Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Kılavuzu

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

    SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

                        KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA KILAVUZU

 

Kısmi zamanlı öğrenci çalıştıracak birimlerin ve öğrenci sayılarının belirlenmesi

MADDE 1- Birimlerin kısmi zamanlı çalıştırabilecekleri öğrenci sayıları; birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, birimlerin özelliği, insan kaynakları ihtiyacı ile kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma maliyeti ve bütçe imkanları dikkate alınarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca birimler itibariyle belirlenerek Rektörün onayına sunulur.

 

Duyuru

MADDE 2- Üniversitemizin kısmi zamanlı öğrenci ihtiyacı, alınacak öğrencinin ve işin niteliğine göre, Ekim ayı başında veya ihtiyaç duyulan dönemlerde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının http://sks.balikesir.edu.tr web adresinde ve/veya ilan panolarında yayınlanır.

 

Duyuruda, hangi birimlerde ve ne tür işlerde kaç kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, çalıştırılacak işin niteliği, çalıştırılacak öğrencilerde aranan şartlar, haftalık çalışma süreleri, başvuru için gerekli belgeler, başvuru yeri ve tarihi açıkça belirtilir.

 

Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrencilerin seçimi ve onaya sunulması

MADDE 3- Birimlerde oluşturulacak komisyonlar (Dekan, öğrenci işlerinden sorumlu Dekan Yardımcısı ve Fakülte Sekreteri, Yüksekokul /Meslek Yüksekokulu Müdür, öğrenci işlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı ve Yüksekokul/ Meslek Yüksekokul Sekreteri, idari birimlerde Birim Yöneticileri) tüm başvuruları değerlendirerek öğrencilerin maddi durumları, çalıştırılacakları işe beceri ve yetenekleri açısından uygunlukları haftalık ders programının çalışacakları işe uygunluğu gibi hususlar yönünden de değerlendirilerek belirlenen asıl öğrenci ve yedek öğrenci listesini Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirir. Birimlerden gelen listeler Sağlık – Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Rektörün onayına sunulur. Rektör tarafından onaylanan liste http://sks.balikesir.edu.tr web sitesinde ve birimlerin ilan panolarında duyurulur.

 

Başvuru şekli ve zamanı

MADDE 4- Öğrenciler başvuru formu ile birlikte belirtilen tarihler aralığında çalışmak istediği birime şahsen başvurularını yapacaklardır. Öğrencilerin birimlere birden fazla başvurusu kabul edilmeyecektir.

 

Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartlar

MADDE 5- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilirler.

a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi olmak,

b) Disiplin cezası almamış olmak,

c) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

ç) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

d) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

e) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

f) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmenin, sözleşmeye aykırılık nedeniyle feshedilmemiş olmak,

g) Kısmi zamanlı çalışma süreleri içinde staj yapmamak,

Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışındaki yukarıdaki şartlar aranmaz.

Kısmi zamanlı çalışan öğrenciler usta öğretici veya çalıştırıcı olarak görev yapamazlar.

 

Günlük ve haftalık iş süresi ile çalışmaya ilişkin hükümler

MADDE 6- Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştırılacak öğrencilerin çalışma süresi haftada maksimum 15 saati geçemez.

Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir.

 

Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde öğrenci çalıştırılmaz. Ancak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından izin almak suretiyle çalıştırılabilirler.

 

Kısmi zamanlı öğrenciler aynı anda farklı iki birimde çalışamazlar.

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilmezler. Çalıştıklarına dair belge verilmez.

 

 Kısmi zamanlı olarak çalıştırılmasına karar verilen öğrenci ile Daire Başkanlığı arasında Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi imzalanır. Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma süresi yapılan sözleşmede belirlenir.

 

Kısmi zamanlı öğrenciler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5/b’inci maddesine göre (Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslekî ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu bentte sayılanlar, 4 üncü maddenin  birinci  fıkrasının (a) bendi  kapsamında  sigortalı sayılırlar ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81/d’inci maddesine göre 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler için prim oranı, prime esas kazançlarının % 6’sıdır. Bu prim oranının % 1’i kısa vadeli sigorta kolları, % 5’i genel sağlık sigortası primidir.

 

Kısmi zamanlı öğrencilerin sigortalılık başlangıcı, aylık prim ve hizmet bildirimleri ile sigortalılıklarının sona ermesine ilişkin bildirimleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin ¼ ünü geçmemek üzere yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

İşe başlama için gerekli belgeler

MADDE 7- Kısmi zamanlı olarak işe başlayacak öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının http://sks.balikesir.edu.tr adresinde bulunan aşağıdaki belgeleri hazırlayacaklardır. Birimler öğrencilere Daire Başkanlığımız tarafından işe başlama tarihi verilmeden iş başı yaptırmayacaklardır.

 

 

1) Başvuru Formu

2) 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi,

3) Yeni tarihli öğrenci belgesi, (disiplin cezası almadığına dair onaylı)

4) 1 adet vesikalık fotoğraf

5) IBAN numarası (Halk Bankası Balıkesir Şubesine ait hesap açılması)

6) Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi (İşveren kısmı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından imzalanacaktır.)

7) SGK İlişik Taahhütname Formu

8) SGK Provizyon Belgesi (E-Devlet sisteminden veya SGK’dan öğrenci kendisi

alacaktır.)

9) İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatnamesi (Tüm sayfalar öğrenciler tarafından okunup imzalanacaktır.)

 

 

Çalışma, ücret ve ödeme esasları, işe devam zorunluluğu

MADDE 8-  Kısmi zamanlı  öğrenciler,  belirlenen  iş  saatlerinde işinin  başında olmakla

yükümlüdür ve iş saatleri bitmeden izinsiz olarak işyerinden ayrılamazlar.

Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin işe geliş ve gidiş saatleri birimler tarafından aylık olarak devam çizelgesi ile takip edilecek olup, bu çizelgeler birimlerde saklı tutulacaktır.

Birimler önceki ayın 01-31 tarihleri arasını bir ay olarak kabul edip puantaj ve devam çizelgelerini hazırlayarak, her ayın 3’üne kadar Elektronik Belge Yönetimi Sisteminden (EBYS)  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına göndereceklerdir. (Çizelgeleri belirtilen tarihe kadar göndermeyen birimlerde öğrenci çalıştırılmasına izin verilmeyecektir.)

Kısmi zamanlı öğrencilere yapılacak ödemeler, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanacak olup, öğrenciler çalıştıkları aylık toplam süre karşılığında ücret alacaklardır. Ödemeler, konuyla ilgili yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Bir aylık ücret, öğrencilerin IBAN numarası verebilen ve Balıkesir Halk Bankası şubesinde açtıracakları hesaplara yatırılacaktır.

 

İş sözleşmesinin feshi

MADDE 9- İşveren bu esaslar ve hizmet akdine aykırı durumlarda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir.

Öğrencinin işten ayrılması halinde Biriminize başvurduğu dilekçesi ile birlikte yazılı olarak en geç 2 gün içinde sebebi ile birlikte Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirmek zorundadırlar. İşveren öğrencinin durumunu inceledikten sonra bir sakınca olmadığını belirtip, öğrenci biriminden ayrılacaktır.

 

İş tanımı ve iş değişikliği

MADDE 10- Kısmi zamanlı çalışan öğrencinin yapacağı iş ve işlemler, çalıştığı birim tarafından önceden tanımlanarak belirlenir ve hazırlanan çalışma planı öğrenciye bildirilir.

Birim yöneticileri gerek gördüğünde kısmi zamanlı öğrencilerin birimlerdeki iş değişikliğini yapabilir. Ancak kısmi zamanlı öğrenciler, birimlerin temizlik, taşıma v.b. gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar.

 

Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin davranış, görev ve sorumlulukları

MADDE 11- Kısmi zamanlı öğrenciler, çalıştığı birimin itibarını ve saygınlığını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamaz.

Kısmi zamanlı öğrenciler, amirleriyle ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerde saygılı olmak, işlerini tarafsızlıkla, tam ve zamanında yapmakla yükümlüdür.

Kısmi zamanlı öğrenciler, kendilerine verilen görevleri ilgili mevzuat esasları ve amirleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü ve sorumludur.

Kısmi zamanlı öğrenciler, işyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere uymak zorundadır.

Kısmi zamanlı öğrenciler, işlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak zorundadır.

 

 

Yetki ve sorumluluk

MADDE 12- Yöneticiler, öğretim elemanları ve memurlar birimlerinde çalışan kısmi zamanlı öğrencilere yetki ve sorumluluklarını devredemezler. Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş işlemi yapılmadan öğrenci çalıştırılamaz. İşten ayrılan öğrenci en geç 2 gün içinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilir. Aylık çalışma çizelgeleri en geç her ayın 3 üne kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderilir. Bu hususlara aykırılıktan dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, idari para cezası uygulanması halinde bu cezanın tamamından ilgili birim/kişi sorumludur.

 

Denetim

MADDE 13- Kısmi zamanlı öğrenciler, birim yöneticileri ve birim yürütücülerinin denetimi altındadır.

 

Adres

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi 10145 BALIKESİR

İletişim

0-266-6121400
sks@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: