabilir.

Gidilecek Üniversite

Gidilecek olan üniversite, Balıkesir Üniversitesi’nin Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliğini içeren Erasmus + Programı 2024–2025 akademik yılına ait ikili anlaşmalar ve öğrenci kontenjanları doğrultusunda belirlenmektedir. İkili anlaşma yapılan üniversite, bölüm ve kontenjanların belirtildiği, Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin web sayfasında yer alan “Kurumlararası Anlaşmalar Listesi’ne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.balikesir.edu.tr/site/icerik/uluslararasi-iliskiler-arastirma-ve-uygulama-merkezi-1443

Öğrenciler yurtdışında faaliyet gerçekleştirdikleri süre zarfında kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak varsa normal olarak ödedikleri harç/öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler.

Seçilecek olan öğrenciler aday statüsünde değerlendirilir ve her bir bölümün kontenjanı, bölüme ait ikili anlaşmalarla sınırlıdır. Herhangi bir bölümde kontenjanları dolduracak yeterlilikte ve sayıda öğrenci bulunmadığı takdirde bu kontenjanlar gerekli yeterliliği sağlayan öğrencilerin bulunduğu bölümlere kaydırılır.

Hibeler

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Hollanda, İsveç, Norveç

 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan, Çekya, Estonya, Letonya, Slovakya, Slovenya

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan, Litvanya, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Türkiye

450

 

Hibe hesabı, toplam gün sayısının gidilecek ülke için belirlenmiş olan aylık hibe miktarının 30’a bölünmesi ile elde edilen rakamın çarpılması yoluyla yapılır. Öğrenciye yurt dışına çıkmadan önce kabul mektubu esas alınarak hak ettiği toplam hibenin azami %80’i ödenir. Öğrencinin yurt dışından dönmesi ve gerekli belgeleri teslim etmesinden sonra, katılım sertifikası ve yurt dışı giriş çıkış kayıtları esas alınarak hak ettiği toplam hibe tekrar hesaplanır ve geriye kalan hibe miktarı öğrenciye ödenir.

Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği

İmkânları kısıtlı olan katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanacaktır. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, imkânları kısıtlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır:

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Yetim/ölüm aylığı bağlananlar

4) Şehit/gazi eş ve çocukları ile gazilerin kendileri[1]

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan) Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

6) Engelliler[2]

7) 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında ebeveynlerinden biri veya vasisi engelli veya muhtaç aylığı alanlar.

8) Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar.[3]

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, aylık 250 Avro (2-12 ay arası öğrenci hareketliliği) hibe desteği sağlanır.

Seyahat Desteği

Öğrencilerin seyahat masraflarına katkı sağlamak amacıyla, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı[4] aracılığı ile hareketliliğin başlangıç noktası ve faaliyetin gerçekleştiği yer arasındaki km değeri tespit edilerek aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanacaktır. Mesafe bandı hesaplayıcısında çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz.

Seyahat Mesafesi

Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10 ila 99 KM arasında

28

56

100 ila 499 KM arasında

211

285

500 ila 1999 KM arasında

309

417

2000 ila 2999 KM arasında

395

535

3000 ila 3999 KM arasında

580

785

4000 ila 7999 KM arasında

1188

1188

8000 KM veya daha fazla

1735

1735

*** Yeşil seyahat; seyahatin düşük karbon salımlı toplu ulaşım araçlarının kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Otobüs, tren, paylaşımlı otomobil kullanımı yeşil seyahat kapsamında yer alır. Yeşil seyahat desteği alınabilmesi için gidişte ve dönüşte yeşil seyahat kullanılması ve seyahatin tamamının yarısından fazlasının yeşil araçlar kullanılarak yapılması ve gerekmektedir.

*** Standart seyahat ve Yeşil seyahat ile ilgili kanıtlayıcı belgelerin Erasmus ofisine sunulması gerekir.

Seçim Ölçütleri ve Ağırlıklı Puan Tablosu

Ölçüt

Ağırlıklı puan

Akademik Başarı Düzeyi

%50 (Toplam 100 puan üzerinden)

Yabancı Dil Puanı

%50 (Toplam 100 puan üzerinden)

*Şehit ve Gazi çocukları

+15 puan[5] (Nihai başarı puanına ek olarak)

*Engelli öğrenciler

+10 puan[6] (Nihai başarı puanına ek olarak)

*2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler

+10 puan[7] (Nihai başarı puanına ek olarak)

*Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar

+10 puan[8] (Nihai başarı puanına ek olarak)

Aynı proje türü kapsamında daha önce yararlanma(hibeli/hibesiz)

-10 puan (Nihai başarı puanından)

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan (Nihai başarı puanından)

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan (Nihai başarı puanından)

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan (Nihai başarı puanından)

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan (Nihai başarı puanından)

 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus+’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan (Nihai başarı puanından)

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan (Nihai başarı puanından)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenim Hareketliliğinin Tanınması

Öğrencinin yurt dışında geçirdiği sürede aldığı ve başarılı olduğu dersler Balıkesir  Üniversitesi tarafından tam tanıma sağlanır. Tam tanınma gitmeden önce ve döndükten sonra gerçekleştirilen Akademik Tanınma Belgesi’ne göre düzenlenir ve ilgili Yüksekokul/Fakülte/Enstitü tarafından tam tanınma gerçekleştirilir.

Hareketlilik Sonrası Eşdeğerlik Tablosu

Hareketliğin tamamlanmasından sonra yurt dışında alınan derslerin Üniversitemizde tanınmasına ilişkin not dönüşümü aşağıdaki şekilde gerçekleşir. Yurtdışındaki başarı düzeyinin ve notların belirlenmesinde öğrenim görülen üniversiteden alınan transkript esas alınır. Derslerin tanınması, hareketlilik sonrası düzenlenen ve öğrenci ile Erasmus+ bölüm koordinatörü tarafından imzalanan Akademik Tanınma Belgesi” düzenlenerek sağlanır.

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Not Dönüşüm ve Transfer Tablosu

Yurt dışında öğrenimini tamamlayıp dönen öğrenicinin derslerinin tanınması işlemi Akademik Tanınma Belgesi düzenlenerek gerçekleştirilir. Akademik Tanınma Belgesi, ilgili öğrenci ve ilgili bölümde görevli Erasmus+ bölüm koordinatörü tarafından gerçekleştirilir ve imza altına alınır. Düzenlenen belgenin öğrencinin derslerinin tanınmasına yönelik olarak ilgili yere/yerlere iletilmesi bölüm Erasmus+ koordinatörünün sorumluluğundadır.

Lisans öğrencileri için:

Yurt dışında alınan ECTS Notu

Balıkesir Üniversitesi Not Karşılığı

A

AA

B

BA

C

CB

D

DC

E

DD

FX

FF

F

Ders aşamasında olan Lisansüstü öğrencileri için:

Yurt dışında alınan ECTS Notu

Balıkesir Üniversitesi Not Karşılığı

A

AA

B

BA

C

BB

D

CB

E

CC

FX

FF

F

  • Tez aşamasında olan lisansüstü öğrencilerinin yurt dışındaki öğrenimlerini başarı ile tamamlamaları halinde, Balıkesir Üniversitesi’nde sorumlu oldukları Tez, Uzmanlık Alan ve eğer varsa seminer ve dönem projesi derslerinin her birinin karşılığına Akademik Tanınma Belgesi’nde “B” yazılır ve öğrenci, ilgili danışman, bölüm koordinatörü ve enstitü koordinatörü tarafından imza altına alınır. Tez aşamasında yurt dışında başarısız olunması halinde Tez, Uzmanlık Alan ve eğer varsa seminer ve dönem projesi derslerinin her birinin karşılığına Akademik Tanınma Belgesi’nde “K” yazılır.
  • İmza aşamaları tamamlanan Akademik Tanınma Belgesi kullanılarak öğrencinin derslerinin tanınması, ilgili enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu tarafından yerine getirilir.
 

[1] Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurt dışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

[2] 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı RG’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporu ile belgelenmiş en az %50 engel oranına sahip engelliler.

[3] Tek sefere mahsus olarak uygulanır. Seçildiği takdirde öğrencinin sonraki hareketliliklerinde bu kategoride tekrar ilave hibe desteği verilmez. 

[4] http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 

[5] Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenlerin eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

[6] Önceliklendirme için öğrencinin 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporunu ibraz etmesi gerekir.

[7] Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

[8] Tek sefere mahsus olarak uygulanır. Seçildiği takdirde öğrencinin sonraki başvurularında uygulanmaz. Ek puan, öğrenci seçilmediği takdirde sonraki başvurularında da uygulanmaya devam olunur.

BELGELER

Gitmeden Önce Hazırlanması Gereken Belgeler

 Erasmus+ Giden Öğrenci Formu

Banka Hesap No Bildirim Dilekçesi (Ekinde hesap cüzdan kopyası)

 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)

 Feragat Dilekçesi

 İtiraz Dilekçesi

 Online Learning Agreement (OLA)

  Akademik Tanınma Belgesi - Önlisans/Lisans

 Akademik Tanınma Belgesi - Lisansüstü

 Karşı Üniversiteden Gelen Kabul Mektubu

 Erasmus+ Öğrenci Hibe Sözleşmesi - 2024

 Pasaport ve Vize Kopyası

 Sigorta Fotokopisi

 Uçak Bileti Kopyası

 

Döndükten Sonra Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

   Katılım Sertifikası

   Transcript of Records/Recognition Outcomes  Belgesi (Receiving Institution)

   Nihai Rapor Formu (Sistem üzerinden online)

   After the Mobility Belgesi

   Akademik Tanınma Belgesi - Önlisan/Lisans

   Akademik Tanınma Belgesi - Lisansüstü

  Yurt dışı griş-çıkış kaydı

Adres

Uluslararasi iliskiler Arastirma ve Uygulama Merkezi Rektörlük Binasi, 5. Kat, Çagis kampüsü, 10145, Balikesir

İletişim

+90 266 612 1452 +90 266 612 1400 / 101620 - 101621 - 101622
erasmus@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: