Genel Bilgiler

Başkanlığımız 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 46. ve 47.maddeleri uyarınca kurulmuş ve teşkilatlanması, yönetimi,  çalışmaları,  görevlilerin  yetki  ve  sorumluluklarına  ilişkin  genel  hükümler,  03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği'nde belirtilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi anlayışı; kamu kaynaklarının etkili,  ekonomik ve verimli bir şekilde  elde edilmesi  ve kullanılmasını,  kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtımını,  hesap  verebilirliği  ve malî  saydamlığı, kamu malî  yönetiminin  yapısını  ve işleyişini, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü öngörmektedir.  

Başkanlığımızda mevcut kaynaklar en yüksek verimlilikte kullanılarak Üniversitemiz öğrenci ve personeline hizmet verilmekte olup  bu doğrultuda  giderek kurumsallaşan yapısıyla çalışmalara devam edilmektedir. Öğrencilerin  karşılaştıkları  sorunların  giderilmesi yönünde  çalışmalar  ile  öğrencilerin  beklentileri doğrultusunda iyileştirmeler yapılmakta ve gelişim arayışları sürdürülmektedir. Ayrıca;  öğrenci, akademik - idari  personel  ve  dış  paydaşlardan  alınan  geri  bildirimler  doğrultusunda  yenilikleri de  takip ederek belirlenen hedeflere ulaşmak, misyon ve vizyonumuzu gerçekleştirmek için çalışmalar yapılmaktadır.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi 10145 BALIKESİR

İletişim

0-266-6121400
sks@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: